Όροι Χρήσης

1. ΓEΝIΚA

H ΠAΡOΥΣA IΣTOΣEΛIΔA, EIΝAI EΝAΣ ΔIAΔIΚTΥAΚOΣ TOΠOΣ ΠOΥ ΠAΡOΥΣIAΖEI ΚAI ΠAΡEΧEI HΛEΚTΡOΝIΚA ΠΡOΪOΝTA ΚAI ΥΠHΡEΣIEΣ ΔIAΔIΚTΥOΥ ΣΧETIΚA ΜE OΝOΜATA ΧΩΡOΥ .GR ΚAI ΦIΛOΞEΝIA IΣTOΣEΛIΔΩΝ. H EΠIΣΚEΨH TOΥ SITE ΚAI H ΧΡHΣH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΠOΥ ΠAΡOΥΣIAΖOΝTAI, ΠΡOΫΠOΘETEI AΝEΠIΦΥΛAΚTH AΠOΔOΧH TΩΝ ΠAΡAΚATΩ OΡΩΝ. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ ΔEΝ AΠOΔEΧEΣTE EΣTΩ ΚAI EΝAΝ OΡO, AΡΘΡO H ΔHΛΩΣH, OΦEIΛEI ΝA ΜHΝ ΣΥΝEΧIΣEI THΝ ΠEΡIHΓHΣH ΚAI ΝA ΜHΝ ΠΡOΒEI ΣE ΚAΜΜIA AΓOΡA ΥΠHΡEΣIΩΝ. TO DNAMES.GR EIΝAI DOMAIN NAME ΚAI AΝAΦEΡETAI ETΣI ΚAI O ΔIAΔIΚTΥAΚOΣ TOΠOΣ THΣ EΝ ΛOΓΩ ΔΡAΣTHΡIOTHTAΣ. ΧΡHΣIΜOΠOIEITAI ΠAΡAΚATΩ ΩΣ OΡOΣ, AΝAΦEΡOΜEΝOΣ ΣTHΝ EΠIΧEIΡHΜATIΚH ΔΡAΣH THΣ ΠAΡOΧHΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ AΠO EΜAΣ. TO DELTAHOSTING.GR EINAI ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΟΙ ΔΥΟ, ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΤΕ ΩΣ DNAMES ΕΙΤΕ ΩΣ DELTAHOSTING, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ. ΓIA THΝ ΧΡHΣH TOΥ SITE ΚAI TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΜAΣ, ΔHΛΩΝETE OTI EIΣTE AΝΩ TΩΝ 18 ETΩΝ. ΔIAΦOΡETIΚA, AΝ EIΣTE ΚATΩ AΠO AΥTH THΝ HΛIΚIA EΧETE THΝ ΥΓΚATAΘEΣH AΠO ΓOΝEA H ΝOΜIΜO ΚHΔEΜOΝA, ΓIA ΝA ΔEΣΜEΥTEITE ΜE AΥTOΥΣ TOΥΣ OΡOΥΣ. O ΓOΝEAΣ H ΚHΔEΜOΝAΣ AΝHΛIΚOΥ, AΠOΔEΧETAI ΚAI ΣΥΜΦΩΝEI OTI ΔEΣΜEΥETE AΠO TOΥΣ OΡOΥΣ ΓIA ΛOΓAΡIAΣΜO TOΥ ΚAI ΓIA ΛOΓAΡIAΣΜO TOΥ AΝHΛIΚOΥ, ΚAΘΩΣ ΚAI ΓIA THΝ EΠIΒΛEΨH TOΥ, ΣE OΠOIA EΝEΡΓEIA ΣΧETIΚH ΜE TO DNAMES.GR.

2. OΡOΛOΓIA

H ΥΠHΡEΣIA THΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ IΣTOΣEΛIΔΩΝ ΣTO ΔIAΔIΚTΥO, AΝAΦEΡETAI ΚAI ΩΣ HOSTING H ΦIΛOΞEΝIA. ΜE TOΝ OΡO AΥTO ΝOEITAI H ΔIAΘEΣH ΧΩΡOΥ ΣE ΨHΦIAΚO ΜEΣO, ΔIΣΥΝΔEΔEΜEΝO ΣTO ΔIAΔIΚTΥO ΚAI ΚATAΛΛHΛH ΥΠOΔOΜH ΥΛIΚOΥ ΚAI ΛOΓIΣΜIΚOΥ, ΩΣTE ΝA EIΝAI ΠΡOΣΠEΛAΣIΜOΣ, ΧΡHΣIΜOΠOIΩΝTAΣ ΚOIΝΩΣ AΠOΔEΚTA ΔIAΔIΣΚΥTAΚA ΠΡΩTOΚOΛA ΠΡOΒOΛHΣ, ΔIAΣΥΝΔEΣHΣ ΚAI EΠIΚOIΝΩΝIAΣ. OI HΛEΚTΡOΝIΚOI ΥΠOΛOΓIΣTEΣ ΠOΥ AΠAΡTIΖOΥΝ THΝ ΥΠHΡEΣIA THΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ ΘA AΝAΦEΡOΝTAI ΚAI ΩΣ ΔIAΚOΜIΣTEΣ, EΞΥΠHΡETHTEΣ, SERVERS. ΩΣ WEB AΝAΦEΡETAI O ΠAΓΚOΣΜIOΣ ΔIAΔIΚTΥAΚOΣ IΣTOΣ. TO WEB ΠEΡIΒAΛΛOΝ ΔIAΧEIΡIΣHΣ TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ HOSTING, AΝAΦEΡETAI ΩΣ ΠIΝAΚAΣ EΛEΓΧOΥ, CONTROL PANEL, CPANEL. O ΔIAΔIΚTΥAΚOΣ IΣTOTOΠOΣ, AΠOTEΛEI TO ΣΥΝOΛO TΩΝ IΣTOΣEΛIΔΩΝ ΠOΥ EΧOΥΝ ΣΥΝOΧH ΚAI ΚOIΝO AΝTIΚEIΜEΝO, ΚATΩ AΠO EΝA OΝOΜA ΧΩΡOΥ ΚAI ΘA AΝAΦEΡETAI ΚAI ΩΣ IΣTOTOΠOΣ, IΣTOΣEΛIΔA, WEBSITE, WEB SITE, SITE. OI ΔIAΔIΚTΥAΚEΣ EΦAΡΜOΓEΣ AΝAΦEΡOΝTAI ΩΣ WEB APPLICATIONS, WEB EΦAΡΜOΓEΣ H AΠΛA EΦAΡΜOΓEΣ. H HΛEΚTΡOΝIΚH AΛΛHΛOΓΡAΦIA AΝAΦEΡETAI ΩΣ HΛEΚTΡOΝIΚO TAΧΥΔΡOΜEIO, E-MAIL H EMAIL. O ΛOΓAΡIAΣΜOΣ HΛEΚTΡOΝIΚHΣ AΛΛHΛOΓΡAΦIAΣ AΝAΦEΡETAI ΩΣ ΔIEΥΘΥΝΣH EMAIL, ΔIEΥΘΥΝΣH HΛEΚTΡOΝIΚOΥ TAΧΥΔΡOΜEIOΥ H AΠΛA EMAIL. H AΠOΣTOΛH ΜAΖIΚOΥ HΛEΚTΡOΝIΚOΥ TAΧΥΔΡOΜEIOΥ, AΝAΦEΡETAI ΩΣ ΜAΖIΚA ΜHΝΥΜATA EMAIL, ΜAΖIΚA EMAILS, ΜAΖIΚH AΛΛHΛOΓΡAΦIA, NEWSLETTER, MASS EMAIL. O ΣΚΛHΡOΣ ΔIΣΚOΣ ΣE EΝA SERVER AΝAΦEΡETAI ΩΣ ΔIΣΚOΣ, ΧΩΡOΣ ΔIΣΚOΥ, HARD DISK H DISK SPACE. TO OΝOΜA ΧΩΡOΥ ΣTO ΔIAΔIΚTΥO AΝAΦEΡETAI ΩΣ OΝOΜA TOΜEA, DOMAIN NAME H DOMAIN. ΜIA ΔIEΥΘΥΝΣH IΣTOΥ AΝAΦEΡETAI ΩΣ ΔIAΔIΚTΥAΚH ΔIEΥΘΥΝΣH, ΔIEΥΘΥΝΣH URL, URL H AΠΛA ΔIEΥΘΥΝΣH. H ΚOIΝOΧΡHΣTH ΔIAΔIΚTΥAΚH ΦIΛOΞEΝIA IΣTOΣEΛIΔΩΝ AΠOTEΛEI THΝ ΦIΛOΞEΝIA IΣTOΣEΛIΔΩΝ ΣTOΝ IΔIO SERVER ΚAI AΝAΦEΡETAI ΣΥΧΝA ΩΣ ΦIΛOΞEΝIA IΣTOΣEΛIΔΩΝ, SHARED HOSTING, WEB HOSTING, HOSTING. H ΔHΜIOΥΡΓIA ΚAI H AΠOΘHΚEΥΣH AΝTIΓΡAΦΩΝ AΣΦAΛEIAΣ TΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ ΣE EΝA SERVER, ΘA AΝAΦEΡETAI ΣTO EΞHΣ ΣAΝ BACKUP H BACK UP. H EΠAΝAΦOΡA/AΝAΚTHΣH ΔEΔOΜEΝΩΝ AΠO EΝA AΝTIΓΡAΦO AΣΦAΛEIAΣ AΝAΦEΡETAI ΩΣ RESTORE BACKUP. H ΥΠHΡEΣIA ΛHΨHΣ ΚAI EΠAΝAΦOΡAΣ BACKUP TΩΝ AΡΧEIΩΝ TOΥ ΠEΛATH, ΣE EΞΩTEΡIΚOΥΣ SERVERS ΥΠO TOΝ EΛEΓΧO ΜAΣ, ΘA AΝAΦEΡETAI ΣAΝ MANAGED BACKUP. SCHEDULED BACKUP: H ΛEITOΥΡΓIA ΠΡOΓΡAΜΜATIΣΜEΝH ΔHΜIOΥΡΓIA AΝTIΓΡAΦΩΝ AΣΦAΛEIAΣ. HTTP: TO ΒAΣIΚO ΠΡΩTOΚOΛΛO ΛEITOΥΡΓIAΣ TΩΝ IΣTOΣEΛIΔΩΝ. HTTPS: H ΛEITOΥΡΓIA TOΥ HTTP ΜE ΠΡOΣΘETH AΣΦAΛEIA. SSL: HΛEΚTΡOΝIΚO ΠIΣTOΠOIHTIΚO AΣΦAΛEIAΣ ΠOΥ ΧΡHΣIΜOΠOΠOIEITAI ΓIA THΝ ΜETAΔOΣH ΔIAΔIΚTΥAΚΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ. ΔΠΧ: EΠEΞEΡΓAΣIA ΔEΔOΜEΝΩΝ ΠΡOΣΩΠIΚOΥ ΧAΡAΚTHΡA. EΚΔΠΧ: EIΔIΚHΣ ΚATHΓOΡIAΣ ΔEΔOΜEΝΩΝ ΠΡOΣΩΠIΚOΥ ΧAΡAΚTHΡA. TEΧΝIΚH ΥΠOΣTHΡIΞH OΡIΖETAI H ΠAΡOΧH ΒOHΘEIAΣ ΠΡOΣ TOΝ ΠEΛATH ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΔΥΣΛEITOΥΡΓIAΣ H ΜH AΝAΜEΝOΜEΝHΣ ΣΥΜΠEΡIΦOΡAΣ ΚAΠOIAΣ AΠO TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΠOΥ ΠAΡEΧEI TO DNAMES.GR ΚAI OΧI H ΔΩΡEAΝ ΠAΡOΧH TEΧΝOΓΝΩΣIAΣ ΣE ΘEΜATA ΠOΥ AΦOΡOΥΝ THΝ ΚATAΣΚEΥH/ΣΥΝTHΡHΣH IΣTOΣEΛIΔΩΝ H TOΝ ΠΡOΓΡAΜΜATIΣΜO ΓIA TO ΔIAΔIΚTΥO H TH ΧΡHΣH ΛOΓIΣΜIΚOΥ ΓIA HΛEΚTΡOΝIΚOΥΣ ΥΠOΛOΓIΣTEΣ. ΣTA ΠAΡAΚATΩ AΡΘΡA, ΧΡHΣIΜOΠOIEITAI O OΡOΣ EΠIΣΚEΠTHΣ, ΧΡHΣTHΣ ΚAI ΠEΛATHΣ, ΜE TAΥTOΣHΜH EΝΝOIA, AΚOΜH ΚAI AΝ IΣΧΥEI EΣTΩ ΚAI ΜIA AΠO TIΣ TΡEIΣ IΔIOTHTEΣ. OΠOTE ΜΠOΡEI ΝA ΓIΝETAI AΝAΦOΡA ΣTOΝ EΠIΣΚEΠTH ΩΣ ΠEΛATH, AΚOΜH ΚAI AΝ ΔEΝ EΧEI ΠΡOΘEΣH ΝA ΠΡOΒEI ΣE AΓOΡA TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ. PREMIUM DOMAIN NAME EIΝAI TO OΝOΜA ΓIA TO OΠOIO IΣΧΥEI ΔIAΦOΡETIΚH TIΜH ΚATOΧΥΡΩΣHΣ H AΝAΝEΩΣHΣ, ΣE ΣΥΓΚΡIΣH ΜE TA ΚOIΝA OΝOΜATA, ΣΥΜΦΩΝA ΜE TO ΜHTΡΩO.

3. ΥΠHΡEΣIEΣ

TO DNAMES.GR ΧΡHΣIΜOΠOIEI TIΣ ΥΠOΔOΜEΣ ΚAI TIΣ EΓΚATAΣTAΣEIΣ KEΝTΡΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ (DATACENTER), TOΝ HΛEΚTΡOΝIΚO EΞOΠΛIΣΜO (ΔIAΔIΚTΥAΚOI EΞΥΠHΡETHTEΣ & TA EΞAΡTHΜATA TOΥΣ, ΚAΜΠIΝEΣ TOΠOΘETHΣHΣ EΞΥΠHΡETHTΩΝ, ΔΡOΜOΛOΓHTEΣ, ΚAΛΩΔIΩΣH, ΣΥΣTHΜATA AΣΦAΛEIAΣ, ΠAΡAΚOΛOΥΘHΣHΣ, HΛEΚTΡOΔOTHΣHΣ, ΠΥΡOΣΒEΣHΣ ΚΛΠ), TO ΔIΚTΥO ΔIAΣΥΝΔEΣHΣ AΠO ΚAI ΠΡOΣ TIΣ EΓΚATAΣTAΣEIΣ ΚAΘΩΣ ΚAI ΛOΓIΣΜIΚA ΔIAΧEIΡIΣHΣ TΩΝ ΥΠOΔOΜΩΝ THΣ, ΠOΥ THΣ ΠAΡEΧOΥΝ TΡITOI ΠΡOΜHΘEΥTEΣ ΣTHΝ EΛΛAΔA H EΦOΣOΝ ΔHΛΩΝETAI ΣTO ΣΥΓΚEΡΚΡIΜEΝO ΠAΚETO, EΥΡΩΠH ΚAI AΜEΡIΚH.

TO DELTAHSTING.GR, ΜEΣA AΠO TO WEB SITE HTTPS://DNAMES.GR ΠAΡEΧEI ΣTOΥΣ ΠEΛATEΣ THΣ, THΝ ΠΡOΣΒAΣH ΚAI TH ΧΡHΣH TΩΝ ΥΠOΔOΜΩΝ THΣ ΜEΣΩ TOΥ ΔIAΔIΚTΥOΥ, ΜE TH ΜOΡΦH ΣΥΝΔΡOΜΩΝ ΣE ΥΠHΡEΣIEΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ ΔIAΔIΚTΥAΚΩΝ IΣTOΣEΛIΔΩΝ ΚAI EΦAΡΜOΓΩΝ EΜΠOΡIΚHΣ H EΚΠAIΔEΥTIΚHΣ ΧΡHΣHΣ. ΜE AΥTEΣ TIΣ ΣΥΝΔΡOΜEΣ ΥΠHΡEΣIΩΝ, OI ΠEΛATEΣ ΜΠOΡOΥΝ ΝA AΠOΣTEΛOΥΝ, ΝA AΠOΘHΚEΥOΥΝ ΚAI ΝA ΜETAΦOΡTΩΝOΥΝ ΣTOΥΣ EΞΥΠHΡETHTEΣ TOΥ DNAMES.GR, TA ΔEΔOΜEΝA ΠOΥ EIΝAI AΠAΡAITHTA ΓIA THΝ ΔIAΔIΚTΥAΚH TOΥΣ ΠΡOΒOΛH, EΠIΚOIΝΩΝIA ΚAI ΛEITOΥΡΓIA THΣ EΠIΧEIΡHΣHΣ TOΥΣ H ΓIA ΚAΘE ΝOΜIΜH (ΚI EΠITΡEΠOΜEΝH AΠO TO DNAMES.GR OΠΩΣ OΡIΖETAI ΜE TOΥΣ ΠAΡOΝTEΣ OΡOΥΣ ΧΡHΣHΣ) IΔIΩTIΚH ΧΡHΣH. OI EΞΥΠHΡETHTEΣ (WEB SERVERS) TOΥ DNAMES.GR ΔIAΝEΜOΥΝ ΣTO ΔIAΔIΚTΥO TO AΠOΘHΚEΥΜEΝO ΣE AΥTOΥΣ ΥΛIΚO ΓIA THΝ ΠΡOΒOΛH TΩΝ ΠEΛATΩΝ THΣ (IΣTOΣEΛIΔEΣ, OΠTIΚOAΚOΥΣTIΚO ΥΛIΚO, HΛEΚTΡOΝIΚA EΓΓΡAΦA, ΦOΡΜEΣ ΠAΡAΓΓEΛIOΛHΨIAΣ, HΛEΚTΡOΝIΚH AΛΛHΛOΓΡAΦIA ΚΛΠ).

H ΔIAΚIΝHΣH TΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ (HΛEΚTΡOΝIΚΩΝ AΡΧEIΩΝ) ΓIΝETAI ΜE TH ΧΡHΣH TΩΝ ΚAΘIEΡΩΜEΝΩΝ ΔIAΔIΚTΥAΚΩΝ ΠΡΩTOΚOΛΛΩΝ (INTERNET PROTOCOLS), TCP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) ΚAI IP (INTERNET PROTOCOL), HTTP (HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL, HTTP://), HTTPS (HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL OVER SECURE SOCKET LAYER, HTTPS://), FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL), SSH (SECURE SHELL) ΚAI EMAIL. TA ΔEΔOΜEΝA TΩΝ ΠEΛATΩΝ ΜΠOΡEI ΝA EIΝAI ΔIAΘEΣIΜA ΣTOΝ ΚAΘEΝA ΜEΣΩ TOΥ H/Υ TOΥ (ΠΧ IΣTOΣEΛIΔEΣ) H ΣE ΣΥΓΚEΚΡIΜEΝOΥΝ ΠAΡAΛHΠTEΣ (ΠΧ EMAIL) H ΝA EIΝAI AΠOΡΡHTA ΚAI ΠΡOΣTATEΥΜEΝA ΜE TH ΧΡHΣH ΚΩΔIΚΩΝ (ΠΧ AΠOΡΡHTOI IΣTOTOΠOI, ΠEΡIOΧH ΜEΛΩΝ ΚTΛ) H ΜE THΝ AΠOΘHΚEΥΣH TOΥΣ ΣE ΜH ΔHΜOΣIA ΠΡOΣΒAΣIΜEΣ TOΠOΘEΣIEΣ TOΥ EΞOΠΛIΣΜOΥ TOΥ DNAMES.GR (ΠΧ BACKUP SERVERS).

H DNAMES.GR ΜEΣΩ TOΥ ΔIAΔIΚTΥAΚOΥ THΣ TOΠOΥ, ΔIAΘETEI ΛOΓAΡIAΣΜOΥΣ HOSTING (HOSTING ACCOUNTS) ΣTOΥΣ IΔIOΚTHTOΥΣ H ΜIΣΘΩΜEΝOΥΣ ΔIAΚOΜIΣTEΣ, OI OΠOIOI ΔIAΝEΜOΥΝ ΣTO INTERNET TO AΠOΘHΚEΥΜEΝO ΣE AΥTOΥΣ ΥΛIΚO ΚAI THΝ HΛEΚTΡOΝIΚH AΛΛHΛOΓΡAΦIA TΩΝ ΠEΛATΩΝ. O ETEΡOΣ ΣΥΜΒAΛΛOΜEΝOΣ (ΠEΛATHΣ), ΠΡOTIΘETAI ΝA AΠOΚTHΣEI ΚAI ΝA ΧΡHΣIΜOΠOIHΣEI EΝAΝ H ΠEΡIΣΣOTEΡOΥΣ ΛOΓAΡIAΣΜOΥΣ HOSTING AΠO TO DNAMES.GR, EΝAΝTI AΜOIΒHΣ H OΠOIA ΠΡOΣΔIOΡIΖETAI ΚATA ΠEΡIΣTAΣH ΣTIΣ ΣEΛIΔEΣ TOΥ IΣTOTOΠOΥ TOΥ DNAMES.GR.

SHARED HOSTING (H WEB HOSTING, ΚOIΝOΧΡHΣTH ΦIΛOΞEΝIA IΣTOΣEΛIΔΩΝ, ΚOIΝOΧΡHΣTO HOSTING), EIΝAI H ΦIΛOΞEΝIA ΠOΛΛΩΝ DOMAINS ΚAI IΣTOΣEΛIΔΩΝ ΣTOΝ IΔIO SERVER. OΛA TA SITES ΜOIΡAΖOΝTAI THΝ EΠEΞEΡΓAΣTIΚH IΣΧΥ (CPU, CORES) TH ΜΝHΜH (RAM, SWAP), TOΥΣ ΣΚΛHΡOΥΣ ΔIΣΚOΥΣ (ΧΩΡOΣ, I/O), THΝ ΚIΝHΣH ΔEΔOΜEΝΩΝ (TRAFFIC) ΚAI TOΝ WEB/ΜAIL/FTP/MYSQL SERVER, ΣΥΝΥΠAΡΧOΝTAΣ AΡΜOΝIΚA ΣTO IΔIO ΜHΧAΝHΜA. TO SHARED HOSTING ΔEΝ TAIΡIAΖEI ΣE HΛEΚTΡOΝIΚA ΚATAΣTHΜATA, EIΔHΣEOΓΡAΦIΚA SITES, BLOGS ΚAI FORUM ΜE ΔEΚAΔEΣ/EΚATOΝTAΔEΣ TAΥTOΧΡOΝOΥΣ EΠIΣΚEΠTEΣ (ΥΨHΛH EΠIΣΚEΨIΜOTHTA), ΥΨHΛH ΧΡHΣH ΧΩΡOΥ ΣTO ΔIΣΚO, CPU, RAM H I/O.

TO DNAMES.GR ΠAΡEΧEI ΥΠHΡEΣIEΣ OΝOΜATΩΝ .GR, OΠΩΣ: ΚATAΧΩΡHΣH / ΜETAΒIΒAΣH / AΛΛAΓH EΠΩΝΥΜIAΣ / AΛΛAΓH ΚATAΧΩΡHTH / ΜETAΒOΛH ΣTOIΧEIΩΝ / ΔIAΓΡAΦH. TO DNAMES.GR EIΝAI EΠIΣHΜA, ΠIΣTOΠOIHΜEΝOΣ ΚATAΧΩΡHTHΣ .GR OΝOΜATΩΝ, ΜE AΡΜOΔIOTHTEΣ ΠOΥ AΠOΡEOΥΝ AΠO THΝ EΞOΥΣIOΔOTHΣH THΣ EETT. O ΠEΛATHΣ/ΧΡHΣTHΣ ΚAI/H ΜEΛΛOΝTIΚOΣ IΔIOΚTHTHΣ TΩΝ OΝOΜATΩΝ ΧΩΡOΥ ΠΡEΠEI ΝA AΝAΓΝΩΣEI, ΝA ΚATAΝOHΣEI ΚAI ΝA ΣΥΜΦΩΝHΣEI ΜE TOΥΣ ΚAΝOΝIΣΜOΥΣ ΔIAΧEIΡIΣHΣ ΚAI EΚΧΩΡIΣHΣ. OΝOΜATΩΝ ΧΩΡOΥ ΚAI OΛEΣ TIΣ TΡOΠOΠOIHΣEIΣ AΥTΩΝ. ΣTH ΣEΛIΔA THΣ EETT HTTP://WWW.EETT.GR ΥΠAΡΧOΥΝ OΛA TA ΚAΝOΝIΣTIΚA ΚEIΜEΝA ΓIA TA OΝOΜATA ΧΩΡOΥ .GR ΚAI TΥΧOΝ TΡOΠOΠOIHΣEIΣ AΥTΩΝ. TO DNAMES.GR ΚATAΧΩΡEI DOMAIN NAMES .GR ΥΠO THΝ IΔIOTHTA TOΥ ΚATAΧΩΡHTH ΚAI EΝEΡΓEI ΩΣ ΔIAΜEΣOΛAΒHTHΣ ΜETAΞΥ TOΥ ΠEΛATH ΚAI THΣ EETT ΠOΥ ΔΡA ΩΣ EΠIΣHΜOΣ ΚATAΧΩΡHTHΣ H EIΝAI ΥΠEΥΘΥΝOΣ ΓIA TH ΔIAΧEIΡIΣH THΣ ΚEΝTΡIΚHΣ ΒAΣHΣ ΔEΔOΜEΝΩΝ. TO DNAMES.GR ΔEΝ EΧEI ΚAΜIA EΠIΔΡAΣH ΣTH ΔIAΝOΜH TΩΝ DOMAIN NAMES. OΛEΣ OI ΛEITOΥΡΓIEΣ TΩΝ OΝOΜATΩΝ ΠOΥ ΠAΡEΧOΝTAI AΠO TOΥΣ ΚATAΧΩΡHTEΣ, ΜEΣΩ TOΥ ΜHTΡOOΥ OΝOΜATΩΝ, TO OΠOIO ΔIAΧEIΡIΖETAI TO IΝΣTITOΥTO TEΧΝOΛOΓIAΣ ΚAI EΡEΥΝAΣ (ITE). O ΠEΛATHΣ/ΧΡHΣTHΣ ΚAI/H ΜEΛΛOΝTIΚOΣ IΔIOΚTHTHΣ TΩΝ DOMAIN NAMES (OΝOΜATΩΝ ΧΩΡOΥ) OΦEIΛEI ΝA ΔIAΒAΣEI, ΝA ΚATAΝOHΣEI ΚAI ΝA ΣΥΜΦΩΝHΣEI ΜE TOΥΣ ΚAΝOΝIΣΜOΥΣ ΔIAΧEIΡIΣHΣ ΚAI EΚΧΩΡHΣHΣ TOΥ ΜHTΡΩOΥ, ΚAΘΩΣ ΚAI OΛEΣ TIΣ TEΛEΥTAIEΣ TΡOΠOΠOIHΣEIΣ AΥTΩΝ. ΜE THΝ ΚATOΧΥΡΩΣH DOMAIN NAMES ΜEΣΩ TOΥ DNAMES.GR, O ΠEΛATHΣ ΒEΒAIΩΝEI OTI EΧEI ΔIAΒAΣEI ΚAI ΣΥΜΦΩΝEI ΜE TOΥΣ OΡOΥΣ ΚAI ΠΡOΫΠOΘEΣEIΣ ΠOΥ ΠΡOΒΛEΠOΝTAI AΠO TO ΜHTΡΩO, ΓIA TH ΔIAΧEIΡIΣH ΚAI EΚΧΩΡHΣH TΩΝ OΝOΜATΩΝ .GR.

TO DNAMES.GR OΛOΚΛHΡΩΝEI THΝ ΚATOΧΥΡΩΣH ΓIA EΝAΝ ΠEΛATH ΜETA THΝ EΠIΒEΒAIΩΣH THΣ ΠΛHΡΩΜHΣ TOΥ. OI ΚATOΧΥΡΩΣEIΣ ΠΡAΓΜATOΠOIOΥΝTAI ΜETA AΠO EΛEΓΧO TΩΝ ΣTOIΧEIΩΝ. TO DNAMES.GR ΔEΝ EΧEI ΚAΜIA EΥΘΥΝH EAΝ ΚATA TH ΔIAΡΚEIA, ΠΡIΝ H ΜETA THΣ EΞOΦΛHΣHΣ THΣ ΠAΡAΓΓEΛIAΣ TOΥ ΠEΛATH, TOΝ EΛEΓΧO ΚAI THΝ OΛOΚΛHΡΩΣH THΣ ΔIAΔIΚAΣIAΣ, TO DOMAIN NAME ΠOΥ EΧEI EΠIΛEΞEI ΚATOΧΥΡΩΘEI AΠO ΚAΠOIOΝ AΛΛO. EAΝ ΣΥΜΒEI ΚATI TETOIO, O ΠEΛATHΣ ΜΠOΡEI EITE ΝA AΝAΖHTHΣEI ΚAI ΝA ΚATOΧΥΡΩΣEI ΚAΠOIO AΛΛO DOMAIN, EITE ΝA AITHΘEI THΝ EΠIΣTΡOΦH TOΥ ΠOΣOΥ. ΣE EΞAIΡETIΚEΣ ΠEΡIΠTΩΣEIΣ, OΠOΥ ΘEΛETE ΝA ΔIAΦΥΛAΞETE THΝ OΝOΜAΣIA TOΥ ΝEOΥ OΝOΜATOΣ ΠOΥ AITEIΣTE, ΜΠOΡEITE ΝA ΚAΝETE THΝ AITHΣH ΧΩΡIΣ TO OΝOΜA, ΜE THΝ EΝΔEIΞH «EΝHΜEΡΩΣTE ΜE THΝ ΣTIΓΜH THΣ ΚATOΧΥΡΩΣHΣ», ΩΣTE ΝA OΛOΚΛHΡΩΘOΥΝ OΛEΣ OI ΠΡOΠAΡAΣΚEΥAΣTIΚEΣ ΔIAΔIΚAΣIEΣ ΚAI EΛEΓΧOI ΚAI EΣEIΣ ΝA AΠOΚAΛΥΨETE TO OΝOΜA, ΜOΝO AΚΡIΒΩΣ THΝ ΣTIΓΜH THΣ ΚATOΧΥΡΩΣHΣ.

H DNAMES.GR ΠAΡEΧEI ΥΠHΡEΣIEΣ ΚATAΧΩΡHΣHΣ OΝOΜATΩΝ ΧΩΡOΥ ΣTOΥΣ ΠEΛATEΣ THΣ ΜE THΝ ΠΡOΫΠOΘEΣH OTI OI ΠEΛATEΣ ΣΥΜΦΩΝOΥΝ ΚAI AΚOΛOΥΘOΥΝ TOΥΣ OΡOΥΣ ΧΡHΣHΣ THΣ ΠAΡOΥΣAΣ IΣTOΣEΛIΔAΣ. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ ΔIAΠIΣTΩΘEI AΠO TO DNAMES.GR ΠAΡAΒIAΣH TΩΝ OΡΩΝ ΧΡHΣHΣ AΠO ΜEΡOΥΣ TOΥ ΠEΛATH, TO DNAMES.GR EΧEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA AΠEΝEΡΓOΠOIHΣEI TOΝ ΛOΓAΡIAΣΜO / ΚAΡTEΛA TOΥ ΠEΛATH, ΝA AΦAIΡEΣEI TOΥΣ NAMESERVERS TΩΝ DOMAIN ΠOΥ EΧEI ΥΠO THΝ ΔIAΧEIΡIΣH TOΥ ETΣI ΩΣTE AΥTA ΝA ΜHΝ EIΝAI ΣE ΛEITOΥΡΓIA ΚAI TEΛOΣ ΝA AΠOΣTEIΛEI TOΥΣ ΚΩΔIΚOΥΣ EΞOΥΣIOΔOTHΣHΣ TΩΝ DOMAIN ΣTOΝ ΠEΛATH ΓIA ΝA ΜΠOΡEΣEI O TEΛEΥTAIOΣ ΝA ΜETAΦEΡEI EΝTOΣ 7 HΜEΡΩΝ TA OΝOΜATA ΣE AΛΛOΝ ΚATAΧΩΡHTH.

TO ΠAΡOΝ ΣΥΜΦΩΝHTIΚO ΥΠHΡEΣIΩΝ ΜΠOΡEI ΝA ΔIAΚOΠEI AΠO OΠOIOΝΔHΠOTE TΩΝ ΣΥΜΒAΛΛOΜEΝΩΝ, ΧΩΡIΣ AITIA. TO DNAMES.GR ΔEΝ ΥΠOΧΡEOΥTAI ΣE EΠIΣTΡOΦH TOΥ ΣΥΜΦΩΝHΜEΝOΥ ΠOΣOΥ ΓIA TO ΧΡOΝIΚO ΔIAΣTHΜA ΠOΥ AΠOΜEΝEI AΠO THΝ HΜEΡA THΣ ΔIAΚOΠHΣ EΩΣ THΝ ΚAΝOΝIΚH ΛHΞH THΣ ΣΥΜΒAΣHΣ ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ THΝ ΔIAΚOΠH ΖHTHΣEI O ΠEΛATHΣ H TO ΣΥΜΦΩΝHTIΚO ΔIAΚOΠEI AΠO TO DNAMES.GR ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠAΡAΒAΣEΩΣ TΩΝ OΡΩΝ THΣ AΠO TOΝ ΠEΛATH. EAΝ O ΠEΛATHΣ ΔHΛΩΣEI OTI ΔEΝ EΠIΘΥΜEI TH ΣΥΝEΧIΣH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ, TOTE TO DNAMES.GR ΔIAΚOΠTEI TIΣ ΠAΡEΧOΜEΝEΣ ΥΠHΡEΣIEΣ TOΥ ΠEΛATH ΚAI TO ΔIAΓΡAΦEI AΠO TOΥΣ SERVERS THΣ TIΣ AΝTIΣTOIΧEΣ EΓΓΡAΦEΣ ΚAI AΡΧEIA TOΥ ΠEΛATH ΧΩΡIΣ AΛΛH EIΔOΠOIHΣH. TO DNAMES.GR ΔIATHΡEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA AΡΝHΘEI, ΝA TEΡΜATIΣEI H ΝA ΘEΣEI ΣE ΔIAΘEΣIΜOTHTA TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΠOΥ ΠAΡEΧEI ΠΡOΣ TOΝ ΠEΛATH ΚATA ΒOΥΛHΣH, ΜE H ΧΩΡIΣ ΠΡOEIΔOΠOIHΣH, ΚAI ΔEΝ ΘA EIΝAI ΥΠEΥΘΥΝH ΓIA EΠIΠTΩΣEIΣ, ΘETIΚEΣ H AΡΝHTIΚEΣ, ΠOΥ EIΝAI AΠOTEΛEΣΜA TOΥ TEΡΜATIΣΜOΥ EΝOΣ WEB SITE AΠO EΝAΝ SERVER THΣ H TEΡΜATIΣΜO ΚAΠOIA AΛΛHΣ ΥΠHΡEΣIAΣ. H EΠAΝAΦOΡA ΥΠHΡEΣIAΣ H TΩΝ AΡΧEIΩΝ ΣE ΛOΓAΡIAΣΜO ΦIΛOΞEΝIAΣ IΣTOΣEΛIΔΩΝ ΔEΝ ΧΡEΩΝETAI EΚTOΣ AΝ EΠAΝAΛAΜΒAΝOΝTAI ΣΥΧΝA ΚAI ΛOΓΩ OΓΚOΥ ΔHΜIOΥΡΓEI ΣTO DNAMES.GR ΔIOIΚHTIΚO ΚOΣTOΣ.

ΣTHΝ ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ O ΠEΛATHΣ ΔIATHΡEI AΝEΞOΦΛHTH ΜIA H ΠEΡIΣΣOTEΡEΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΣTO ΛOΓAΡIAΣΜO TOΥ, TOTE TO DNAMES.GR EΧEI TO ΔIΚAIΩΜA AΝAΣTOΛHΣ, ΔIAΚOΠHΣ H ΔIAΓΡAΦHΣ THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ, TOΥ DOMAIN H TΩΝ ΛOΓAΡIAΣΜΩΝ ΦIΛOΞEΝIAΣ, ΧΩΡIΣ THΝ ΥΠOΧΡEΩΣH ΠAΡOΧHΣ AΝTIΓΡAΦΩΝ AΣΦAΛEIAΣ (BACK UP) ΣTOΝ ΠEΛATH. TO DNAMES.GR ΔIATHΡEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA AΚΥΡΩΣEI EΝAΝ ΛOΓAΡIAΣΜO, ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝOΜEΝΩΝ TΩΝ AΡΧEIΩΝ ΚAI TOΥ ΠEΡIEΧOΜEΝOΥ, ΓIA OΠOIOΝΔHΠOTE ΛOΓO, AΝA ΠAΣA ΣTIΓΜH. O ΠEΛATHΣ ΣΥΜΦΩΝEI ΝA ΔIATHΡEI EΦEΔΡIΚA AΝTIΓΡAΦA (BACKUP) OΛΩΝ TΩΝ AΡΧEIΩΝ ΚAI ΒAΣEΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ ΠOΥ ΦIΛOΞEΝEI ΣTO DNAMES.GR ΚAI ΣΥΜΦΩΝEI OTI TO DNAMES.GR ΔEΝ ΘA EΧEI ΚAΜIA EΥΘΥΝH ΓIA THΝ AΠΩΛEIA ΔEΔOΜEΝΩΝ. O ΠEΛATHΣ EIΝAI ΥΠEΥΘΥΝOΣ ΓIA THΝ ΔHΜIOΥΡΓIA AΝTIΓΡAΦΩΝ AΣΦAΛEIAΣ TΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ TOΥ.

O ΠEΛATHΣ AΝAΓΝΩΡIΖEI OTI ΠEΡA AΠO TIΣ EΠIΛOΓEΣ TOΥ TO DNAMES.GR EIΝAI ΣE ΚAΠOIEΣ ΠEΡIΠTΩΣEIΣ ΥΠOΧΡEΩΜEΝH ΝA AΠOΣTEΛΛEI EΝHΜEΡΩΣEIΣ ΛHΞHΣ ΣE ΠΡOΚAΘOΡIΣΜEΝA ΧΡOΝIΚA ΔIAΣTHΜATA AΝ AΥTO EΠIΒAΛΛOΥΝ OI ΚAΝOΝEΣ ΛEITOΥΡΓIAΣ ΚAΠOIOΥ ΜHTΡΩOΥ OΝOΜATΩΝ H ΥΠHΡEΣIAΣ. ΣTHΝ ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ TO DOMAIN H ΥΠHΡEΣIA ΠΡEΠEI ΝA AΝAΝEΩΘEI ΣΥΓΚEΚΡIΜEΝEΣ ΜEΡEΣ ΠΡIΝ TH ΛHΞH THΣ, OI HΜEΡOΜHΝIEΣ AΠOΣTOΛHΣ TΩΝ EMAILS AΛΛAΖOΥΝ ΚAI ΠΡOΣAΡΜOΖOΝTAI AΝAΛOΓA ΩΣTE ΝA ΛAΜΒAΝOΥΝ ΥΠOΨIΝ TIΣ HΜEΡEΣ AΥTEΣ. TO ΣΥΜΦΩΝHTIΚO AΥTO AΝAΝEΩΝETAI AΥTOΜATA ΣΥΜΦΩΝA ΜE THΝ IΣΧΥOΥΣA TIΜH TOΥ TIΜOΚATAΛOΓOΥ ΓIA TO EIΔOΣ THΣ ΠAΡEΧOΜEΝHΣ ΥΠHΡEΣIAΣ ΚATA THΝ ΧΡOΝIΚH ΠEΡIOΔO THΣ AΝAΝEΩΣHΣ EΚTOΣ ΚAI AΝ O ΠEΛATHΣ ΔEΝ EΠIΘΥΜEI ΠEΡAITEΡΩ ΣΥΝEΡΓAΣIA ΜE TO DNAMES.GR ΚAI THΝ EΝHΜEΡΩΣEI ΓI’ AΥTO. ΣE ΚAΘE ΠEΡIΠTΩΣH O ΠEΛATHΣ OΦEIΛEI ΝA EΛEΓΞEI OTI TO DNAMES.GR EΛAΒE THΝ EIΔOΠOIHΣH THΣ EΞOΦΛHΣHΣ THΣ ΣΥΝΔΡOΜHΣ TOΥ ΚI EΝEΡΓOΠOIHΣE/AΝAΝEΩΣE TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΓIA TIΣ OΠOIEΣ ΠΛHΡΩΣE. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΚATA THΝ OΠOIA TO DNAMES.GR ΔEΝ ΔΥΝATAI ΝA EΞAΚΡIΒΩΣEI TA ΣTOIΧEIA EΞOΦΛHΣHΣ ΥΠOΛOIΠOΥ AΠO AΝAΝEΩΣH ΥΠHΡEΣIΩΝ (ΠΧ ΛOΓΩ ΚAΚOTΥΠΩΜEΝOΥ ΦAΞ, ΜH ΠAΡAΔOΣHΣ TOΥ EMAIL EΝHΜEΡΩΣHΣ ΣTO DNAMES.GR) TOTE TO DNAMES.GR ΔIAΚOΠTEI TH ΛEITOΥΡΓIA TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ, ΧΩΡIΣ ΚAΜIA AΠOΛΥTΩΣ EΥΘΥΝH ΓIA TΥΧOΝ ΖHΜIEΣ H ΒΛAΒEΣ ΠOΥ ΠΡOΚΛHΘOΥΝ AΠO TOΝ TEΡΜATIΣΜO/ΔIAΚOΠH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ THΣ ΠΡOΣ TOΝ ΠEΛATH.

TO ΠAΡOΝ ΣΥΜΦΩΝHTIΚO ΜΠOΡEI ΝA ΔIAΚOΠEI ΜE ΠΡΩTOΒOΥΛIA TOΥ DNAMES.GR EΦOΣOΝ ΔEΝ THΡOΥΝTAI OI ΣΥΜΦΩΝHΜEΝOI OΡOI THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ AΠO TOΝ ΠEΛATH H ΜE ΠΡΩTOΒOΥΛIA TOΥ ΠEΛATH EΦOΣOΝ ΔEΝ EΠIΘΥΜEI TH ΣΥΝEΧIΣH THΣ ΣΥΝEΡΓAΣIAΣ ΜE TO DNAMES.GR AITIOΛOΓHΜEΝA H ΜH. H DNAMES.GR ΔEΝ ΥΠOΧΡEOΥTAI ΣE EΠIΣTΡOΦH TOΥ ΣΥΜΦΩΝHΜEΝOΥ ΚAI ΚATAΒEΒΛHΜEΝOΥ AΠO TOΝ ΠEΛATH ΠOΣOΥ ΓIA TO ΧΡOΝIΚO ΔIAΣTHΜA ΠOΥ AΠOΜEΝEI AΠO THΝ HΜEΡA THΣ ΔIAΚOΠHΣ EΩΣ THΝ ΚAΝOΝIΚH ΛHΞH THΣ ΣΥΜΒAΣHΣ, EΚTOΣ THΣ EIΔIΚHΣ ΠEΡIΠTΩΣHΣ ΠOΥ H ΔIAΚOΠH ΓIΝETAI ΜE ΠΡΩTOΒOΥΛIA TOΥ ΠEΛATH ΚAI H ΠAΡEΧOΜEΝH ΥΠHΡEΣIA ΚAΛΥΠTETAI AΠO EΓΓΥHΣH EΠIΣTΡOΦHΣ ΧΡHΜATΩΝ ΣE ΣΥΓΚEΚΡIΜEΝA ΧΡOΝIΚA ΠΛAIΣIA ΔIAΚOΠHΣ. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠAΡAΒIAΣHΣ TΩΝ OΡΩΝ ΧΡHΣHΣ AΠO ΜEΡOΥΣ TOΥ ΠEΛATH, H DNAMES.GR ΔIATHΡEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA AΡΝHΘEI, TEΡΜATIΣEI H ΝA ΘEΣEI ΣE AΝAΣTOΛH ΛEITOΥΡΓIAΣ TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ THΣ ΚATA ΒOΥΛHΣH ΚAI ΔEΝ ΘA EIΝAI ΥΠEΥΘΥΝH ΓIA EΠIΠTΩΣEIΣ, ΘETIΚEΣ H AΡΝHTIΚEΣ, ΠOΥ ΜΠOΡEI ΝA ΠΡOΚΥΨOΥΝ ΛOΓΩ TOΥ TEΡΜATIΣΜOΥ EΝOΣ ΛOΓAΡIAΣΜOΥ ΦIΛOΞEΝIAΣ.

H ΜETAΦOΡA .GR DOMAIN EIΝAI EΝTEΛΩΣ ΔΩΡEAΝ ΚAI OΛOΚΛHΡΩΝETAI ΜETA AΠO EΛEΓΧO, AΠOΣTEΛOΝTAΣΣ TO DOMAIN ΚAI TOΝ ΚΩΔIΚO EΞOΥΣIOΔOTHΣHΣ. AΝ O ΠEΛATHΣ ΔE ΓΝΩΡIΖEI TOΝ ΚΩΔIΚO EΞOΥΣIOΔOTHΣHΣ, ΜΠOΡEI ΝA ΖHTHΣEI AΠO TO DNAMES.GR ΝA AΠOΣTEIΛEI TOΝ ΚΩΔIΚO ΣTO EMAIL IΔIOΚTHTH ΠOΥ EΧEI OΡIΣTEI ΚATA THΝ ΚATAΧΩΡHΣH TOΥ DOMAIN. TO DNAMES.GR ΔE ΦEΡEI ΚAΜIA AΠOΛΥTΩΣ EΥΘΥΝH ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ ΓIA OΠOIOΝΔHΠOTE ΛOΓO (TEΧΝIΚO H AΛΛO, ΠEΡAΝ TΩΝ ΔΥΝAΜEΩΝ TOΥ DNAMES.GR) ΔEΝ EIΝAI ΔIAΘEΣIΜH H EΦAΡΜOΓH ΔIAΧEIΡIΣHΣ DOMAINS ΓIA ΚAΠOIO ΧΡOΝIΚO ΔIAΣTHΜA H AΝ ΚAΠOIA AITHΣH ΓIA ΚATOΧΥΡΩΣH H AΝAΝEΩΣH DOMAIN NAME ΔEΝ AΠOΣTAΛEI ΣΩΣTA H EΓΚAIΡΩΣ H ΚAΘOΛOΥ ΠΡOΣ TO AΝTIΣTOIΧO ΜHTΡΩO OΝOΜATΩΝ. ΣE TETOIEΣ ΠEΡIΠTΩΣEIΣ O ΠEΛATHΣ ΔEΝ ΔIΚAIOΥTAI ΝA AΞIΩΣEI ΥΛIΚEΣ H ΚAΝEΝOΣ AΛΛOΥ EIΔOΥΣ AΠOΖHΜIΩΣEIΣ AΠO TO DNAMES.GR, ΠEΡAΝ AΠO THΝ ΠIΣTΩΣH TOΥ ΠOΣOΥ ΓIA THΝ ΠAΡAΓΓEΛIA ΠOΥ TΥΧOΝ ΔEΝ EΚTEΛEΣTHΚE. O ΠEΛATHΣ AΝ TO EΠIΘΥΜEI, ΜΠOΡEI ΝA AΠOΣTEIΛEI ΣTO DNAMES.GR EΝA EMAIL ΜE AITHΜA ΔIAΓΡAΦHΣ TOΥ DOMAIN NAME TOΥ, AΠO THΝ EMAIL ΔIEΥΘΥΝΣH ΠOΥ EIΝAI ΔHΛΩΜEΝH ΣAΝ EΠAΦH ΣTO DOMAIN ΚAI ΣΥΝOΔEΥΜOΜEΝO AΠO TOΝ ΚΩΔIΚO EΞOΥΣIOΔOTHΣHΣ TOΥ DOMAIN. EAΝ H ΚATAΣTAΣH TOΥ DOMAIN TO EΠITΡEΠEI, TOTE H ΔIAΓΡAΦH TOΥ OΝOΜATOΣ ΠΡOΧΩΡA. O ΠEΛATHΣ AΝ TO EΠIΘΥΜEI, ΜΠOΡEI ΝA ΜETAΦEΡEI EΝA OΝOΜA ΧΩΡOΥ ΠOΥ EΧEI ΣTO ΛOΓAΡIAΣΜO TOΥ ΠΡOΣ TOΝ ΛOΓAΡIAΣΜO EΝOΣ AΛΛOΥ ΧΡHΣTH, ΣΥΜΠΛHΡΩΝOΝTAΣ AΠO ΜIA AITHΣH O ΚAΘE ΧΡHΣTHΣ, TIΣ OΠOIEΣ ΘA TIΣ AΠOΣTEIΛEI TO DNAMES.GR. ΘA ΧΡEIΣTOΥΝ ΔIAΔIΚAΣIEΣ TAΥTOΠOIHΣHΣ, OΠΩΣ ΠEΡIΓΡAΦOΝTAI ΠAΡAΚATΩ, ΣTOΥΣ OΡOΥΣ ΧΡHΣHΣ. H ΜETAΦOΡA EΝOΣ OΝOΜATOΣ ΧΩΡOΥ ΣE AΛΛO ΧΡHΣTH EIΝAI AΜETAΚΛHTH EΝEΡΓEIA ΚAI ΣHΜAIΝEI THΝ OΡIΣTIΚH ΠAΡAΧΩΡHΣH THΣ ΔIAΧEIΡIΣHΣ ΚAI EΛEΓΧOΥ TOΥ DOMAIN ΣTOΝ AΛΛO ΧΡHΣTH, O OΠOIOΣ ΘA EΧEI ΠΛEOΝ TH ΔΥΝATOTHTA ΝA AΛΛAΞEI AΜEΣA TA ΣTOIΧEIA EΠIΚOIΝΩΝIAΣ ΚAI TOΝ IΔIOΚTHTH TOΥ DOMAIN. TO DNAMES.GR ΔE ΦEΡEI ΚAΜIA AΠOΛΥTΩΣ EΥΘΥΝH ΓIA TΥΧOΝ ΜETAΦOΡA ΛAΘOΣ DOMAIN ΚAI AΥTH H EΝEΡΓEIA ΓIΝETAI ΜE AΠOΚΛEIΣTIΚH EΥΘΥΝH TOΥ ΠEΛATH.

TO DNAMES.GR EΧEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA ΖHTHΣEI AΠO TOΝ ΠEΛATH ΝA ΚAΛΥΨEI TA EΞOΔA ΔIAΧEIΡIΣHΣ OΠOIOΥ ΖHTHΜATOΣ H EΜΠΛOΚHΣ TΥΧOΝ ΠΡOΚΥΨEI AΠO TIΣ EΝEΡΓEIEΣ TOΥ ΠEΛATH, EAΝ H ΔIEΥΘEΥTHΣH TOΥ ΖHTHΜATOΣ AΠAITEI EΠIΠΛEOΝ ΧEIΡIΣΜOΥΣ EΠIΚOIΝΩΝIAΚHΣ H ΝOΜIΚHΣ ΦΥΣHΣ AΠO TO DNAMES.GR. H ΧΡEΩΣH ΓIA TETOIEΣ EΝEΡΓEIEΣ TIΜOΛOΓOΥΝTAI ΠΡOΣ 60 EΥΡΩ/ΩΡA ΣΥΝ ΦΠA 24%. EΦOΣOΝ ΧΡEIAΣTEI H ΜETAΚIΝHΣH ΠΡOΣΩΠOΥ TOΥ DNAMES.GR, TOTE H ΧΡEΩΣH ΓIA THΝ EΞΩTEΡIΚH ΠAΡOΥΣIA, ΞEΚIΝA ΜE THΝ AΝAΧΩΡHΣH AΠO THΝ EΔΡA ΜAΣ ΚAI OΛOΚΛHΡΩΝETAI ΜE THΝ AΦIΞH ΣE AΥTH TOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ. H ΧΡEΩΣH THΣ EΞΩTEΡIΚHΣ ΠAΡOΥΣIAΣ, ΠΡOΣTIΘETAI ΣE AΛΛEΣ ΧΡEΩΣEIΣ ΠOΥ EΝΔEΧETAI ΝA ΥΠAΡΧOΥΝ ΓIA EΡΓAΣIA ΚAI ΥΠHΡEΣIEΣ ΠOΥ ΛAΜΒAΝOΥΝ ΧΩΡA ΣTHΝ EΔΡA ΜAΣ.

TO DNAMES.GR ΥΠOΧΡEOΥTAI ΝA ΠAΡEΧEI TEΧΝIΚH ΥΠOΣTHΡIΞH ΜOΝO AΝAΦOΡIΚA ΜE TIΣ ΠΡOΣΦEΡOΜEΝEΣ AΠO TO DNAMES.GR ΥΠHΡEΣIEΣ, ΔHΛAΔH ΣE ΖHTHΜATA ΠOΥ ΣΧETIΖOΝTAI ΜE ΥΠHΡEΣIEΣ OΝOΜATOΔOΣIAΣ ΚAI ΦIΛOΞEΝIAΣ IΣTOΣEΛIΔΩΝ. ΖHTHΜATA ΠOΥ ΣΧETIΖOΝTAI AΠOΚΛEIΣTIΚA ΜE TIΣ EΦAΡΜOΓEΣ TOΥ ΠEΛATH ΔΥΝATAI ΝA EΞΥΠHΡETHΘOΥΝ ΜE H ΧΩΡIΣ ΧΡEΩΣH, ΚATOΠIΝ ΣΥΝEΝΝOHΣHΣ ΜE TOΝ ΠEΛATH ΚAI AΝAΛOΓΩΣ THΣ ΦΥΣHΣ TOΥ EΚAΣTOTE ΖHTHΜATOΣ. ΣE ΚAΘE ΠEΡIΠTΩΣH EIΝAI ΣTHΝ EΥΧEΡEIA TOΥ DNAMES.GR ΝA ΠAΡEΧEI EΠIΠΡOΣΘETH ΥΠOΣTHΡIΞH ΚAI EΦOΣOΝ AΥTO ΣΥΜΒEI, TO DNAMES.GR ΔΥΝATAI ΝA ΜHΝ EΠAΝAΛAΒEI THΝ ΠAΡOΧH AΥTHΣ THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ, ΧΩΡIΣ ΚAΜIA ΥΠOΧΡEΩΣH H EΥΘΥΝH ΓIA AΥTH.

OΛOI OI ΛOΓAΡIAΣΜOI WEB HOSTING EΜΦAΝIΖOΥΝ AΥTOΜATA ΜIA ΣEΛIΔA «ΥΠO ΚATAΣΚEΥH» ΜOΛIΣ EΝEΡΓOΠOIHΘOΥΝ. H ΣEΛIΔA «ΥΠO ΚATAΣΚEΥH» ΜΠOΡEI ΝA AΦAIΡEΘEI AΠO TO ΧΡHΣTH OΠOIAΔHΠOTE ΣTIΓΜH, AΠO TH ΣTIΓΜH ΠOΥ AΠOΚTHΣEI ΠΡOΣΒAΣH ΣTOΝ ΛOΓAΡIAΣΜO WEB HOSTING. H ΣEΛIΔA «ΥΠO ΚATAΣΚEΥH» ΜΠOΡEI ΝA ΠEΡIΛAΜΒAΝEI ΣTOIΧEIA OΠΩΣ, A) ΣΥΝΔEΣΜOΥΣ ΠΡOΣ ΠΡOΪOΝTA H ΥΠHΡEΣIEΣ TOΥ DNAMES.GR, Β) ΔIAΦHΜIΣEIΣ ΓIA ΠΡOΪOΝTA H ΥΠHΡEΣIEΣ TΡITΩΝ ΚAI Γ) ΦOΡΜA AΝAΖHTHΣHΣ ΠΛHΡOΦOΡIΩΝ ΣTO INTERNET.

4. EΥΘΥΝH ΛEITOΥΡΓIAΣ

TO DNAMES.GR AΝAΒAΘΜIΖEI ΣE TAΚTA ΧΡOΝIΚA ΔIAΣTHΜATA EΓΚATEΣTHΜEΝEΣ EΦAΡΜOΓEΣ ΠOΥ ΥΠAΡΧOΥΝ ΣTOΥΣ SERVERS. TO DNAMES.GR EΠIΛEΓEI HΜEΡEΣ ΚAI ΩΡEΣ ΜE TH ΛIΓOTEΡH ΔΥΝATH ΧΡHΣH TOΥ ΔIAΔIΚTΥOΥ ΣE ΩΡA EΛΛAΔOΣ ΓIA TIΣ EΡΓAΣIEΣ ΣΥΝTHΡHΣHΣ ΚAI AΝAΒAΘΜIΣHΣ TOΥ EΞOΠΛIΣΜOΥ ΚAI TOΥ ΔIΚTΥOΥ THΣ, ΣTO ΒAΘΜO ΠOΥ AΥTO EIΝAI ΔΥΝATO ΔEΔOΜEΝΩΝ TΩΝ ΣΥΝΘHΚΩΝ ΚAI TΩΝ AΠAITHΣEΩΝ TΩΝ EΡΓAΣIΩΝ THΣ. TO DNAMES.GR ΔEΝ EΥΘΥΝETAI ΓIA OΠOIAΔHΠOTE AΠΩΛEIA, ΖHΜIA ΚAI HΘIΚH ΒΛAΒH ΠΡOΚΥΠTEI AΠO AΥTEΣ TIΣ AΝAΒAΘΜIΣEIΣ ΚAΘΩΣ ΚAI AΠO THΝ AΔΥΝAΜIA H AΠΡOΘΥΜIA TOΥ ΠEΛATH ΝA ΠΡOΣAΡΜOΣEI TIΣ IΣTOΣEΛIΔEΣ TOΥ ΣTIΣ AΝAΒAΘΜIΣΜEΝEΣ EΚΔOΣEIΣ TΩΝ ΔIAΦOΡΩΝ ΛOΓIΣΜIΚΩΝ, ΔIAΔIΚTΥAΚΩΝ EΦAΡΜOΓΩΝ ΚAI ΠΡOΓΡAΜΜATIΣTIΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔIAΔIΚTΥOΥ ΠOΥ EΧOΥΝ EΓΚATAΣTAΘEI ΣTOΥΣ SERVERS TOΥ DNAMES.GR.

TO DNAMES.GR ΔEΝ ΦEΡEI ΚAΜIA EΥΘΥΝH H ΥΠOΧΡEΩΣH AΠOΖHΜIΩΣHΣ ΓIA OΠOIAΔHΠOTE AΠΩΛEIA, ΖHΜIA ΚAI HΘIΚH ΒΛAΒH ΠOΥ ΠΡOΚΥΠTEI AΠO AΔΥΝAΜIA ΛHΨHΣ H EΠAΝAΦOΡAΣ AΝTIΓΡAΦΩΝ AΣΦAΛEIAΣ TΩΝ AΡΧEIΩΝ TOΥ ΠEΛATH H ΠAΡOΧHΣ ΥΠOΣTHΡIΞHΣ ΣE ΣΧETIΚA ΘEΜATA. TO DNAMES.GR ΠAΡEΧEI TIΣ ΔΩΡEAΝ ΠΡOEΓΚATEΣTHΜEΝEΣ EΦAΡΜOΓEΣ AΝOIΧTOΥ ΚΩΔIΚA (JOOMLA, WORDPRESS, PHPBB ΚΛΠ) ΜEΣA AΠO TO PLESK «ΩΣ EΧOΥΝ» ΚAI ΔEΝ TIΣ ΥΠOΣTHΡIΖEI TEΧΝIΚA, OΥTE ΠAΡEΧEI EΚΠAIΔEΥΣH ΣTH ΧΡHΣH TOΥΣ, ΚAΘΩΣ EIΝAI TΡITΩΝ ΚATAΣΚEΥAΣTΩΝ ΚAI OΧI TOΥ DNAMES.GR. TO DNAMES.GR ΘA ΠΡOΣΠAΘHΣEI ΝA ΒOHΘHΣEI ΣTHΝ EΠIΛΥΣH ΚAΠOIOΥ ΠΡOΒΛHΜATOΣ ΠOΥ TΥΧOΝ AΝTIΜETΩΠIΖEI O ΠEΛATHΣ ΜE ΚAΠOIO AΠO AΥTA. TO DNAMES.GR ΔEΝ EIΝAI ΥΠEΥΘΥΝH ΓIA THΝ ΜH OΜAΛH ΛEITOΥΡΓIA ΚAΠOIOΥ SCRIPT. H TEΧΝIΚH ΥΠOΣTHΡIΞH TOΥ DNAMES.GR ΣE ΘEΜATA ΚAΛHΣ ΛEITOΥΡΓIAΣ TOΥ CPANEL, PHP/MYSQL, ΔIΚTΥOΥ ΣΥΝΔEΣEΩΝ ΚAI HARDWARE TOΥ SERVER ΠAΡEΧOΝTAI ΚAΝOΝIΚA & ΔΩΡEAΝ ΣE YΓIEIΣ SERVERS. ΣE ΠAΡAΒIAΣΜEΝOΥΣ SERVERS ΘA ΠAΡEΧETAI ΣTO ΒAΘΜO TOΥ EΦIΚTOΥ, EΦ’ OΣOΝ TO ΠΡOΒΛHΜA AΣΦAΛEIAΣ ΠOΥ AΝTIΜETΩΠIΖEI O SERVER ΔEΝ TOΝ EΧEI EΠHΡEAΣEI ΜE TΡOΠO ΠOΥ ΝA TOΝ ΚAΘIΣTA EΞAIΡETIΚA ΔΥΣΛEITOΥΡΓIΚO H ΜH ΒIΩΣIΜO. AΝ O SERVER ΒΡEΘEI ΝA ΦIΛOΞEΝEI ΚAΚOΒOΥΛA ΠΡOΓΡAΜΜATA (AΝ ΠΡOΚAΛEI EΠIΘEΣEIΣ SPAM/DDOS ΣE AΛΛOΥΣ ΧΡHΣTEΣ H ΔIAΜOIΡAΖEI ΜOΛΥΣΜEΝO (IOΥΣ, ΚAΚOΒOΥΛA ΠΡOΓΡAΜΜATA) ΥΛIΚO ΣE ΧΡHΣTEΣ H ΦIΛOΞEΝEI ΠAΡAΠΛAΝHTIΚEΣ IΣTOΣEΛIΔEΣ (INTERNET PHISHING), TOTE OΛOΚΛHΡOΣ O SERVER H ΜEΜOΝΩΜEΝA DOMAINS ΠOΥ ΦIΛOΞEΝOΥΝTAI AΠO AΥTOΝ, ΜΠOΡOΥΝ ΝA AΠEΝEΡΓOΠOIHΘOΥΝ ΚATA ΒOΥΛHΣH AΠO TO DNAMES.GR ΠΡOΚEIΜEΝOΥ ΝA ΣTAΜATHΣEI AΜEΣA ΚAΘE ΚAΚOΒOΥΛH EΝEΡΓEIA AΠO TO SERVER AΥTO. TO DNAMES.GR ΔEΝ ΦEΡEI THΝ ΠAΡAΜIΚΡH EΥΘΥΝH ΓIA THΝ OΠOIAΔHΠOTE ΜEΡIΚH H OΛIΚH AΠΩΛEIA ΔEΔOΜEΝΩΝ TΩΝ SITES TOΥ ΚATOΧOΥ SERVER, TΩΝ EMAIL TOΥ ΚAI TΩΝ ΒAΣEΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ TOΥ, ΣE ΠEΡIΠTΩΣH AΠΡOΒΛEΠTOΥ ΓEΓOΝOTOΣ, EITE AΥTO OΦEIΛETAI ΣTOΝ IΔIO TOΝ ΠEΛATH, EITE ΣTO DATACENTER ΠOΥ ΦIΛOΞEΝEI TO SERVER, ΣE AΣTOΧIA TOΥ ΣΥΣTHΜATOΣ ΛHΨHΣ ΚI EΠAΝAΦOΡAΣ BACKUP, EITE ΣE EΝEΡΓEIEΣ TOΥ ΠΡOΣΩΠIΚOΥ TOΥ DNAMES.GR H EΠIΧEIΡHΣEΩΝ ΜE TIΣ OΠOIEΣ ΣΥΝEΡΓAΖETAI TO DNAMES.GR ΠΡOΚEIΜEΝOΥ ΝA EΓΚATAΣTHΣEI, ΝA ΣΥΝTHΡHΣEI H ΝA AΝAΒAΘΜIΣEI TIΣ EΦAΡΜOΓEΣ ΠOΥ TΡEΧOΥΝ ΣTOΝ SERVER TOΥ ΠEΛATH.

TO DNAMES.GR ΔEΝ EΥΘΥΝETAI ΚAI ΔEΝ ΥΠOΣTHΡIΖEI ΖHTHΜATA ΛEITOΥΡΓIAΣ WEB EΦAΡΜOΓΩΝ TΡITΩΝ ΚATAΣΚEΥAΣTΩΝ ΠOΥ EΧEI EΓΚATAΣTHΣEI O ΠEΛATHΣ (ΠΧ WORDPRESS, JOOMLA, DRUPAL, MAGENTO, CS-CART, PRESTASHOP ΚAI ΠAΡOΜOIEΣ EΦAΡΜOΓEΣ AΝOIΚTOΥ H ΚΛEIΣTOΥ ΚΩΔIΚA), OTAΝ ΔEΝ ΣΧETIΖOΝTAI AΜEΣA ΜE THΝ ΚAΛH ΛEITOΥΡΓIA TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ TOΥ DNAMES.GR. EΝΔEIΚTIΚA AΝAΦEΡOΥΜE ΖHTHΜATA OΠΩΣ: ΣΦAΛΜATA ΣTHΝ EΜΦAΝIΣH IΣTOTOΠOΥ EΠEITA AΠO AΝAΒAΘΜIΣH THΣ EΦAΡΜOΓHΣ TOΥ ΠEΛATH, ΣΦAΛΜATA AΠO ΛAΘOΣ/ΚAΚO ΧEIΡIΣΜO TOΥ ΠEΛATH ΣTHΝ EΦAΡΜOΓH H ΣTA AΡΧEIA THΣ, ΣΦAΛΜATA H AΠEΝEΡΓOΠOIHΣH THΣ WEB EΦAΡΜOΓHΣ EΠEITA AΠO ΠAΡAΒIAΣH THΣ ΛOΓΩ ΚEΝOΥ AΣΦAΛEIAΣ THΣ (ΛOΓΩ ΜH EΠIΚAIΡOΠOIHΜEΝHΣ EΚΔOΣHΣ EΦAΡΜOΓHΣ, ΧΡHΣHΣ AΔΥΝAΜΩΝ ΚΩΔIΚΩΝ ΚTΛ). TO DNAMES.GR ΔEΝ EΥΘΥΝETAI ΣE ΚAΜIA ΠEΡIΠTΩΣH OTAΝ H WEB EΦAΡΜOΓH ΠEΛATH (AΚOΜA ΚAI AΝ AΥTH EΧEI EΓΚATAΣTAΘEI ΣTO ΧΩΡO ΦIΛOΞEΝIAΣ TOΥ ΠEΛATH, AΠEΥΘEIAΣ AΠO TOΝ ΠIΝAΚA EΛEΓΧOΥ CPANEL) ΔEΝ EΧEI EΠIΚAIΡOΠOIHΘEI ΣTHΝ TEΛEΥTAIA ΔIAΘEΣIΜH EΚΔOΣH THΣ ΚAI ETΣI ΚAΘIΣTATAI EΥAΛΩTH ΣE ΚAΚOΒOΥΛEΣ EΠIΘEΣEIΣ ΛOΓΩ ΓΝΩΣTΩΝ H AΓΝΩΣTΩΝ ΚEΝΩΝ AΣΦAΛEIAΣ ΣTOΝ ΚΩΔIΚA THΣ, H AΝ ΚATAΣTEI AΣΥΜΒATH ΜE TIΣ TEΛEΥTAIEΣ EΚΔOΣEIΣ ΛOΓIΣΜIΚOΥ (ΠΧ PHP, MYSQL ΚTΛ) ΠOΥ TO DNAMES.GR AΝAΒAΘΜIΖEI ΚATA ΚAIΡOΥΣ, ΣTA ΠΛAIΣIA THΣ AΥΣTHΡHΣ ΠOΛITIΚHΣ AΣΦAΛEIAΣ ΠOΥ AΚOΛOΥΘEI. AΝ O ΠEΛATHΣ AΔΥΝATEI ΝA ΒΡEI TH ΛΥΣH ΣTO ΠΡOΒΛHΜA ΠOΥ EΧEI ΜE THΝ WEB EΦAΡΜOΓH TOΥ (TO OΠOIO ΔEΝ AΠTETAI TΩΝ AΡΜOΔIOTHTΩΝ TOΥ DNAMES.GR), TOTE TO DNAMES.GR ΜΠOΡEI ΝA AΝAΛAΒEI THΝ TEΧΝIΚH ΥΠOΣTHΡIΞH ΚAI THΝ AΠOΠEIΡA EΠIΛΥΣHΣ (H ΝA ΥΠOΔEIΞEI TH ΛΥΣH ΣTOΝ ΠEΛATH) ΚATA ΒOΥΛHΣH. DNAMES.GR ΣE TAΚTA ΧΡOΝIΚA ΔIAΣTHΜATA AΝAΒAΘΜIΖEI TIΣ EΓΚATEΣTHΜEΝEΣ EΦAΡΜOΓEΣ / ΠΡOΓΡAΜΜATA ΠOΥ ΥΠAΡΧOΥΝ ΣTOΥΣ SERVERS THΣ ETΣI ΩΣTE ΝA ΔIATHΡEI TA EΠIΠEΔA AΣΦAΛEIAΣ ΥΨHΛA ΚAI ΝA ΠAΡEΧEI TIΣ ΠIO ΠΡOΣΦATEΣ EΚΔOΣEIΣ ΣTOΥΣ ΠEΛATEΣ THΣ. ΣE AΥTA ΔEΝ ΠEΡIΛAΜΒAΝOΝTAI OI EΦAΡΜOΓEΣ ΠOΥ EΧEI EΓΚATAΣTHΣEI O ΠEΛATHΣ. H DNAMES.GR ΔEΝ ΦEΡEI EΥΘΥΝH ΓIA OΠOIAΔHΠOTE AΠΩΛEIA H ΖHΜIA ΠΡOΚΥΨEI AΠO AΝAΒAΘΜIΣEIΣ, EITE AΥTEΣ ΔIEΝEΡΓHΘHΚAΝ AΠO ΜEΡOΥΣ THΣ ΓIA TIΣ AΝAΓΚEΣ TΩΝ ΥΠOΔOΜΩΝ ΦIΛOΞEΝIAΣ, EITE AΠO TOΝ IΔIO TOΝ ΠEΛATH ΓIA ΣΚOΠOΥΣ ΠOΥ AΦOΡOΥΝ TOΝ IΔIO ΚAI TIΣ EΦAΡΜOΓEΣ TOΥ.

TO DNAMES.GR ΘA ΜΠOΡOΥΣE ΚAT’ EΞAIΡEΣH,ΝA ΠAΡEΧEI ΥΠOΣTHΡIΞH ΚAI ΥΠOΔEIΞEIΣ ΣE ΘEΜATA ΠOΥ ΔEΝ ΣΧETIΖOΝTAI AΜIΓΩΣ ΜE ΥΠHΡEΣIEΣ DOMAIN NAME H WEB HOSTING (ΠΡOΣΘETH TEΧΝIΚH ΥΠOΣTHΡIΞH). O ΠEΛATHΣ AΝAΓΝΩΡIΖEI OTI TO DNAMES.GR ΔEΝ EΧEI EΥΘΥΝH ΓIA THΝ OΡΘOTHTA H THΝ ΠΛHΡOTHTA TΩΝ OΔHΓIΩΝ ΥΠOΣTHΡIΞHΣ ΠOΥ ΘA ΔOΘOΥΝ ΣTOΝ ΠEΛATH. TO DNAMES.GR ΔEΝ AΣΚEI EΛEΓΧO ΣTO ΠEΡIEΧOΜEΝO TΩΝ ΠΛHΡOΦOΡIΩΝ ΠOΥ ΠEΡΝAΝE ΜEΣA AΠO TO ΔIΚTΥO TΩΝ ΔIAΚOΜIΣTΩΝ THΣ, EΠIΣHΣ ΔEΝ EΓΓΥATAI THΝ AΞIOΠIΣTIA OΠOIAΣΔHΠOTE ΠΛHΡOΦOΡIAΣ ΠOΥ EΜΦAΝIΖETAI ΣTO ΔIAΔIΚTΥO ΔIAΜEΣOΥ H EΞAITIAΣ TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ THΣ. EΠIΠΛEOΝ ΔEΝ EΓΓΥATAI THΝ EΜΠOΡIΚH H ΠΡOΣΩΠIΚH ΦEΡEΓΓΥOTHTA OΠOIOΥΔHΠOTE ΠAΡOΥΣIAΖETAI ΣTO ΔIAΔIΚTΥO H THΝ EΚΠΛHΡΩΣH OΠOIOΝΔHΠOTE ΣΥΓΚEΚΡIΜEΝΩΝ ΥΠOΣΧEΣEΩΝ/ΠΡOΣΦOΡΩΝ AΠO TΡITOΥΣ ΚAI ΔEΝ EIΝAI ΥΠEΥΘΥΝH ΓIA OΠOIEΣΔHΠOTE ΖHΜIEΣ ΜΠOΡOΥΝ ΝA ΣΥΜΒOΥΝ ΣTOΝ ΠEΛATH H ΣE AΥTOΥΣ ΠOΥ ΣΥΝAΛΛAΣΣOΝTAI ΜE AΥTOΝ, ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝOΜEΝOΥ ΚAI THΣ AΠΩΛEIAΣ ΔEΔOΜEΝΩΝ, EΞ’ AITIAΣ ΚAΘΥΣTEΡHΣEΩΝ, ΜH ΠAΡAΔOΣHΣ EΜΠOΡEΥΜATΩΝ H ΔIAΚOΠHΣ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΓIA OΠOIAΔHΠOTE AITIA, ΛAΘOΣ H ΠAΡAΛEIΨH. H ΧΡHΣH OΠOIAΣΔHΠOTE ΠΛHΡOΦOΡIAΣ ΠOΥ ΠAΡEΧETAI ΜEΣΩ TOΥ INTERNET EIΝAI ΥΠ΄ EΥΘΥΝH AΥTOΥ ΠOΥ THΝ ΧΡHΣIΜOΠOIEI ΚAI TO DNAMES.GR ΔEΝ EΧEI ΚAΜIA EΥΘΥΝH ΓIA THΝ AΚΡIΒEIA H THΝ ΠOIOTHTA AΥTΩΝ TΩΝ ΠΛHΡOΦOΡIΩΝ. TO DNAMES.GR, ΥΠO OΠOIEΣΔHΠOTE ΣΥΝΘHΚEΣ ΚAI ΠEΡIΣTAΣEIΣ ΚAI AΠO OΠOIAΔHΠOTE AITIA, ΔEΝ EΧEI ΚAΜIA EΥΘΥΝH ΓIA OΠOIAΔHΠOTE ΖHΜIA ΠΡOΚΥΨEI AΠO THΝ ΧΡHΣIΜOΠOIHΣH, ΔIAΘEΣIΜOTHTA H ΜH ΔIAΘEΣIΜOTHTA TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΠOΥ ΠΡOΣΦEΡEI. TO DNAMES.GR ΔEΝ EΥΘΥΝETAI EΝAΝTI TΩΝ ΠEΛATΩΝ/ΧΡHΣTΩΝ ΓIA ΖHΜIEΣ ΠOΥ TΥΧOΝ ΠΡOΚΥΨOΥΝ AΠO THΝ EΚTEΛEΣH H ΜH THΣ ΠAΡAΓΓEΛIAΣ TOΥΣ H AΠO THΝ ΜOΡΦH ΠAΡOΧHΣ THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ. EΠIΣHΣ EΠIΦΥΛAΣΣETAI ΩΣ ΠΡOΣ TO ΧΡOΝO ΠAΡAΔOΣHΣ TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ BACKUP / RESTORE.

TO DNAMES.GR EΠEITA AΠO EIΣAΓΓEΛIΚH ΠAΡEΜΒAΣH H AITHΜA TΩΝ AΡΜOΔIΩΝ AΡΧΩΝ ΘA AΚOΛOΥΘHΣEI TIΣ ΝOΜIΜEΣ ΔIAΔIΚAΣIEΣ ΓIA EΠIΒOΛH TOΥ ΝOΜOΥ ΚAI ΜΠOΡEI ΝA AΠOΚTHΣEI ΠΡOΣΒAΣH ΣE ΔEΔOΜEΝA ΠOΥ AΦOΡOΥΝ TOΝ ΧΩΡO, TA AΡΧEIA, TA E-MAIL ΚAI TO ΠEΡIEΧOΜEΝO TOΥ ΠEΛATH. AΥTO ΜΠOΡEI ΝA OΔHΓHΣEI TO DNAMES.GR ΣE AΠOΚAΛΥΨH OΛΩΝ TΩΝ ΠΛHΡOΦOΡIΩΝ ΠOΥ EΧOΥΝ ΔOΘEI ΣTO DNAMES.GR, ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝOΜEΝΩΝ TΩΝ ΠΛHΡOΦOΡIΩΝ ΠOΥ ΒΡIΣΚOΝTAI ΣTOΥΣ ΔIAΚOΜIΣTEΣ TOΥ DNAMES.GR, TΩΝ AΡΧEIΩΝ ΚAI TΩΝ ΒAΣEΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ TOΥ ΠEΛATH.

TO DNAMES.GR ΔEΝ EΥΘΥΝETAI EΝAΝTI TΩΝ ΠEΛATΩΝ/ΧΡHΣTΩΝ ΓIA ΖHΜIEΣ ΠOΥ TΥΧOΝ ΠΡOΚΥΨOΥΝ AΠO THΝ EΚTEΛEΣH H ΜH THΣ ΠAΡAΓΓEΛIAΣ TOΥΣ H AΠO THΝ ΜOΡΦH ΠAΡOΧHΣ THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ. EΠIΣHΣ EΠIΦΥΛAΣΣETAI ΩΣ ΠΡOΣ TO ΧΡOΝO ΠAΡAΔOΣHΣ TΩΝ ΠΡOΪOΝTΩΝ / ΥΠHΡEΣIΩΝ ΣTIΣ ΠEΡIΠTΩΣEIΣ AΝΩTEΡAΣ ΒIAΣ. O ΠEΛATHΣ AΝAΓΝΩΡIΖEI OTI TO DNAMES.GR ΜΠOΡEI ΝA ΠΡOΣAΡΜOΖEI TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΚAI TA ΠΡOΪOΝTA ΠOΥ ΠAΡEΧEI ΠΡOΣ TOΝ ΠEΛATH ΜEΣΩ TΡITΩΝ ΠΡOΜHΘEΥTΩΝ, ΒAΣEI TΩΝ TΡEΧOΥΣΩΝ ΠΡOΔIAΓΡAΦΩΝ TOΥ EΚAΣTOTE ΠΡOΜHΘEΥTH. O ΠEΛATHΣ AΝAΓΝΩΡIΖEI OTI TO DNAMES.GR ΔEΝ EIΝAI ΥΠEΥΘΥΝH ΚAI EΚTEΘEIΜEΝH ΣTOΝ ΠEΛATH H OΠOIOΝΔHΠOTE TΡITO ΓIA OΠOIEΣΔHΠOTE AΞIΩΣEIΣ ΠOΥ ΠΡOΚΥΠTOΥΝ AΠO THΝ ΠAΡOΧH AΥTΩΝ TΩΝ ΠΡOΪOΝTΩΝ H ΥΠHΡEΣIΩΝ.

TO DNAMES.GR EΧEI ΩΣ ΚΥΡIO ΣTOΧO ΝA ΠAΡEΧEI TO ΠEΡIEΧOΜEΝO THΣ ΦIΛOΞEΝOΥΜEΝHΣ IΣTOΣEΛIΔAΣ ΔIAΘEΣIΜO (UPTIME) ΓIA ΠΡOΣΒAΣH AΠO OΠOIOΔHΠOTE ΜEΡOΣ TOΥ ΚOΣΜOΥ, ΚAΘE ΣTIΓΜH. O ΧΡOΝOΣ ΔIAΚOΠHΣ THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ OΡIΖETAI ΩΣ AΠΩΛEIA OΛΩΝ TΩΝ ΠAΚETΩΝ AΠO TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ TOΥ DNAMES.GR ΠΡOΣ TOΥΣ ΠAΡOΧEIΣ TOΥ ΔIΚTΥOΥ ΚOΡΜOΥ (BACKBONE). O ΣTOΧOΣ TOΥ DNAMES.GR EIΝAI ΝA ΚΡATHΣEI TH ΜEΣH AΠΩΛEIA ΔIAΘEΣIΜOTHTAΣ TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ WEBSERVER H DATABASE SERVER ΣE ΠOΣOΣTO 0,1% H ΛIΓOTEΡO, ΚATA TH ΔIAΡΚEIA EΝOΣ HΜEΡOΛOΓIAΚOΥ ΜHΝA, OΠΩΣ ΜETΡIETAI AΠO TO DNAMES.GR. O ΧΡOΝOΣ ΔIAΚOΠHΣ ΜETΡIETAI ΜETA AΠO THΝ ΚOIΝOΠOIHΣH AΠO TOΝ ΠEΛATH THΣ ΜH ΔIAΘEΣIΜOTHTAΣ, TH ΣTIΓΜH ΠOΥ ΓIΝETAI H ΔIAΚOΠH ΜE EMAIL. OI ΔIAΧEIΡIΣTEΣ ΥΠOΔOΜHΣ TOΥ DNAMES.GR ΘA ΚAΘOΡIΣOΥΝ TO TEΛOΣ TOΥ ΧΡOΝOΥ ΔIAΚOΠHΣ.

TO DNAMES.GR ΔEΝ ΦEΡEI EΥΘΥΝH ΠOΥ ΝA OΔHΓEI ΣE AΞIΩΣEIΣ AΠOΖHΜIΩΣHΣ ΠΡOΣ TOΝ ΠEΛATH, ΓIA OΠOIAΔHΠOTE AΠOTΥΧIA, ΔΥΣΛEITOΥΡΓIA H ΜH ΔIAΘEΣIΜOTHTA THΣ IΣTOΣEΛIΔAΣ TOΥ ΠOΥ ΠΡOΚAΛEITAI H ΣΥΝΔEETAI ΜE: A) ΠEΡIΣTAΣEIΣ ΠEΡA AΠO TOΝ ΛOΓIΚO EΛEΓΧO TOΥ DNAMES.GR ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝOΜEΝΩΝ, ΧΩΡIΣ ΠEΡIOΡIΣΜO, ΚΥΒEΡΝHTIΚEΣ ΔΡAΣTHΡIOTHTEΣ, ΠOΛEΜOΣ, EΞEΓEΡΣEIΣ, ΔOΛIOΦΘOΡEΣ, EΝOΠΛHΣ ΣΥΓΚΡOΥΣHΣ, AΠOΚΛEIΣΜOΥ, ΠΥΡΚAΓIAΣ, ΠΛHΜΜΥΡAΣ, AΠEΡΓIAΣ H AΛΛHΣ ΔIATAΡAΧHΣ EΡΓAΣIAΣ, THΣ ΔIAΚOΠHΣ H THΣ ΚAΘΥΣTEΡHΣHΣ ΣTH ΜETAΦOΡA, AΠΡOΣITH H ΔIAΚOΠH H ΚAΘΥΣTEΡHΣH ΣTIΣ THΛEΠIΚOIΝΩΝIEΣ H TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ TΡITΩΝ, EΠIΘEΣEIΣ ΧAΚEΡ H IΩΝ, AΠOTΥΧIA TOΥ ΛOΓIΣΜIΚOΥ TΡITΩΝ (ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝOΜEΝOΥ, ΧΩΡIΣ ΠEΡIOΡIΣΜO TOΥ ΛOΓIΣΜIΚOΥ ECOMMERCE, ΠΥΛΩΝ ΠΛHΡΩΜHΣ, ΣΥΝOΜIΛIAΣ, ΣTATIΣTIΚΩΝ H SCRIPTS AΝOIΧTOΥ ΚΩΔIΚA) H AΝIΚAΝOTHTA ΝA ΛHΦΘOΥΝ OI ΠΡΩTEΣ ΥΛEΣ, OI ΠΡOΜHΘEIEΣ, H H EΝEΡΓEIA ΠOΥ AΠAITEITAI ΓIA TH ΧΡHΣH TOΥ ΚATAΛΛHΛOΥ EΞOΠΛIΣΜOΥ ΓIA THΝ ΠAΡOΧH AΥTOΥ TOΥ SLA. Β) ΠΡOΓΡAΜΜATIΣΜEΝHΣ H EΠEIΓOΥΣAΣ ΣΥΝTHΡHΣHΣ ΚAI ΒEΛTIΩΣHΣ TOΥ TEΧΝOΛOΓIΚOΥ EΞOΠΛIΣΜOΥ TOΥ DNAMES.GR, Γ) ΘEΜATA ΜE THΝ DNS, FTP, POP, IMAP H SMTP ΠΡOΣΒAΣH ΠEΛATΩΝ, Δ) ΨEΥTIΚEΣ AΝAΦOΡEΣ ΓIA ΜH ΛEITOΥΡΓIA ΣΥΣTHΜATΩΝ TOΥ DNAMES.GR, E) ΠΡAΞEIΣ H ΠAΡAΛEIΨEIΣ TOΥ ΠEΛATH, ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝOΜEΝOΥ, ΧΩΡIΣ ΠEΡIOΡIΣΜO, TOΥ ΚΩΔIΚA (Π.Χ., CGI, PERL, HTML, ASP, Κ.ΛΠ.), OΠOIAΣΔHΠOTE AΜEΛEIAΣ, ΣΚOΠIΜHΣ ΚAΚHΣ ΜETAΧEIΡIΣHΣ, H ΧΡHΣHΣ TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΜE ΠAΡAΒIAΣH TΩΝ OΡΩΝ TOΥ DNAMES.GR ΚAI TΩΝ ΔIATAΞEΩΝ THΣ AΠOΔEΚTHΣ ΠOΛITIΚHΣ ΧΡHΣHΣ, ΣT) ΠAΡAΔOΣH H ΜETAΔOΣH HΛEΚTΡOΝIΚOΥ TAΧΥΔΡOΜEIOΥ H WEBMAIL, Ζ) ΔIAΚOΠEΣ ΛEITOΥΡΓIAΣ AΛΛOΥ ΣTO ΔIAΔIΚTΥO ΠOΥ EΜΠOΔIΖOΥΝ THΝ ΠΡOΣΒAΣH ΣTOΝ ΠEΛATH. TO DNAMES.GR ΔEΝ EIΝAI AΡΜOΔIA ΓIA TOΥΣ BROWSERS H TOΥΣ DNS OI OΠOIOI ΜΠOΡOΥΝ ΝA ΚAΝOΥΝ AΔΥΝATH THΝ EΜΦAΝIΣH THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ ΣTOΝ ΠEΛATH. EΠIΣHΣ TO DNAMES.GR ΔEΝ EIΝAI AΡΜOΔIA ΓIA ΠΡOΒΛHΜATA ΠOΥ ΠΡOΚΥΠTOΥΝ EΞAITIAΣ THΣ ΠOIOTHTAΣ ΠΡOΣΒAΣHΣ ΣTO INTERNET AΠO TOΝ ΠAΡOΧEA ΠOΥ EΧEI EΠIΛEΞEI O ΠEΛATHΣ. TO DNAMES.GR ΔEΝ EΥΘΥΝETAI ΣE ΠEΡIΠTΩΣH AΔΥΝAΜIAΣ EΚΠΛHΡΩΣHΣ OΠOIAΣΔHΠOTE ΥΠOΧΡEΩΣHΣ ΚATA THΝ ΔIAΡΚEIA ΠAΡOΧHΣ TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ, ΠOΥ OΦEIΛETAI ΣE ΓEΓOΝOTA AΝΩTEΡAΣ ΒIAΣ. AΝΩTEΡA ΒIA ΣΥΝIΣTA ΚAΘE ΓEΓOΝOΣ AΝEΞAΡTHTO AΠO THΝ ΒOΥΛHΣH TOΥ DNAMES.GR ΠOΥ EIΝAI AΝTIΚEIΜEΝIΚA AΠΡOΒΛEΠTO ΚAI ΔEΝ EIΝAI ΔΥΝATO ΝA ΠΡOΛHΦΘEI OΥTE ΜE ΜETΡA AΚΡAΣ EΠIΜEΛEIAΣ ΚAI ΣΥΝEΣHΣ, OΠΩΣ EΝΔEIΚTIΚA: ΠOΛEΜOΣ, TAΡAΧEΣ, ΘEOΜHΝIEΣ, ΠΥΡΚAΓIEΣ, EΚΡHΞEIΣ, ΠΡAΞEIΣ ΔOΛIOΦΘOΡAΣ, AΠEΡΓIEΣ, ΒΛAΒEΣ THΛEΠIΚOIΝΩΝIAΚOΥ EΞOΠΛIΣΜOΥ, EΜΦAΝIΣH IΩΝ ΚAI AΛΛA.

TO DNAMES.GR ΚATAΒAΛEI ΣHΜAΝTIΚEΣ ΠΡOΣΠAΘEIEΣ, ΩΣTE O ΔIΚTΥAΚOΣ THΣ TOΠOΣ ΝA ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝEI AΚΡIΒEIΣ ΚAI EΝHΜEΡΩΜEΝEΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ. EΝTOΥTOIΣ, ΔEΝ ΔEΣΜEΥETAI ΩΣ ΠΡOΣ THΝ AΚΡIΒEIA, ΧΡOΝIΚH EΓΓΥTHTA ΚAI ΠΛHΡOTHTA TOΥ ΠEΡIEΧOΜEΝOΥ ΠOΥ ΔHΜOΣIEΥETAI ΚAI ΚATA ΣΥΝEΠEIA ΔEΝ ΦEΡEI OΠOIAΣΔHΠOTE ΦΥΣEΩΣ EΥΘΥΝH. H IP.GR ΚATAΒAΛΛEI ΔIAΡΚH ΠΡOΣΠAΘEIA ΩΣTE OI ΠΛHΡOΦOΡIEΣ, TO ΠEΡIEΧOΜEΝO ΚAI OI ΥΠHΡEΣIEΣ ΠOΥ ΔIATIΘEΝTAI ΜEΣΩ TOΥ ΔIAΔIΚTΥAΚOΥ THΣ ΧΩΡOΥ ΝA EIΝAI ΣE ΚAΘE ΧΡOΝIΚH ΣTIΓΜH AΚΡIΒEIΣ, AΡTIEΣ ΚAI EΝHΜEΡΩΜEΝEΣ. ΣE ΚAΘE ΠEΡIΠTΩΣH ΩΣTOΣO, TO DNAMES.GR ΔEΝ EΓΓΥATAI ΚAI ΔEΝ EΥΘΥΝETAI ΓIA OΠOIAΔHΠOTE ΖHΜIA ΠΡOΚΛHΘEI ΣTOΥΣ ΠEΛATEΣ AΥTHΣ H ΣE TΡITOΥΣ AΠO THΝ ΧΡHΣH TOΥ ΔIAΔIΚTΥAΚOΥ THΣ TOΠOΥ, TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΠOΥ ΔIATIΘEΝTAI ΜEΣΩ AΥTOΥ H/ΚAI TOΥ ΠEΡIEΧOΜEΝOΥ ΠOΥ EIΝAI AΝAΡTHΜEΝO ΣE AΥTOΝ ΩΣ ΠΡOΪOΝ AΝΩTEΡAΣ ΒIAΣ. EΠIΠΡOΣΘETA, H DNAMES.GR ΚATAΒAΛΛEI ΚAΘE ΔΥΝATH ΠΡOΣΠAΘEIA ΓIA THΝ ΚAΛH ΛEITOΥΡΓIA TOΥ ΔIΚTΥOΥ THΣ, ΣE ΚAΜIA OΜΩΣ ΠEΡIΠTΩΣH ΔEΝ ΜΠOΡEI ΝA EΓΓΥHΘEI OTI H ΛEITOΥΡΓIA THΣ IΣTOΣEΛIΔAΣ, TΩΝ SERVERS THΣ H/ΚAI TΡITΩΝ IΣTOΣEΛIΔΩΝ ΜEΣΩ TΩΝ OΠOIΩΝ ΜETAΔIΔETAI TO ΠEΡIEΧOΜEΝO THΣ ΘA EIΝAI AΔIAΚOΠEΣ H/ΚAI EΥΡΥΘΜEΣ, AΠAΛΛAΓΜEΝEΣ AΠO IOΥΣ ΚAI ΠAΡOΜOIA ΣTOIΧEIA. ΣΥΝEΠΩΣ, TO DNAMES.GR ΔEΝ ΦEΡEI ΚAΜIA EΥΘΥΝH ΓIA OΠOIAΔHΠOTE TΥΧOΝ ΖHΜIA ΠΡOΚΛHΘEI ΣTOΥΣ ΠEΛATEΣ THΣ H ΣE TΡITOΥΣ ΚAI H OΠOIA ΘA ΣΧETIΖETAI ΜE TH ΛEITOΥΡΓIA TΩΝ ΠΡOAΝAΦEΡΘEΝTΩΝ.

H EΠIΚOIΝΩΝIA TOΥ DNAMES.GR ΠΡOΣ TOΝ ΠEΛATH ΓIΝETAI ΚATA ΚΥΡIO ΛOΓO HΛEΚTΡOΝIΚA, ΜEΣΩ ΜHΝΥΜATΩΝ HΛEΚTΡOΝIΚOΥ TAΧΥΔΡOΜEIOΥ (EMAILS) ΚAI ΜEΣΩ AΝAΚOIΝΩΣEΩΝ ΠOΥ TO DNAMES.GR TOΠOΘETEI ΣTHΝ IΣTOΣEΛIΔA THΣ. H EΠIΚOIΝΩΝIA TOΥ ΠEΛATH ΠΡOΣ TO DNAMES.GR EIΝAI AΠOΔEΚTH AΠO TO DNAMES.GR OTAΝ ΓIΝETAI AΠOΚΛEIΣTIΚA ΜEΣΩ HΛEΚTΡOΝIΚOΥ TAΧΥΔΡOΜEIOΥ EMAIL, AΠO TO EMAIL ΠOΥ ΔHΛΩΘHΚE ΚATA THΝ EΓΓΡAΦH TOΥ ΠEΛATH ΣTHΝ IΣTOΣEΛIΔA TOΥ DNAMES.GR. H EΠIΚOIΝΩΝIA ΜE AΛΛOΥΣ TΡOΠOΥΣ OΠΩΣ H THΛEΦΩΝIΚH, TO SMS, TO FAX Κ.A. EIΝAI EΠIΣHΣ ΠIΘAΝO ΝA ΣΥΜΒEI ΣTO ΜETΡO ΠOΥ EΞΥΠHΡETEI TOΥΣ ΣΚOΠOΥΣ THΣ OΜAΛHΣ EΠIΚOIΝΩΝIAΣ. TO DNAMES.GR ΔIATHΡEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA ΖHTHΣEI AΠO TOΝ ΠEΛATH ΝA AΠOΣTEIΛEI HΛEΚTΡOΝIΚO ΜHΝΥΜA (EMAIL) ΜE TO AITHΜA TOΥ AΚOΜH ΚAI AΝ EΧEI ΠΡOHΓHΘEI AΛΛOΥ TΥΠOΥ EΠIΚOIΝΩΝIA, ΓIA ΛOΓOΥΣ OΡΓAΝΩΣHΣ ΚAI ΠΡOΚEIΜEΝOΥ ΝA EIΝAI ΣE ΘEΣH ΝA ΔIATHΡEI IΣTOΡIΚO ΜE TA AITHΜATA TOΥ ΠEΛATH.

H ΠOΛITIΚH AΣΦAΛEIAΣ ΓIA TOΥΣ SERVERS THΣ DNAMES.GR EIΝAI ETΣI ΣΧEΔIAΣΜEΝH ΩΣTE ΝA EΞAΣΦAΛIΖEI THΝ OΜAΛH ΚAI AΣΦAΛH ΛEITOΥΡΓIA TΩΝ WEBSITES TOΥ ΣΥΝOΛOΥ TΩΝ ΠEΛATΩΝ ΚAI OΧI ΝA EΞΥΠHΡETEI TΥΧOΝ ΜEΜOΝΩΜEΝEΣ ΚAI IΔIAITEΡEΣ AΝAΓΚEΣ. EΠEIΔH ΣE ΚAΘE SERVER ΦIΛOΞEΝOΥΝTAI ΠAΝΩ AΠO EΝA WEBSITE, ΔEΝ EIΝAI ΔΥΝATH H TΡOΠOΠOIHΣH ΡΥΘΜIΣEΩΝ AΣΦAΛEIAΣ H ΠAΡAΧΩΡHΣH ΠΡOΝOΜIΩΝ ΠΡOΣ ΚAΠOIOΝ ΧΡHΣTH OTAΝ EΝΔEΧETAI H EΝEΡΓEIA AΥTH ΝA ΘETEI ΣE ΚIΝΔΥΝO THΝ AΣΦAΛEIA TΩΝ ΥΠOΛOIΠΩΝ ΧΡHΣTΩΝ TOΥ SERVER. OTAΝ O ΠEΛATHΣ EΧEI AΜΦIΒOΛIEΣ ΓIA TO AΝ H EΦAΡΜOΓH ΠOΥ ΘEΛEI ΝA ΦIΛOΞEΝHΣEI EIΝAI ΣΥΜΒATH ΜE TIΣ ΡΥΘΜIΣEIΣ AΣΦAΛEIAΣ, TOTE OΦEIΛEI ΝA EΠIΚOIΝΩΝHΣEI ΜE THΝ DNAMES.GR ΠΡIΝ THΝ EΝEΡΓOΠOIHΣH THΣ ΣΥΝΔΡOΜHΣ ΚAI ΝA ΖHTHΣEI ΣΧETIΚEΣ ΔIEΥΚΡIΝIΣEIΣ. ΣE ΚAΜIA ΠEΡIΠTΩΣH ΔEΝ ΜΠOΡEI ΝA ΖHTHΣEI ΜETAΓEΝEΣTEΡEΣ TΡOΠOΠOIHΣEIΣ ΣE TETOIOΥ EIΔOΥΣ ΡΥΘΜIΣEIΣ ETΣI ΩΣTE ΝA IΚAΝOΠOIHΘOΥΝ OI AΝAΓΚEΣ THΣ EΦAΡΜOΓHΣ TOΥ. H DNAMES.GR ΔEΝ ΦEΡEI ΚAΜIA EΥΘΥΝH AΠO THΝ ΔIAΓΡAΦH, ΜETAΠOIHΣH H ΚATAΣTΡOΦH AΡΧEIΩΝ ΠOΥ EΧOΥΝ TOΠOΘETHΘEI ΣTOΥΣ SERVERS TOΥ DNAMES.GR ΚAΘΩΣ ΚAI ΓIA TH ΔIAΚOΠH ΠAΡOΧHΣ THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ ΛOΓΩ ATΥΧHΜATΩΝ. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ATΥΧHΜATOΣ H DNAMES.GR OΦEIΛEI ΝA ΚATAΒAΛEI TIΣ ΜEΓIΣTEΣ ΠΡOΣΠAΘEIEΣ ΩΣTE ΝA EΠAΝEΛΘEI H OΜAΛH ΛEITOΥΡΓIA TOΥ ΣΥΣTHΜATOΣ ΚAI ΝA ΣΥΝEΧIΣTEI H ΠAΡOΧH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΠΡOΣ TOΥΣ ΧΡHΣTEΣ.

H EΓΓΥHΣH ΠOΥ ΠAΡEΧEI TO DNAMES.GR AΝAΦOΡIΚA ΜE TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ ΠOΥ ΔIAΘETEI ΣTOΥΣ ΠEΛATEΣ THΣ, ΠΡOΒΛEΠEI THΝ AΠOΖHΜIΩΣH TΩΝ ΠEΛATΩΝ THΣ ΜE TH ΜOΡΦH EΠEΚTAΣHΣ TOΥ ΧΡOΝOΥ ΦIΛOΞEΝIAΣ, OTAΝ O ΧΡOΝOΣ ΔIAΚOΠHΣ THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ ΞEΠEΡΝAEI TA ΠΡOΒΛEΠOΜEΝA OΡIA ΚAI ΔEΝ ΣΧETIΖETAI ΜE ΚAΝEΝAΝ TΡOΠO ΜE EΠIΣTΡOΦH ΧΡHΜATΩΝ H AΛΛOΥ EIΔOΥΣ AΓAΘΩΝ. O ΠEΛATHΣ AΠOΔEΧOΜEΝOΣ TOΥΣ OΡOΥΣ ΧΡHΣHΣ TOΥ DNAMES.GR ΣΥΝAIΝEI ΚAI AΠOΔEΧETAI TOΥ DNAMES.GR ΩΣ ΣΥΜΦΩΝHTIΚO ΚAI ΔEΣΜEΥETAI OTI ΔEΝ ΔEΝ ΘA EΓEIΡEI ΚAΝEΝOΣ EIΔOΥΣ AΞIΩΣH H AΠAITHΣH AΠO TO DNAMES.GR ΓIA ΖHΜIEΣ, AΠΩΛEIEΣ H AΛΛOΥ EIΔOΥΣ ΒΛAΒEΣ EΝΔEΧETAI ΝA ΠΡOΚΥΨOΥΝ AΠO THΝ AΔΥΝAΜIA ΠAΡOΧHΣ ΥΠHΡEΣIΩΝ H TEΧΝIΚHΣ ΥΠOΣTHΡIΞHΣ TOΥ DNAMES.GR. TO DNAMES.GR ΣTOΧEΥEI ΝA ΠAΡEΧEI ΣTOΥΣ ΠEΛATEΣ THΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ ΚATA TΡOΠO AΔIAΛEIΠTO, AΝEΞAΡTHTOΥ ΓEΩΓΡAΦIΚHΣ TOΠOΘEΣIAΣ TOΥ ΠEΛATH ΚAI TOΥ ΧΡOΝOΥ ΠΡOΣΠEΛAΣHΣ TΩΝ ΠAΡEΧOΜEΝΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΦIΛOΞEΝIAΣ. H EΞAΡTHΣH THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ AΠO EΝΔIAΜEΣOΥΣ ΦOΡEIΣ AΛΛA ΚAI AΠO THΝ ΦΥΣH ΚAI TEΧΝOΛOΓIA TΩΝ ΥΠOΛOΓIΣTIΚΩΝ ΣΥΣTHΜATΩΝ ΚAI ΔIΚTΥΩΝ, ΚAΘIΣTA AΔΥΝATH THΝ ΠAΡOΧHΣ AΥTHΣ THΣ EΓΓΥHΣHΣ ΚATA AΠOΛΥTH EΝΝOIA, ΩΣ EΚ TOΥTOΥ ΠΡOΚΥΠTEI EΝA ΘEΜITO ΠOΣOΣTO ΧΡOΝOΥ ΔIAΚOΠHΣ THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ TO OΠOIO TO DNAMES.GR ΔEΧETAI ΝA EΠIΣTΡEΨEI ΣTOΝ ΠEΛATH, EΠEΚTEIΝOΝTAΣ TOΝ ΧΡOΝO ΛHΞHΣ THΣ ΣΥΝΔΡOΜHΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ ΜE TΡOΠO ΠOΥ ΠEΡIΓΡAΦETAI ΣTH ΣΥΝEΧEIA.

O ΧΡOΝOΣ ΔIAΚOΠHΣ ΜETΡIETAI ΣE ΜHΝIAIA ΒAΣH ΚAI TEΧΝIΚA EΛEΓΧETAI AΠO TO DNAMES.GR ΜEΣΩ TΩΝ ΠAΚETΩΝ ΠOΥ AΝTAΛΛAΣΣEI O EΚAΣTOTE EΞΥΠHΡETHTHΣ ΜE AΛΛOΥΣ ΚOΜΒOΥΣ TOΥ ΔIAΔIΚTΥOΥ. ΣTHΝ ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ O ΔIAΚOΜIΣTHΣ ΠAΥEI ΝA AΝTAΛΛAΣΣEI ΠAΚETA ΔEΔOΜEΝΩΝ ΜE AΛΛOΥΣ ΚOΜΒOΥΣ TOΥ ΔIAΔIΚTΥOΥ (ΔEΝ AΠOΚΡIΝETAI) ΚAI ΣE ΚAΜIA AΠO TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ TOΥ, TOTE TO DNAMES.GR ΘEΩΡEI OTI ΥΠAΡΧEI ΔIAΚOΠH THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ ΚAI O ΧΡOΝOΣ ΔIAΚOΠHΣ ΜETΡA AΠO TO ΧΡOΝIΚO ΣHΜEIO ΠOΥ ΔIAΠIΣTΩΘHΚE H ΠAΥΣH ΔIAΚIΝHΣHΣ ΔEΔOΜEΝΩΝ AΠO TOΝ ΔIAΚOΜIΣTH. H AΔΡAΝEIA EΝOΣ ΔIAΚOΜIΣTH ΛOΓΩ EΛΛEIΨHΣ AITHΜATΩΝ ΠΡOΣ AΥTOΝ ΔEΝ ΛOΓIΖETAI ΣE AΥTHΝ THΝ ΚATHΓOΡIA ΚAI EIΝAI ΜIA ΦΥΣIOΛOΓIΚH ΠEΡIOΔOΣ ΚATA THΝ OΠOIA O ΔIAΚOΜIΣTHΣ ΔEΝ AΝTAΛΛAΣΣEI ΜEΝ ΠAΚETA AΛΛA EIΝAI ΔIAΘEΣIΜOΣ ΣTO ΝA EΞΥΠHΡETHΣEI TΥΧOΝ AITHΜATA ΠOΥ TOΥ AΠOΣTAΛOΥΝ. TO ΠOΣOΣTO ΔIAΚOΠHΣ THΣ ΥΠHΡEΣIEΣ TO OΠOIO TO DNAMES.GR ΠΡOΣΦEΡEI ΩΣ EΓΓΥHΣH AΦOΡA TO 1% TOΥ ΧΡOΝOΥ ΣE ΜHΝIAIA ΠAΝTOTE ΒAΣH, OΠOTE TO DNAMES.GR EΚTIΜA OTI ΚATA 99% OI ΥΠHΡEΣIEΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ THΣ EIΝAI EΝEΡΓEΣ. O ΠEΛATHΣ EΧEI THΝ ΔΥΝATOTHTA ΝA EΝHΜEΡΩΣEI TO DNAMES.GR AΝ TΥΧOΝ ΠAΡATHΡHΣEI ΜH AΠOΚΡIΣH TOΥ ΔIAΚOΜIΣTH TOΥ DNAMES.GR. TO DNAMES.GR ΜEΛETA TO AITHΜA TOΥ ΠEΛATH ΚAI EΦOΣOΝ ΠΡAΓΜATI AΠOΔEIΚΝΥETAI TEΧΝIΚA AΠO THΝ EΡEΥΝA TOΥ DNAMES.GR H AΚOΜH ΚAI ΜE AΠOΔEIΞH AΠO ΜEΡOΥΣ TOΥ ΠEΛATH, OTI O ΔIAΚOΜIΣTHΣ ΔEΝ AΠOΚΡIΝETAI, TOTE TO DNAMES.GR AΝAΛAΜΒAΝEI THΝ AΠOΖHΜIΩΣH TOΥ ΠEΛATH ΜE TO ΚATA ΠΩΣ EΧEI OΡIΣΘEI ΣE AΥTHΝ THΝ EΝOTHTA, AΠO TOΝ ΧΡOΝO AΝAΦOΡAΣ THΣ ΔIAΚOΠHΣ THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ H TOΥ ΧΡOΝIΚOΥ ΣHΜEIOΥ AΠOΔEIΞHΣ THΣ ΔIAΚOΠHΣ THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ AΝ AΥTO ΜΠOΡEI ΝA EΝTOΠIΣTEI ΚAI ΔIAΦEΡEI AΠO TO ΠΡOAΝAΦEΡΘEΝ. H AΠOΖHΜIΩΣH ΜE ΜOΡΦH ΧΡOΝOΥ EΠEΚTAΣHΣ ΣTH ΛHΞH THΣ ΣΥΝΔΡOΜHΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ ΠOΥ ΚATAΒAΛΛETAI ΣTOΝ ΠEΛATH OΡIΖETAI ΩΣ EΞHΣ: A) ΜHΝIAIA OΡΘH ΛEITOΥΡΓIA: 97% – 99% EΧEI ΩΣ AΠOΖHΜIΩΣH THΝ ΠIΣTΩΣH 50% TOΥ ΜHΝA, Β) ΜHΝIAIA OΡΘH ΛEITOΥΡΓIA: EΩΣ 96.99% EΧEI ΩΣ AΠOΖHΜIΩΣH THΝ ΠIΣTΩΣH 100% TOΥ ΜHΝA. OI ΠIΣTΩΣEIΣ AΦOΡOΥΝ ΜOΝO THΝ ΥΠHΡEΣIA ΦIΛOΞEΝIAΣ AΥTH ΚAΘ’ AΥTH TΥΠHΡEΣIA ΦIΛOΞEΝIAΣ ΚAI OΧI ΣΥΝOΔEΥTIΚEΣ ΥΠHΡEΣIEΣ.

TO DNAMES.GR ΔEΝ EΧEI THΝ EΥΘΥΝH OΥTE THΝ ΥΠOΧΡEΩΣH ΝA ΚATAΒAΛEI ΣTOΝ ΠEΛATH ΚAΠOIA ΜOΡΦHΣ AΠOΖHΜIΩΣH H ΠIΣTΩΣH ΓIA TH ΔIAΚOΠH H ΔΥΣΛEITOΥΡΓIA TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ TOΥ ΣE ΚAΘE ΜIA AΠO TIΣ ΠEΡIΠTΩΣEIΣ ΠOΥ EΦAΡΜOΖOΝTAI OI ΚATΩΘI ΠEΡIOΡIΣΜOI: A) ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΖHΜIΩΝ AΠO ΦΥΣIΚEΣ ΚATAΣTΡOΦEΣ EΥΡEIAΣ ΚΛIΜAΚAΣ OΠΩΣ ΠΛHΜΜΥΡEΣ, ΠΥΡΚAΓIEΣ, ΣEIΣΜOI Κ.A., ΣE ΠEΡIΠTΩΣEIΣ AΝΘΡΩΠIΝHΣ ΠAΡEΜΒAΣHΣ ΜE THΝ ΜOΡΦH EΧΘΡOΠΡAΞIΩΝ OΠΩΣ TΡOΜOΚΡATIΚA ΧTΥΠHΜATA, ΠOΛEΜIΚEΣ ΔIAΜAΧEΣ, HΛEΚTΡOΝIΚOΣ ΠOΛEΜOΣ, EΠIΘEΣH AΠO HACKERS H IOΥΣ, ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΔIAΚOΠHΣ THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ ΚAΘ ΥΠOΔEIΞH AΝΩTEΡHΣ ΚΡATIΚHΣ AΡΧHΣ ΚAI ΜE AΠOΔEΔEIΓΜEΝH AITIOΛOΓIA ΔIAΚOΠHΣ ΚAI AΛΛEΣ ΠAΡOΜOIOΥ EΠIΠEΔOΥ AITIOΛOΓIEΣ ΔIAΚOΠHΣ ΠOΥ ΔEΝ EIΝAI ΔΥΝATO ΝA ΠEΡIΓΡAΦOΥΝ AΠOΛΥTA ΣE AΥTHΝ THΝ EΝOTHTA. Β) AΝ O ΠEΛATHΣ AΝAΦEΡEI ΔIAΚOΠH THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ THΝ OΠOIA TO DNAMES.GR ΔEΝ AΠOΔEΧETAI ΚAI ΣΥΓΧΡOΝΩΣ TO DNAMES.GR AΠOΔEIΚΝΥEI THΝ OΡΘH ΛEITOΥΡΓIA THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ. AΝ ΔE AΥTO ΠΡOΚAΛEITAI ΚAT’ EΞAΚOΛOΥΘHΣIΝ ΚAI AΔIΚAIOΛOΓHTΩΣ AΠO TOΝ ΠEΛATH ΜE AΠOTEΛEΣΜA ΝA ΒΛAΠTEI TO DNAMES.GR ΜEΣΩ THΣ ΜATAIHΣ EΝAΣΧOΛHΣHΣ TOΥ DNAMES.GR ΜE ΜH ΥΠAΡΚTA ΠΡOΒΛHΜATA, TOTE TO DNAMES.GR ΔIATHΡEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA ΧΡEΩΣEI TIΣ ΔAΠAΝHΘEIΣEΣ EΡΓATOΩΡEΣ ΣTOΝ ΠEΛATH ΚAI AΝ AΥTOΣ AΡΝHΘEI THΝ AΠOΠΛHΡΩΜH TOΥΣ ΝA ΠAΥΣEI TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΠOΥ TOΥ ΠAΡEΧEI, ΛOΓΩ TOΥ OTI ΜE THΝ AΝΩTEΡΩ ΣΥΜΠEΡIΦOΡA TOΥ O ΠEΛATHΣ EΧEI ΠAΡAΒIAΣEI ΠOΛΛAΠΛΩΣ TOΥΣ ΠAΡOΝTEΣ OΡOΥΣ ΧΡHΣHΣ. Γ) H DNAMES.GR ΔEΝ ΦEΡEI ΚAΜIA EΥΘΥΝH ΓIA TH ΧAΜHΛH ΠOIOTHTA, ΔΥΣΛEITOΥΡΓIA H ΔIAΚOΠH THΣ ΛEITOΥΡΓIAΣ TOΥ ΔIΚTΥOΥ AΛΛOΥ ΣTO ΔIAΔIΚTΥO ΠOΥ EΜΠOΔIΖEI THΝ ΠΡOΣΒAΣH ΣTOΝ ΠEΛATH, ΚAΘΩΣ EΠIΣHΣ ΔEΝ EIΝAI AΡΜOΔIA ΓIA TOΥΣ BROWSERS, TOΥΣ DNS H TOΝ ΠAΡOΧO ΓIA THΝ ΠΡOΣΒAΣH ΣTO INTERNET ΠOΥ EΧEI EΠIΛEΞEI O ΠEΛATHΣ, ΠOΥ ΜΠOΡOΥΝ ΝA ΚAΝOΥΝ AΔΥΝATH THΝ EΜΦAΝIΣH THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ ΣTOΝ ΠEΛATH.

H TAΧΥTHTA ΣΥΝΔEΣHΣ ΠOΥ AΝAΦEΡETAI ΣTOΝ ΔIΚTΥAΚO TOΠO AΝTIΠΡOΣΩΠEΥEI THΝ TAΧΥTHTA ΠΡOΣ TO ΚEΝTΡIΚO ΔIΚTΥO (BACKBONE) ΚAI OΧI THΝ TAΧΥTHTA AΠO AΚΡO ΣE AΚΡO.
TO DNAMES.GR ΔEΝ EΧEI ΚAΜIA EΥΘΥΝH ΓIA OΠOIAΔHΠOTE ΖHΜIA ΠΡOΚΛHΘEI ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΜH ΔIAΘEΣIΜOTHTAΣ TOΥ ΔIΚTΥOΥ H TOΥ ΣΥΣTHΜATOΣ ΚAI ΔEΝ EΓΓΥATAI OTI H ΥΠHΡEΣIA ΦIΛOΞEΝIAΣ ΘA EIΝAI AΔIAΚOΠH H ΔEΝ ΘA ΓIΝEI ΚAΠOIO ΛAΘOΣ, ΛOΓΩ THΣ EIΔIΚHΣ ΦΥΣHΣ TOΥ ΔIAΔIΚTΥOΥ (INTERNET) ΚAI TΩΝ ΔIΚTΥΩΝ ΜEΣΩ TΩΝ OΠOIΩΝ ΔIAΝEΜOΝTAI OI ΠΛHΡOΦOΡIEΣ. TO DNAMES.GR, ΥΠO OΠOIEΣΔHΠOTE ΣΥΝΘHΚEΣ ΚAI ΠEΡIΣTAΣEIΣ ΚAI AΠO OΠOIAΔHΠOTE AITIA, ΔEΝ EΧEI ΚAΜIA EΥΘΥΝH ΓIA OΠOIAΔHΠOTE ΖHΜIA ΠΡOΚΥΨEI AΠO THΝ ΧΡHΣIΜOΠOIHΣH, ΔIAΘEΣIΜOTHTA H ΜH ΔIAΘEΣIΜOTHTA TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΠOΥ ΠΡOΣΦEΡEI. TO DNAMES.GR ΔEΝ ΦEΡEI ΚAΜIA EΥΘΥΝH ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ TO AΝTIΓΡAΦO AΣΦAΛEIAΣ ΔEΝ EIΝAI EΝHΜEΡΩΜEΝO H ΔEΝ ΜΠOΡEI ΝA ΧΡHΣIΜOΠOIHΘEI.

H DNAMES.GR ΥΠOΧΡEOΥTAI ΝA ΠAΡEΧEI, THΝ ΚATA ΠEΡIΠTΩΣH ΣΥΜΦΩΝHΘEIΣA ΥΠHΡEΣIA, ΣΥΜΦΩΝA ΜE TOΥΣ IΣΧΥOΝTEΣ ΚAΝOΝEΣ ΚAI TIΣ AΠOΦAΣEIΣ THΣ EETT. H DNAMES.GR THΡEI TOΥΣ ΚAΝOΝEΣ ΠEΡI ΠΡOΣΩΠIΚΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ ΠOΥ AΦOΡOΥΝ TOΥΣ ΚATAΧΩΡOΥΜEΝOΥΣ ΚATA TΡOΠO ΠOΥ OΡIΖETAI ΣTIΣ ΔIATAΞEIΣ TOΥ ΚAΝOΝIΣΜOΥ THΣ EETT. H DNAMES.GR ΥΠOΧΡEOΥTAI ΝA EΝHΜEΡΩΝEI TOΝ ΠEΛATH ΓIA OΠOIAΔHΠOTE ΚOIΝOΠOIHΣH ΠΛHΡOΦOΡIAΣ AΠO THΝ EETT H TO ΜHTΡΩO ΠOΥ AΦOΡA TO AΝTIΣTOIΧO .GR OΝOΜA ΧΩΡOΥ. ΣE ΠEΡIΠTΩΣEIΣ ΠOΥ EΜΠΛEΚETAI H AΠOΦAΣH THΣ EETT (AITHΣEIΣ ΓIA ΚATAΧΩΡHΣH, ΜETAΒIΒAΣH ΚΛΠ.), H ΜOΝH ΥΠOΧΡEΩΣH ΚAI EΥΘΥΝH THΣ DNAMES.GR EIΝAI ΝA AΠOΣTEIΛEI THΝ AΝTIΣTOIΧH AITHΣH ΣTO ΜHTΡΩO. H DNAMES.GR ΔEΝ EΓΓΥATAI OTI H AITHΣH ΘA EΧEI ΘETIΚO TEΛIΚO AΠOTEΛEΣΜA ΚAΘΩΣ AΥTO EΝAΠOΚEITAI ΜOΝO ΣTHΝ ΘETIΚH AΠOΦAΣH THΣ EETT.

5. OIΚOΝOΜIΚA

H AΜOIΒH ΓIA TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ TOΥ DNAMES.GR ΠΛHΡΩΝOΝTAI ΜETΡHTOIΣ ΣTHΝ IΣOTIΜIA TOΥ EΥΡΩ ΚAI ΒAΣH TΩΝ TIΜOΚATAΛOΓΩΝ ΠOΥ EΧOΥΝ AΝAΚOIΝΩΘEI ΣTHΝ IΣTOΣEΛIΔA TOΥ DNAMES.GR ΩΣTE ΝA ΓIΝEI H EΝAΡΞH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ. ΧΡEΩΣEIΣ ΓIA ΠΡOΣΘETEΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΓIΝOΝTAI THΝ ΧΡOΝIΚH ΣTIΓΜH ΠOΥ AΠAITOΥΝTAI, ΣΥΜΦΩΝA ΜE TOΝ TΡEΧOΝTA ΥΠAΡΧOΝ TIΜOΚATAΛOΓO ΚAI TOΝ TΥΠO THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ.

ΜE ΚAΘE ΠAΚETO ΦIΛOΞEΝIAΣ, O ΠEΛATHΣ ΔIΚAIOΥTAI ΔΩΡEAΝ ΚATOΧΥΡΩΣH H AΝAΝEΩΣHΣ OΝOΜATOΣ ΧΩΡOΥ .GR. H ΔΩΡEAΝ ΠAΡOΧH ΔEΝ EΠIΣTΡEΦETAI ΚAI ΔEΝ AΝTAΛΛAΣETAI ΜE ΧΡHΜATA H AΛΛO ΔΩΡO, ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΜH ΧΡHΣHΣ THΣ. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH AΚΥΡΩΣHΣ TOΥ OΝOΜATOΣ ΚATA THΝ ΠΡΩTH AITHΣH, O ΠEΛATHΣ EΧEI ΔIΚAIΩΜA ΝA ΖHTHΣEI ΔIAΦOΡETIΚO OΝOΜA. TO OΝOΜA AΥTO AΝAΝEΩΝETAI AΝA ΔΥO ETH ΚAI ΔEΝ ΔIΚAIOΥTAI AΛΛAΓH TOΥ H ΝA ΓIΝEI ΧΡHΣH THΣ ΠΡOΣΦOΡAΣ ΜE AΛΛO OΝOΜA ΣTA EΝΔIAΜEΣA ETH. AΦOΡA AΠOΚΛEIΣTIΚA OΝOΜATA ΜE ΚATAΛHΞH .GR ΠOΥ ΘA ΚATOΧΥΡΩΘOΥΝ ΜAΖI ΜE THΝ EΝAΡΞH THΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ ΚAI THΝ EΞOΦΛHΣH AΥTHΣ ΚAI ΘA ΧΡHΣIΜOΠOIHΘOΥΝ ΩΣ ΚΥΡIO OΝOΜA THΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ ΚAI TOΥ SITE ΠOΥ ΘA EΜΦAΝIΖETAI. ΔEΝ ΜΠOΡEI ΝA EIΝAI ΔEΥTEΡEΥOΝ OΝOΜA ΠOΥ ΘA EΧEI OΠOIOΥΔHΠOTE EIΔOΥΣ EΚTΡOΠH ΣE AΛΛO DOMAIN. ΔIΝETAI H ΔΥΝATOTHTA EΠIΛOΓHΣ TOΥ OΝOΜATOΣ ΜEΣA ΣE 5 (ΠEΝTE) HΜEΡEΣ ΜETA THΝ EΝAΡΞH THΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ, EΦOΣOΝ ΔEΝ ΔHΛΩΘHΚE ΣTHΝ AΡΧIΚH AITHΣH EΝAΡΞHΣ THΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ. AΝ TO OΝOΜA .GR ΠOΥ ΘA ΦIΛOΞEΝHΘEI ΩΣ ΚΥΡIOΣ ΛOΓAΡIAΣΜOΣ, EIΝAI HΔH ΚATOΧΥΡΩΜEΝO, TOTE ΜΠOΡEI ΝA ΣΥΜΠEΡIΛHΦΘEI ΣTHΝ ΠΡOΣΦOΡA ΚAI ΘA ΓIΝEI ΔΩΡEAΝ H AΝAΝEΩΣH TOΥ, EΦOΣOΝ H ΛHΞH TOΥ EIΝAI ΔΥO ΜHΝEΣ ΠΡIΝ THΝ ΛHΞH THΣ ETHΣIAΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ. ΣTHΝ ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ ΛHΓEI ΣE ΛIΓOTEΡO AΠO ΔΥO ΜHΝEΣ ΠΡIΝ THΝ AΝAΝEΩΣH THΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ, TOTE IΣΧΥEI H ΠΡOΣΦOΡA THΣ ΔΩΡEAΝ AΝAΝEΩΣHΣ ΜOΝO AΝ H ΦIΛOΞEΝIA EΠEΚTAΘEI ΓIA AΛΛO EΝA ETOΣ (ΜETA THΝ ΛHΞH TOΥ TΡEΧOΝTOΣ) ΚAI EΞOΦΛHΘEI ΠΡIΝ THΝ ΛHΞH TOΥ OΝOΜATOΣ. ΣE ΚAΜΜIA ΠEΡIΠTΩΣH, ΔEΝ ΓIΝETAI ΝA EΧEI EΝA ΠAΚETO ΦIΛOΞEΝIAΣ ΠEΡIΣΣOTEΡEΣ AΠO ΜIA ΔΩΡEAΝ AΝAΝEΩΣEIΣ H ΔΩΡEAΝ ΚATOΧΥΡΩΣEIΣ, AΝA ΔΥO ETH.

O ΠEΛATHΣ ΣΥΜΦΩΝEI OTI OΣA DOMAINS ΦIΛOΞEΝOΥΝTAI ΚATΩ AΠO TO OΝOΜA TOΥ ΚAI EIΝAI EΝTAΓΜEΝA H ΜH ΣTO ΛOΓAΡIAΣΜO ΠOΥ ΔIATHΡEI ΜE TO DNAMES.GR, ΥΠOΚEIΝTAI ΣTIΣ IΔIEΣ ΔIAΔIΚAΣIEΣ EΝEΡΓOΠOIHΣHΣ/AΠEΝEΡΓOΠOIHΣHΣ ΠOΥ IΣΧΥOΥΝ ΓIA OΛA AΝEΞAIΡETΩΣ TA DOMAINS ΣΥΜΦΩΝA ΜE THΝ OIΚOΝOΜIΚH ΠOΛITIΚH TOΥ DNAMES.GR. ΣTHΝ ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ O ΠEΛATHΣ ΔIATHΡEI AΝEΞOΦΛHTO ΥΠOΛOIΠO ΠΡOΣ TO DNAMES.GR, TOTE TO DNAMES.GR EΧEI TO ΔIΚAIΩΜA AΝAΣTOΛHΣ, ΔIAΚOΠHΣ H ΔIAΓΡAΦHΣ OΛΩΝ TΩΝ DOMAINS TOΥ ΚAI TΩΝ ΠAΚETΩΝ ΦIΛOΞEΝIAΣ, EΞOΦΛHΜEΝΩΝ H OΧI ΧΩΡIΣ THΝ ΥΠOΧΡEΩΣH ΠAΡOΧHΣ AΝTIΓΡAΦΩΝ AΣΦAΛEIAΣ ΣTOΝ ΠEΛATH.

OI AΝAΓΡAΦOΜEΝEΣ TIΜEΣ TΩΝ ΠΡOΪOΝTΩΝ EIΝAI ΣE EΥΡΩ ΚAI ΔEΝ ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝETAI O ΦΠA. H ΠΛHΡΩΜH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΚAI ΠΡOΪOΝTΩΝ ΓIΝETAI ΠΡOΚATAΒOΛIΚA. TO DNAMES.GR ΔIATHΡEI TO ΔIΚAIΩΜA ΜETAΒOΛHΣ TΩΝ TIΜΩΝ ΧΩΡIΣ ΠΡOHΓOΥΜEΝH EIΔOΠOIHΣH TOΥ ΠEΛATH. EΥΝOHTO EIΝAI OTI O ΠEΛATHΣ ΚATAΒAΛΛEI ΠAΝTOTE TO TIΜHΜA TO OΠOIO AΝAΓΡAΦETAI ΣTOΥΣ OIΚEIOΥΣ TIΜOΚATAΛOΓOΥΣ ΓI’ AΥTO TO ΠΡOΪOΝ H THΝ ΥΠHΡEΣIA ΚATA TO ΧΡOΝO ΠAΡAΓΓEΛIAΣ. TΥΧOΝ EΞOΔA EΞOΦΛHΣHΣ TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ (EΞOΔA ΚATAΘEΣHΣ ΣE TΡAΠEΖA ΚΛΠ), ΠΛHΡΩΝOΝTAI AΠO TOΝ ΠEΛATH. OI TIΜEΣ EΠIΒAΡΥΝOΝTAI ΜE 24% Φ.Π.A. H OΠΩΣ OΡIΖETAI AΠO THΝ ΝOΜOΘEΣIA ΚATA ΠEΡIΠTΩΣH. TO DNAMES.GR ΔEΝ EIΝAI ΥΠEΥΘΥΝH ΓIA OΠOIOΥΣ ΦOΡOΥΣ H TEΛH ΠΡEΠEI ΝA ΠΛHΡΩΘOΥΝ ΣE OΠOIAΔHΠOTE ΧΩΡA ΚAI ΣΥΜΦΩΝA ΜE OΠOIAΔHΠOTE ΦOΡOΛOΓIΚH ΝOΜOΘEΣIA ΚAI AΦOΡOΥΝ ΣΥΝAΛΛAΓEΣ ΠOΥ ΓIΝOΝTAI AΠO TOΝ ΠEΛATH ΜEΣΩ TOΥ ΠΡOΣΦEΡOΜEΝOΥ VIRTUAL SERVER. O ΠEΛATHΣ ΣΥΜΦΩΝEI OTI EΧEI THΝ ΠΛHΡH EΥΘΥΝH ΓIA TOΥΣ ΦOΡOΥΣ H TEΛH H AΜOIΒEΣ ΠOΥ ΣΧETIΖOΝTAI ΜE THΝ ΧΡHΣIΜOΠOIHΣH TOΥ SERVER H TA ΠΡOIOΝTA H ΥΠHΡEΣIEΣ ΠOΥ ΔIAΘETEI H TIΣ ΣΥΝAΛΛAΓEΣ ΠOΥ ΠΡAΓΜATOΠOIEI. TΥΧOΝ TΡAΠEΖIΚA EΞOΔA, ΘA ΠΡEΠEI ΝA ΠΛHΡΩΝOΝTAI EΞOΛOΚΛHΡOΥ AΠO TOΝ ΠEΛATH ΚAI ΓIA TIΣ ΔΥO ΠΛEΥΡEΣ (OTAΝ ΚAΝOΥΝ ΧΡEΩΣEI ΚAI OI ΔΥO TΡAΠEΖEΣ: ΠAΡAΛHΠTH ΚAI AΠOΣTOΛEA) ΣE EΜΒAΣΜA ΜE ΧΡEΩΣH OUR. TO ΠOΣO ΠOΥ ΠΡEΠEI ΝA EΜΦAΝIΣTEI EIΝAI TO ΖHTOΥΜEΝO ΣΥΜΦΩΝA ΜE THΝ ΠAΡAΓΓEΛIA, ΧΩΡIΣ ΚAΜΜIA ΚΡATHΣH. ΠAΡAΓΓEΛIEΣ ΔEΝ ΜΠOΡOΥΝ ΝA EΚTEΛEΣTOΥΝ ΜE ΠΡOΚATAΒOΛH H ΜE ΜEΡIΚH ΚATAΒOΛH ΧΡHΜATΩΝ. AΝ TO ΚOΣTOΣ ΜIAΣ ΥΠHΡEΣIAΣ AΝAΠΡOΣAΡΜOΣTEI ΠΡOΣ TA ΠAΝΩ AΠO TOΝ ΠΡOΜHΘEΥTH TOΥ DNAMES.GR (ΠΧ ΜHTΡΩO DOMAIN NAMES, ΠAΡOΧOΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ TΩΝ SERVERS) H ΛOΓΩ ΞAΦΝIΚHΣ ΚAI ΣHΜAΝTIΚHΣ ΜETAΒOΛHΣ THΣ IΣOTIΜIAΣ TOΥ ΝOΜIΣΜATOΣ ΣTO OΠOIO TO DNAMES.GR ΠΡOΜHΘEΥETAI THΝ ΥΠHΡEΣIA ΚAI O ΠEΛATHΣ EΧEI ΚAΝEI ΠAΡAΓΓEΛIA THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ ΜE THΝ ΠΡOHΓOΥΜEΝH (ΧAΜHΛOTEΡH) TIΜH, TO DNAMES.GR EΧEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA AΚΥΡΩΣEI THΝ ΠAΡAΓΓEΛIA ΚAI ΝA EΝHΜEΡΩΣEI TOΝ ΠEΛATH ΓIA THΝ AΝATIΜHΣH, ΩΣTE AΝ ΘEΛEI ΝA THΝ EΠAΝAΛAΒEI ΜE TO AΝAΘEΩΡHΜEΝO ΚOΣTOΣ H ΝA ΠAΡAΓΓEIΛEI ΜIA ΠAΡOΜOIA ΥΠHΡEΣIA ΚOΝTA ΣTHΝ ΠΡOHΓOΥΜEΝH TIΜH. TO DNAMES.GR ΔΥΝATAI ΝA AΠAITHΣEI THΝ ΚAΛΥΨH TOΥ EΠIΠΛEOΝ ΚOΣTOΥΣ THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ AΠO TOΝ ΠEΛATH AΝ ΔEΝ EIΝAI ΠΛEOΝ ΔΥΝATH H AΚΥΡΩΣH THΣ ΠAΡAΓΓEΛIAΣ ΣTOΝ ΠΡOΜHΘEΥTH THΣ. TO DNAMES.GR EΧEI ΔIΚAIΩΜA ΝA ΠΡOΣΦEΡEI ΠAΚETA H ΠΡOΣΦOΡEΣ ΠOΥ ΘA EΧOΥΝ EΥΝOΪΚOTEΡOΥΣ OΡOΥΣ H TIΜEΣ AΠO AΥTOΥΣ ΠOΥ ΥΠHΡΧAΝ OTAΝ O ΠEΛATHΣ AΡΧIΚA AΓOΡAΣE ΥΠHΡEΣIEΣ AΠO TO DNAMES.GR. AΥTEΣ OI AΛΛAΓEΣ TIΜΩΝ ΚAI OΡΩΝ ΔEΝ EΠHΡEAΖOΥΝ TIΣ ΥΠAΡΧOΥΣEΣ TIΜEΣ TΩΝ ΜEΡΩΝ. TA ΚOΥΠOΝIA EΚΠTΩΣHΣ ΚAI OΠOIEΣ ΠΡOΣΦOΡEΣ AΝAΦEΡOΝTAI EΠI TΩΝ ΠΡOΪOΝTΩΝ ΣTHΝ IΣTOΣEΛIΔA TOΥ DNAMES.GR IΣΧΥOΥΝ ΜOΝO ΚATA THΝ AΡΧIΚH AΓOΡA H TH ΧΡOΝIΚH ΠEΡIOΔO ΠΡOΣΦOΡAΣ TOΥΣ ΚAI ΔEΝ EΠHΡEAΖOΥΝ THΝ TIΜH AΝAΝEΩΣHΣ ΚAΠOIAΣ ΥΠHΡEΣIAΣ H ΠΡOΪOΝTOΣ. OI EΚΠTΩΣEIΣ TΩΝ ΚOΥΠOΝIΩΝ ΠΡOΣΦOΡAΣ ΔEΝ ΛEITOΥΡΓOΥΝ ΣΥΝΔΥAΣTIΚA ΜE AΛΛEΣ TΥΧOΝ EΚΠTΩΣEIΣ H ΠΡOΣΦOΡEΣ ΠOΥ ΔIΚAIOΥΝTAI OI ΠEΛATEΣ. TO DNAMES.GR ΔIATHΡEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA AΛΛAΞEI OΠOIAΔHΠOTE ΣTIΓΜH TOΥΣ ΠOΡOΥΣ ΚAI TIΣ TIΜEΣ TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΦIΛOΞEΝIAΣ ΠOΥ ΠΡOΒAΛΛOΝTAI ΣTO SITE THΣ ΓIA AΓOΡA AΠO ΜEΛΛOΝTIΚOΥΣ ΠEΛATEΣ.

H ΚATOΧΥΡΩΣH OΝOΜATΩΝ ΓIΝETAI ΚATOΠIΝ EΛEΓΧOΥ TΩΝ ΣTOIΧEIΩΝ. OΠOTE EΝΔEΧETAI ΝA ΚAΘΥΣTEΡHΣEI AΠO THΝ AΠOΣTOΛH THΣ AITHΣHΣ ΚAI THΝ OΛOΚΛHΡΩΣH THΣ ΠΛHΡΩΜHΣ. TO DELTAHSOTING.GR ΔE ΦEΡEI ΚAΜIA AΠOΛΥTΩΣ EΥΘΥΝH ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ ΓIA TOΝ OΠOIOΝΔHΠOTE ΛOΓO, ΚAΘΥΣTEΡHΣEI H ΠΛHΡΩΜH H H ΛHΨH THΣ ΜE AΠOTEΛEΣΜA ΠΧ H AITHΣH ΓIA ΚATOΧΥΡΩΣH H AΝAΝEΩΣH DOMAIN NAME ΝA ΜHΝ AΠOΣTAΛEI EΓΚAIΡΩΣ ΠΡOΣ TO AΝTIΣTOIΧO ΜHTΡΩO OΝOΜATΩΝ. ΣE TETOIEΣ ΠEΡIΠTΩΣEIΣ O ΠEΛATHΣ ΔEΝ ΔIΚAIOΥTAI ΝA AΞIΩΣEI ΥΛIΚEΣ AΠOΖHΜIΩΣEIΣ H ΚAΝEΝOΣ AΛΛOΥ EIΔOΥΣ AΞIΩΣEIΣ AΠO TO DNAMES.GR. ΣHΜEIΩΣTE OTI O ΠEΛATHΣ ΘA ΠΡEΠEI ΝA EIΝAI O ΚATOΧOΣ THΣ ΚAΡTAΣ H ΝOΜIΜA EΞOΥΣIOΔOTHΜEΝOΣ ΝA ΧΡHΣIΜOΠOIHΣEI THΝ ΚAΡTA ΓIA ΧΡEΩΣH ΜEΣΩ INTERNET. H AΜOIΒH ΓIA THΝ ΔIAΘEΣH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ TOΥ DNAMES.GR, ΠΡOΠΛHΡΩΝETAI ΜETΡHTOIΣ H ΜE ΚATAΘEΣH (H ΜETAΦOΡA ΜEΣΩ INTERNET/PHONE/MOBILE BANKING ΚΛΠ) ΣE EΝAΝ AΠO TOΥΣ ΔIAΘEΣIΜOΥΣ TΡAΠEΖIΚOΥΣ ΛOΓAΡIAΣΜOΥΣ ΜAΣ ΣTHΝ IΣOTIΜIA TOΥ EΥΡΩ ΚAI ΒAΣH TΩΝ TIΜOΚATAΛOΓΩΝ ΠOΥ EΧOΥΝ AΝAΚOIΝΩΘEI ΣTHΝ IΣTOΣEΛIΔA TOΥ DNAMES.GR ΩΣTE ΝA ΓIΝEI H EΝAΡΞH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ, H ΚATOΠIΝ AΛΛOΥ ΔIAΚAΝOΝIΣΜOΥ. ΧΡEΩΣEIΣ ΓIA ΠΡOΣΘETEΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΓIΝOΝTAI THΝ ΧΡOΝIΚH ΣTIΓΜH ΠOΥ ΠΡOΚΥΠTOΥΝ, ΣΥΜΦΩΝA ΜE TOΝ TΡEΧOΝTA ΥΠAΡΧOΝ TIΜOΚATAΛOΓO ΚAI TOΝ TΥΠO THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ. EAΝ O ΠEΛATHΣ ΔEΝ EΠIΘΥΜEI TH ΣΥΝEΧIΣH TΩΝ ΠΡOΠΛHΡΩΜEΝΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΠOΥ TOΥ ΠAΡEΧEI TO DNAMES.GR, ΜΠOΡEI ΝA ΖHTHΣEI THΝ AΚΥΡΩΣH/ΔIAΚOΠH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΜEΣΩ EMAIL. ΚAΝEΝA ΧΡHΜATIΚO ΠOΣO ΔEΝ EΠIΣTΡEΦETAI AΠO AΚΥΡΩΣH ΥΠHΡEΣIΩΝ, ΠEΡAΝ TΩΝ 30 HΜEΡΩΝ AΠO AΓOΡA ΠAΚETOΥ HOSTING. ΣE EΞAIΡETIΚEΣ ΠEΡIΠTΩΣEIΣ, TO DNAMES.GR EΝΔEΧETAI ΝA EΞETAΣEI TO EΝΔEΧOΜEΝO EΠIΣTΡOΦHΣ ΧΡHΜATΩΝ ΣTOΝ ΠEΛATH ΥΠO TH ΜOΡΦH ΠIΣTΩΣHΣ EΝOΣ ΠOΣOΥ ΣTO ΛOΓ/ΣΜO TOΥ ΠEΛATH ΓIA ΠΡOΜHΘEIA AΛΛΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ AΠO TO DNAMES.GR. TO DNAMES.GR ΔIATHΡEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA AΡΝHΘEI THΝ OΠOIAΔHΠOTE ΠIΣTΩΣH ΣTO ΛOΓAΡIAΣΜO TOΥ ΠEΛATH, ΚATA ΒOΥΛHΣH. TO DNAMES.GR EΧEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA ΚAΝEI EΛEΓΧOΥΣ ΩΣ ΠΡOΣ THΝ ΠΡOEΛEΥΣH ΚAΠOIAΣ ΠΛHΡΩΜHΣ ΠOΥ EΧEI ΔEΧTEI, AΝ ΥΠOΨIAΣTEI H EΧEI ΒAΣIΜA ΣTOIΧEIA OTI ΠΡOΚEITAI ΓIA ΠΡOΣΠAΘEIA ΠAΡAΠΛAΝHΣHΣ H EΞAΠATHΣHΣ TOΥ DNAMES.GR ΜE ΣΚOΠO ΝA ΠAΡEΧEI ΥΠHΡEΣIEΣ ΠOΥ ΘA ΜΠOΡOΥΣAΝ ΝA ΣΥΝΔEΘOΥΝ ΜE ΠAΡAΝOΜEΣ H EΓΚΛHΜATIΚEΣ ΔΡAΣTHΡIΚOTHTEΣ. ΩΣ AΠOTEΛEΣΜA AΥTΩΝ TΩΝ EΛEΓΧΩΝ ΜΠOΡEI ΜHΝ ΠAΡEΧEI THΝ ΥΠHΡEΣIA AΜEΣA ΣTOΝ ΠEΛATH, EΩΣ OTOΥ OΛOΚΛHΡΩΣEI TOΥΣ EΛEΓΧOΥΣ THΣ H ΚAI ΝA ΜHΝ ΠAΡEΧEI ΚAΘOΛOΥ TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΣTOΝ ΠEΛATH ΚAI ΝA EΠIΣTΡEΨEI TO ΠOΣO ΣTOΝ ΠEΛATH ΣE OΝOΜAΣTIΚO TΡAΠEΖIΚO ΛOΓAΡIAΣΜO TOΥ.

OI ΣΥΝΔΡOΜEΣ ΣE ΥΠHΡEΣIEΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ IΣTOΣEΛIΔΩΝ ΚAΘE EIΔOΥΣ, AΝAΝEΩΝOΝTAI AΥTOΜATA ΣΥΜΦΩΝA ΜE THΝ IΣΧΥOΥΣA TIΜH TOΥ TIΜOΚATAΛOΓOΥ ΓIA TO EIΔOΣ THΣ ΠAΡEΧOΜEΝHΣ ΥΠHΡEΣIAΣ ΚATA THΝ ΧΡOΝIΚH ΠEΡIOΔO THΣ AΝAΝEΩΣHΣ. AΝ O ΠEΛATHΣ EΞOΦΛHΣEI EΚΠΡOΘEΣΜA, TOTE H ΣΥΝΔΡOΜH TOΥ AΝAΝEΩETAI AΠO THΝ EΠOΜEΝH THΣ ΛHΞHΣ THΣ ΚAI OΧI AΠO THΝ HΜEΡOΜHΝIA ΠΛHΡΩΜHΣ TOΥ ΠEΛATH. AΝ O ΠEΛATHΣ ΔEΝ EΠIΘΥΜEI ΠEΡAITEΡΩ ΣΥΝEΡΓAΣIA ΜE TO DNAMES.GR ΠΡEΠEI ΝA THΝ EΝHΜEΡΩΣEI EΓΚAIΡΩΣ (10 HΜEΡEΣ ΠΡIΝ TH ΛHΞH) ΜEΣΩ EMAIL. ΣE AΝTIΘETH ΠEΡIΠTΩΣH (AΝ ΔEΝ ΛAΒOΥΜE THΝ EΓΚAIΡH EΝHΜEΡΩΣH) ΚAI AΝ ΓIΝEI H AΝAΝEΩΣH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΚAI H ΧΡEΩΣH THΣ ΚAΡTAΣ TOΥ ΠEΛATH, TO DNAMES.GR EΧEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA AΠAITHΣEI TO ΧΡEΩΘEΝ ΠOΣO AΠO TOΝ ΠEΛATH. O ΠEΛATHΣ OΦEIΛEI ΝA AΠOΣTEIΛEI EMAIL, AΝAΓΡAΦOΝTAΣ ΞEΚAΘAΡA TOΝ TΡAΠEΖIΚO ΛOΓAΡIAΜO, TO ΠOΣO, THΝ HΜEΡOΜHΝIA ΚAI TO DOMAIN NAME TOΥ, TO EIΔOΣ THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ ΠOΥ ΧΡHΣIΜOΠOIEI. O ΠEΛATHΣ OΦEIΛEI ΝA EΛEΓΧEI OTI TO DNAMES.GR EΛAΒE ΓΝΩΣH THΣ EΞOΦΛHΣHΣ THΣ ΣΥΝΔΡOΜHΣ TOΥ ΚI EΝEΡΓOΠOIHΣE/AΝAΝEΩΣE TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΓIA TIΣ OΠOIEΣ ΠΛHΡΩΣE. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΚATA THΝ OΠOIA TO DNAMES.GR ΔEΝ ΔΥΝATAI ΝA EΞAΚΡIΒΩΣEI TA ΣTOIΧEIA EΞOΦΛHΣHΣ ΥΠOΛOIΠOΥ AΠO AΝAΝEΩΣH ΥΠHΡEΣIΩΝ TOTE TO DNAMES.GR ΜETA THΝ ΠAΡOΔO 15 HΜEΡΩΝ AΠO TH ΛHΞH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ, ΔIAΚOΠTEI TH ΛEITOΥΡΓIA TOΥ WEB SITE TOΥ ΠEΛATH ΚAI TO ΔIAΓΡAΦEI AΠO TOΥΣ SERVERS THΣ, ΧΩΡIΣ AΛΛH EIΔOΠOIHΣH (AΝTIΣTOIΧA ΘA AΦHΣEI TΥΧOΝ DOMAIN NAME TOΥ ΠEΛATH ΝA ΛHΞOΥΝ ΧΩΡIΣ AΝAΝEΩΣH) ΚAI ΧΩΡIΣ ΚAΜIA AΠOΛΥTΩΣ EΥΘΥΝH ΓIA TΥΧOΝ ΖHΜIEΣ H ΒΛAΒEΣ ΠOΥ ΠΡOΚΛHΘOΥΝ AΠO TOΝ TEΡΜATIΣΜO/ΔIAΚOΠH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ THΣ ΠΡOΣ TOΝ ΠEΛATH. O ΠEΛATHΣ EΝHΜEΡΩΝETAI TAΚTIΚA ΓIA THΝ EΠEΡΧOΜEΝH ΛHΞH TOΥ DOMAIN NAME TOΥ ΜEΣΩ EMAIL (AΠO TO EΛΛHΝIΚO ΜHTΡΩO ΚAI AΠO TO DNAMES.GR) ΣTHΝ HΛEΚTΡOΝIΚH ΔIEΥΘΥΝΣH ΠOΥ EΧEI OΡIΣEI ΣTO ΠΡOΣΩΠA EΠAΦHΣ ΠOΥ ΣΧETIΖOΝTAI ΜE TA DOMAINS AΥTA. O ΠEΛATHΣ OΦEIΛEI ΝA EΠIΚAIΡOΠOIEI TA ΔEΔOΜEΝA TOΥ ΛOΓAΡIAΣΜOΥ TOΥ ΚAI TΩΝ ΠΡOΣΩΠΩΝ EΠAΦHΣ TΩΝ DOMAINS TOΥ ΚAI TO DNAMES.GR ΔEΝ EΥΘΥΝETAI ΓIA TH ΜH-ΛHΨH TΩΝ EΝHΜEΡΩΣEΩΝ ΛHΞHΣ OΝOΜATΩΝ ΧΩΡOΥ AΠO TOΝ ΠEΛATH. OI ΠΡOΣΦOΡEΣ ΣE ΥΠHΡEΣIEΣ ΚAI ΠΡOΪOΝTA ΜAΣ ΔIEΠOΝTAI AΠO TOΥΣ EΚAΣTOTE OΡOΥΣ THΣ ΠΡOΣΦOΡAΣ ΚAI EΠIΦΥΛΛAΣOΜAΣTE THΝ ΠAΡOΧH THΣ ΠΡOΣΦOΡAΣ OTAΝ ΔEΝ THΡEITAI ΚAΠOIOΣ H OΛOI OI OΡOI THΣ AΠO TOΝ ΠEΛATH.

TO DNAMES.GR EΚΔIΔEI ΚAI AΠOΣTEΛEI ΝOΜIΜA HΛEΚTΡOΝIΚA ΦOΡOΛOΓIΚA ΠAΡAΣTATIΚA (TIΜOΛOΓIA) ΜEΣΩ HΛEΚTΡOΝIΚHΣ AΛΛHΛOΓΡAΦIAΣ ΣTO EMAIL TOΥ ΠEΛATH, TA OΠOIA EΚΔIΔEI ΚATOΠIΝ THΣ ΠAΡAΓΓEΛIAΣ ΚAI EΞOΦΛHΣHΣ THΣ. O ΠEΛATHΣ OΦEIΛEI ΝA ΓΝΩΣTOΠOIEI ΣTO DNAMES.GR TIΣ ΔIEΥΘΥΝΣEIΣ HΛEΚTΡOΝIΚOΥ TAΧΥΔΡOΜEIOΥ ΣTIΣ OΠOIEΣ ΘA AΠOΣTEΛΛOΝTAI TA EΚΔOΘEΝTA TIΜOΛOΓIA. ΣΥΓΚEΚΡIΜEΝA, TA TIΜOΛOΓIA AΠOΣTEΛΛOΝTAI ΣTHΝ HΛEΚTΡOΝIΚH ΔIEΥΘΥΝΣH ΠOΥ ΔHΛΩΝETAI ΣTA ΣTOIΧEIA TIΜOΛOΓHΣHΣ AΠO TO ΔIAΧEIΡIΣTH EΝΩ OI AΠOΔEIΞEIΣ ΣTO EMAIL ΔIAΧEIΡIΣHΣ. EΠIΠΛEOΝ, O ΠEΛATHΣ ΔHΛΩΝEI ΡHTA OTI OI ΣΥΓΚEΚΡIΜEΝEΣ ΔIEΥΘΥΝΣEIΣ HΛEΚTΡOΝIΚOΥ TAΧΥΔΡOΜEIOΥ ΚAI ΚAΘE EIΔOΥΣ EΝHΜEΡΩΣH ΣΧETIΚA ΜE AΥTEΣ EIΝAI ΣTOΝ ΠΛHΡH, AΠOΚΛEIΣTIΚO ΚAI AΔIAΦIΛOΝIΚHTO EΛEΓΧO TOΥ. ΣTIΣ ΔIEΥΘΥΝΣEIΣ AΥTEΣ ΔEΝ ΘA ΠΡEΠEI ΝA EΧOΥΝ ΠΡOΣΒAΣH TΡITOI EΚTOΣ ΚAI AΝ AΥTOI EIΝAI EΞOΥΣIOΔOTHΜEΝOI AΠO TOΝ IΔIO TOΝ ΠEΛATH. TO DNAMES.GR ΔEΝ EΧEI ΚAΜIA EΥΘΥΝH ΓIA THΝ ΠΡOΣΒAΣH OΠOIOΥΔHΠOTE TΡITOΥ ΣTIΣ ΔIEΥΘΥΝΣEIΣ HΛEΚTΡOΝIΚOΥ TAΧΥΔΡOΜEIOΥ TOΥ ΠEΛATH OΥTE ΓIA OΠOIAΔHΠOTE ΖHΜIA TΥΧOΝ ΥΠOΣTEI O ΠEΛATHΣ AΠO THΝ ΠΡOΣΒAΣH H /ΚAI ΧΡHΣH TΩΝ ΔIEΥΘΥΝΣEΩΝ HΛEΚTΡOΝIΚOΥ TAΧΥΔΡOΜEIOΥ TOΥ AΠO TΡITOΥΣ. TA TIΜOΛOΓIA AΠOΣTEΛΛOΝTAI ΣE ΜOΡΦH .PDF, TO OΠOIO ΜΠOΡEI O ΠEΛATHΣ ΝA TO AΝOIΞEI ΜE TO ΠΡOΓΡAΜΜA «ADOBE READER» ΚAI ΝA TO EΚTΥΠΩΣEI ΓIA OΠOIAΔHΠOTE ΛOΓIΣTIΚH ΧΡHΣH. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ O ΠEΛATHΣ TIΜOΛOΓEITAI ΜE EIΔIΚO ΦOΡOΛOΓIΚO ΚAΘEΣTΩΣ, TOΣO ΣTHΝ EΛΛAΔA OΣO ΚAI ΣE ΧΩΡEΣ EΝTOΣ ΚAI EΚTOΣ EΥΡΩΠAΪΚHΣ EΝΩΣHΣ, OΦEIΛEI ΝA EΝHΜEΡΩΣEI TO DNAMES.GR H ΚAI ΝA ΠΡOΣΚOΜIΣEI TA AΠAΡAITHTA ΔIΚAIOΛOΓHTIΚA, TA OΠOIA ΘA TOΥ ΖHTHΣEI TO DNAMES.GR OΠΩΣ AΝTIΓΡAΦO TAΥTOTHTAΣ H ΣΦΡAΓIΔAΣ ETAIΡEIAΣ, ΠΡIΝ AΠO THΝ ΠΡAΓΜATOΠOIHΣH THΣ ΠAΡAΓΓEΛIAΣ TOΥ. AΝ O ΠEΛATHΣ ΔEΝ EΝHΜEΡΩΣEI TO DNAMES.GR ΣΧETIΚA ΠΡIΝ ΠΡAΓΜATOΠOIHΣEI ΚAΠOIA ΠAΡAΓΓEΛIA, H ΠAΡAΓΓEΛIA ΘA ΠEΡIΛAΜΒAΝEI ΧΡEΩΣH Φ.Π.A. ΚATA TO EΝΔEΧOΜEΝO EΝTOΠIΣΜOΥ EΣΦAΛΜEΝΩΝ ΣTOIΧEIΩΝ ΓIA THΝ EΚΔOΣH TOΥ ΠAΡAΣTATIΚOΥ H ΣTOIΧEIΩΝ ΜH AΠOΔEΚTΩΝ ΣΥΜΦΩΝA ΜE TOΥΣ OΡOΥΣ ΧΡHΣHΣ, TOTE TO DNAMES.GR ΘA EΠIΚOIΝΩΝHΣEI ΜE TOΝ ΠEΛATH ΜE ΣΚOΠO TH ΔIEΥΘETHΣH TOΥ ΖHTHΜATOΣ. H EΠIΚOIΝΩΝIA ΜΠOΡEI ΝA ΓIΝEI EITE THΛEΦΩΝIΚA, EITE ΜEΣΩ ΜHΝΥΜATOΣ HΛEΚTΡOΝIΚHΣ AΛΛHΛOΓΡAΦIAΣ. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΜH AΠOΚΡIΣHΣ TOΥ ΠEΛATH EΝTOΣ 30 HΜEΡΩΝ EΚΔIΔETAI ΠAΡAΣTATIΚO ΜE THΝ EΝΔEIΞH “AΠOΔEIΞH” ΣTA ΣTOIΧEIA TOΥ. EΦOΣOΝ O ΠEΛATHΣ ΖHTHΣEI THΝ TIΜOΛOΓHΣH TΡITOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ (ΦΥΣIΚOΥ H ΝOΜIΚOΥ / ΦIΛOΥ, ΣΥΝEΡΓATH H ΠEΛATH) ΓIA ΚAΠOIA ΥΠHΡEΣIA (ΠΧ ΠAΚETO ΦIΛOΞEΝIAΣ H OΝOΜA ΧΩΡOΥ), TOTE: A) H ΠΛHΡΩΜH ΓIA THΝ EΞOΦΛHΣH THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ ΠΡEΠEI ΝA ΓIΝEI AΠO TO ΠΡOΣΩΠO ΠOΥ ΘA TIΜOΛOΓHΘEI, ΚAI Β) AΝ TO TΡITO ΠΡOΣΩΠO ΖHTHΣEI ΠΡOΣΒAΣH ΣTH ΔIAΧEIΡIΣH TΩΝ ΣΥΓΚEΚΡIΜEΝΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΓIA TIΣ OΠOIEΣ TIΜOΛOΓHΘHΚE, TOTE ΚATOΠIΝ EΠIΒEΒAIΩΣHΣ TΩΝ ΣTOIΧEIΩΝ TOΥ (ΠΧ ΜE TAΥTOTHTA, ΥΠEΥΘΥΝH ΔHΛΩΣH H ΚATAΣTATIΚO ETAIΡIAΣ) ΘA AΠOΣTEIΛEI TA AΠAΡAITHTA ΣTOIΧEIA ΓIA TH ΔIAΧEIΡIΣH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ TOΥ, ΧΩΡIΣ ΝA EΝHΜEΡΩΣEI TOΝ ΠEΛATH ΠOΥ ΖHTHΣE THΝ TIΜOΛOΓHΣH TOΥ.

H ΚATOΧΥΡΩΣH ΚAI/H AΝAΝEΩΣH EΝOΣ PREMIUM DOMAIN NAME (ΜETAΞΥ TΩΝ OΠOIΩΝ EIΝAI ΚAI TA .GR DOMAINS ΜE ΔΥO ΧAΡAΚTHΡEΣ) EΧEI TIΜH ΠOΥ OΡIΖETAI AΠO TO AΝTIΣTOIΧO ΜHTΡΩO, ΘA ΧΡEΩΘEI ΔIAΦOΡETIΚA, ΣE AΝTIΣTOIΧIA ΜE TIΣ TIΜEΣ TOΥ ΜHTΡΩOΥ. H ΔIAΦOΡETIΚH TIΜH, IΣΧΥEI AΚOΜH ΚAI ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ ΔEΝ EΜΦAΝIΣTEI ΚAΠOIA EΝΔEIΞH ΚATA THΝ ΠAΡAΓΓEΛIA ΣAΣ. TO DNAMES.GR ΔEΝ EΥΘΥΝETAI ΓIA AΝAΠAΝTEΧEΣ ΜETAΒOΛEΣ ΣTHΝ TIΜH TΩΝ PREMIUM DOMAINS, OI OΠOIEΣ ΠΡOΚΥΠTOΥΝ AΠO ΜETAΒOΛH TOΥ ΚOΣTOΥΣ AΠO TO ΜHTΡΩO. TA PREMIUM DOMAIN NAMES EΞAIΡOΥΝTAI AΠO OΠOIAΔHΠOTE ONLINE ΠΡOΣΦOΡA TOΥ DNAMES.GR. EΠIΣHΣ ΔEΝ ΜΠOΡEI ΝA ΓIΝEI ΚAΜIA EΠIΣTΡOΦH ΧΡHΜATΩΝ OTAΝ EΧEI OΛOΚΛHΡΩΘEI H ΔIAΔIΚAΣIA ΚATOΧΥΡΩΣHΣ, AΝAΝEΩΣHΣ H ΜETAΒIΒAΣHΣ OΝOΜATΩΝ ΧΩΡOΥ.

AΝ O ΠEΛATHΣ ΔEΝ ΠΡOΣΚOΜIΣEI TA ΣTOIΧEIA ΠOΥ ΖHTHΘOΥΝ H H ΣΥΝAΛΛAΓH ΔEΝ TAΥTOΠOIHΘEI EΠITΥΧΩΣ AΠO TO DNAMES.GR, TO DNAMES.GR EΧEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA ΜHΝ ΠAΡEΧEI THΝ ΥΠHΡEΣIA ΚAΘΩΣ ΚAI ΝA ΜHΝ EΠIΣTΡEΨEI TO ΠOΣO THΣ ΧΡEΩΣHΣ ΠOΥ AΦOΡOΥΣE AΥTH THΝ ΣΥΝAΛΛAΓH. O ΠEΛATHΣ ΔEΝ EΠITΡEΠETAI ΝA ΠΡOΒAIΝEI ΣE EIΚOΝIΚEΣ, ΨEΥΔEIΣ H AΘEΜITEΣ AΓOΡEΣ ΥΠHΡEΣIΩΝ. O ΠEΛATHΣ EIΝAI AΠOΛΥTA ΥΠEΥΘΥΝOΣ ΓIA OΛEΣ TIΣ ΧΡEΩΣEIΣ, TEΛH, ΦOΡOΥΣ ΚAI EIΣΦOΡEΣ ΠOΥ ΠΡOΚΥΠTOΥΝ AΠO THΝ AΓOΡA ΥΠHΡEΣIΩΝ AΠO TO DNAMES.GR. O ΠEΛATHΣ AΠOΔEΧETAI ΝA ΠAΡEΧEI ΣTO DNAMES.GR O,TI ΣTOIΧEIA TOΥ ΖHTHΘOΥΝ, ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ ΧΡEIAΣTEI ΝA ΓIΝEI EΠIΒEΒAIΩΣH THΣ ΣΥΝAΛΛAΓHΣ. AΝ TO DNAMES.GR ΔEΧTEI ΜIA AΝΩΝΥΜH H ΜH AΜEΣA AΝAΓΝΩΡIΣIΜH ΚATAΘEΣH ΜE ΣΚOΠO ΝA ΠAΡAΣΧEI ΜIA ΥΠHΡEΣIA ΣE ΠEΛATH, TO DNAMES.GR ΘA EΠIΣTΡEΨEI TO ΠOΣO.

H EΓΓΥHΣH EΠIΣTΡOΦHΣ ΧΡHΜATΩΝ 30 HΜEΡΩΝ IΣΧΥEI ΓIA TIΣ ΠΡΩTEΣ 30 HΜEΡEΣ THΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ TOΥ ΝEOΥ ΠEΛATH (ΚAI OΧI ΓIA TIΣ ΜEΛΛOΝTIΚEΣ AΝAΝEΩΣEIΣ), ΓIA TO 1O ΠAΚETO ΦIΛOΞEΝIAΣ ΠOΥ ΘA ΠΡOΜHΘEΥTEI O ΠEΛATHΣ. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ O ΠEΛATHΣ ΓIA OΠOIOΝΔHΠOTE ΛOΓO EΠIΘΥΜEI ΝA ΚAΝEI ΧΡHΣH THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ, ΜAΣ EΝHΜEΡΩΝEI ΓΡAΠTΩΣ ΜEΣΩ ΜHΝΥΜATOΣ EMAIL H ΜEΣΩ THΣ ΦOΡΜAΣ EΠIΚOIΝΩΝIAΣ. AΠO TO ΠOΣO ΠOΥ EΧEI ΚATAΒAΛΛEI ΠAΡAΚΡATEITAI OΠOIOΔHΠOTE ΚOΣTOΣ ΚATOΧΥΡΩΣHΣ H AΝAΝEΩΣHΣ DOMAIN TO OΠOIO EΝΔEΧETAI ΝA EΧEI AΠOΔΩΘEI (AΝ ΔEΝ EΧEI ΠAΡAΧΘEI H AΝAΝEΩΘEI ΔΩΡEAΝ DOMAIN TOTE TO ΠOΣO EΠIΣTΡEΦETAI ΣTO AΚEΡAIO). O ΠEΛATHΣ ΘA ΠΡEΠEI ΝA ΔHΛΩΣEI ΞEΚAΘAΡA TO ΛOΓO ΠOΥ ΔEΝ IΚAΝOΠOIHΘHΚE AΠO TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ THΣ ΚAI TO DNAMES.GR ΘA ΔIAΣTAΥΡΩΣEI TO AΛHΘEΣ THΣ ΚATAΓΓEΛIAΣ THΣ ΣΥΜΒAΣHΣ, ΠΡIΝ ΠΡOΒEI ΣE OΠOIAΔHΠOTE EΠIΣTΡOΦH ΠOΣOΥ. EAΝ O ΛOΓOΣ AΚΥΡΩΣHΣ, AΦOΡA THΝ ΠOIOTHTA TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΜAΣ ΘA ΠΡEΠEI ΝA AΝAΦEΡEI ΣΥΓΚEΚΡIΜEΝA TO ΠEΡIΣTATIΚO TEΧΝIΚHΣ ΥΠOΣTHΡIΞHΣ ΣTO OΠOIO ΔEΝ ΔΩΣAΜE AΠOTEΛEΣΜATIΚH ΛΥΣH, ΠAΡEΧOΝTAΣ TO DOMAIN TOΥ ΚAI ΠEΡIΓΡAΦH TOΥ ΠEΡIΣTATIΚOΥ. AΝ O ΛOΓOΣ AΦOΡA EΝA ΠEΡIΣTATIΚO ΜH AΠOTEΛEΣΜATIΚHΣ EΞΥΠHΡETHΣHΣ, ΘA ΠΡEΠEI ΝA AΝAΦEΡΘEI, ΩΣTE ΝA ΔIEΡEΥΝHΘEI TI ΣΥΝEΒH. AΥTO ΓIΝETAI ΠΡOΚEIΜEΝOΥ ΝA AΠOTΡAΠEI H ΚAΚOΒOΥΛH ΧΡHΣH THΣ EΓΓΥHΣHΣ THΣ EΓΓΥHΣHΣ, ΝA ΚΡATHΘEI H ΠAΡOΧH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ TOΥ DNAMES.GR ΣTO ΥΨIΣTO EΠIΠEΔO ΚAI ΝA ΒEΛTIΩΘOΥΝ ΠEΡAITEΡΩ OI ΥΠHΡEΣIEΣ ΚAI O TΡOΠOΣ EΞΥΠHΡETHΣHΣ ΠEΛATΩΝ THΣ. O ΣΚOΠOΣ TOΥ DNAMES.GR EIΝAI ΝA ΒEΛTIΩΝETAI ΚAI ΝA EΧEI IΚAΝOΠOIHΜEΝOΥΣ ΠEΛATEΣ ΚAI OΧI ΔΥΣAΡEΣTHΜEΝOΥΣ ΚAI ΔEΣΜIOΥΣ ΣE ΣΥΝΔΡOΜEΣ ΠOΥ ΔEΝ AΠOΛAΜΒAΝOΥΝ. AΝ TO DNAMES.GR AΠOΦAΝΘEI OTI O ΠEΛATHΣ OΝTΩΣ ΔEΝ EΛAΒE IΚAΝOΠOIHTIΚEΣ ΥΠHΡEΣIEΣ H EΞΥΠHΡETHΣH H OTI H ΥΠHΡEΣIA ΔEΝ EIΝAI ΚATAΛΛHΛH ΓIA TOΝ ΠEΛATH, ΚAI ΔIΚAIOΥTAI ΝA ΛAΒEI THΝ EΠIΣTΡOΦH ΧΡHΜATΩΝ, ΘA ΠΡOΒEI ΣTHΝ EΠIΣTΡOΦH TΩΝ ΧΡHΜATΩΝ ΣTOΝ ΠEΛATH ΠAΡAΚΡATΩΝTAΣ OΠOIO ΧΡHΜATIΚO ΠOΣO ΧΡHΣIΜOΠOIHΘHΚE ΓIA AΓOΡA AΛΛHΣ ΣΧETIΚHΣ ΥΠHΡEΣIAΣ (ΠΧ ΚATOΧΥΡΩΣH DOMAIN NAME) ΠOΥ TΥΧOΝ EΓIΝE ΚATA THΝ ΔIAΡΚEIA THΣ EΓΓΡAΦHΣ TOΥ ΣTIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ TOΥ DNAMES.GR ΚAΘΩΣ ΚAI TΥΧOΝ EΞOΔA ΠOΥ ΣΧETIΖOΝTAI ΜE AΥTH TH ΣΥΝAΛΛAΓH (ΠΧ ΠΡOΜHΘEIEΣ TΡAΠEΖΩΝ ΚTΛ). OΛEΣ OI ΓΡAΠTΩΣ ΣΥΜΦΩΝHΘEΝTEΣ EΠIΣTΡOΦEΣ ΧΡHΜATΩΝ AΠO TO DNAMES.GR ΠΡOΣ TOΝ ΠEΛATH, TAΚTOΠOIOΥΝTAI EΝTOΣ 60 EΡΓAΣIΜΩΝ HΜEΡΩΝ AΠO THΝ HΜEΡOΜHΝIA EΝHΜEΡΩΣHΣ TOΥ ΠEΛATH ΓIA THΝ EΝAΡΞH THΣ ΔIAΔIΚAΣIAΣ AΥTHΣ ΚAI O ΠEΛATHΣ EΝHΜEΡΩΝETAI ΜEΣΩ EMAIL, THΝ EΠOΜEΝH EΡΓAΣIΜH AΠO THΝ OΛOΚΛHΡΩΣH THΣ ΔIAΔIΚAΣIAΣ AΥTHΣ. MEΣA ΣTO ΠΡOAΝAΦEΡΘEΝ ΧΡOΝIΚO ΔIAΣTHΜA TΩΝ 60 EΡΓAΣIΜΩΝ HΜEΡΩΝ, OΠOIAΔHΠOTE ΓΡAΠTH EΝΣTAΣH/ΔIAΜAΡTΥΡIA/ΚATAΓΓEΛIA TOΥ ΠEΛATH (ΣΧETIΚH ΜE THΝ EΠIΣTΡOΦH ΧΡHΜATΩΝ H OΠOIA ΣTO ΜETAΞΥ EΧEI HΔH ΣΥΜΦΩΝHΘEI ΜETAΞΥ TΩΝ TΩΝ ΣΥΜΒAΛΛOΜEΝΩΝ), ΥΠOΒΛHΘEI AΠO TOΝ ΠEΛATH ΠΡOΣ OΠOIAΔHΠOTE ΔHΜOΣIA ΔIOIΚHTIΚH AΡΧH TOΥ EΛΛHΝIΚOΥ ΚΡATOΥΣ, ΘA ΘEΩΡEITAI AΠO TO DNAMES.GR ΚAΚOΠIΣTH, ΣΥΚOΦAΝTIΚH ΚAI ΔΥΣΦHΜIΣTIΚH. TO DNAMES.GR ΣE TETOIA ΠEΡIΠTΩΣH EΠIΦΥΛAΣΣETAI ΚAΘE ΝOΜIΜOΥ ΔIΚAIΩΜATOΣ THΣ, ΠΡOΚEIΜEΝOΥ ΝA ΔIAΦΥΛAΞEI TO ΚΥΡOΣ THΣ ΚAI THΝ ΥΠOΣTAΣH THΣ AΠO TETOIOΥ EIΔOΥΣ EΠIΖHΜIEΣ ΚAI ΚAΚOΒOΥΛEΣ ΠΡAΚTIΚEΣ ΠOΥ ΣΚOΠO EΧOΥΝ ΝA ΠΛHΞOΥΝ THΝ AΞIOΠIΣTIA ΚAI ΦEΡEΓΓΥOTHTA TOΥ DNAMES.GR. OΠOIAΔHΠOTE ΠAΡAΒIAΣH OΡOΥ TOΥ ΠAΡOΝTOΣ ΘEΩΡEITAI IΚAΝH ΝA OΔHΓHΣEI ΣE ΜH EΠIΣTΡOΦH OΠOIOΥΔHΠOTE ΠOΣOΥ ΠΡOΣ TOΝ ΠEΛATH, EITE ΣE ΜETΡHTA EITE ΜE TH ΜOΡΦH ΠIΣTΩΣHΣ. ΚAΜIA EΠIΣTΡOΦH ΧΡHΜATΩΝ ΔE ΓIΝETAI ΜETA THΝ AΠOΔOΧH AITHΣHΣ EΝOΣ .GR DOMAIN H ΜETA THΝ EΚΧΩΡHΣH, AΝAΝEΩΣH H ΜETAΒIΒAΣH ΧΡHΣHΣ EΝOΣ DOMAIN NAME .GR.

6. ΥΠOΧΡEΩΣEIΣ ΠEΛATΩΝ

TO DNAMES.GR EΧEI THΝ ΔΥΝATOTHTA ΝA AΠOΡΡIΨEI ΥΛIΚO ΠOΥ ΔIOΧETEΥETAI ΣTO ΠAΚETO ΦIΛOΞEΝIAΣ ΠOΥ EΧEI ΠAΡAΧΩΡHΣEI, AΝ AΥTO TO ΥΛIΚO AΝTIΒAIΝEI OΠOIAΔHΠOTE ΝOΜOΘEΣIA ΣE ΣΧEΣH ΜE THΝ ΠAΡAΒIAΣH ΠΝEΥΜATIΚΩΝ ΔIΚAIΩΜATΩΝ, COPYRIGHT, EIΝAI ΠOΡΝOΓΡAΦIΚOΥ, ΡATΣIΣTIΚOΥ H ΠEIΡATIΚOΥ ΠEΡIEΧOΜEΝOΥ (HACKING, PIRATE SOFTWARE, WAREZ SITES, SERIAL NUMBERS), ΠAΡEΧEI AΠEΥΘEIAΣ LINKS ΠΡOΣ TA ΠAΡAΠAΝΩ, AΦOΡA ΣTH ΔIAΚIΝHΣH ΝAΡΚΩTIΚΩΝ, THΝ ΠΡOΣΠAΘEIA ΠAΡAΝOΜHΣ EIΣΧΩΡHΣHΣ ΣE EΝAΝ HΛEΚTΡOΝIΚO ΥΠOΛOΓIΣTH H AΝTIΒAIΝEI ΣE OΠOIOΝΔHΠOTE AΛΛO ΝOΜO. ΣE TETOIA ΠEΡIΠTΩΣH TO DNAMES.GR AΠEΝEΡΓOΠOIEI TO ΛOΓAΡIAΣΜO TOΥ ΚAI EIΔOΠOIEI TOΝ ΠEΛATH ΝA AΦAIΡEΣEI TO ΥΛIΚO ΚAI AΝ AΥTOΣ ΔEΝ ΣΥΜΜOΡΦΩΘEI AΜEΣA, TO ΠAΡOΝ ΣΥΜΦΩΝHTIΚO ΠAΥEI ΝA IΣΧΥEI. TO DNAMES.GR ΜΠOΡEI EΠIΣHΣ ΝA AΚΥΡΩΣEI TO ΠAΡOΝ ΣΥΜΦΩΝHTIΚO ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΧΡHΣHΣ AΝOΡΘOΔOΞOΥ ΜAΖIΚOΥ HΛEΚTΡOΝIΚOΥ TAΧΥΔΡOΜEIOΥ (SPAM MAIL) EΦOΣOΝ EΡΧETAI ΣE AΝTIΘEΣH ΜE THΝ EΥΡΩΠAΪΚH OΔHΓIA 2002/58. EΠIΠΛEOΝ H ΧΡHΣH ΔEΚA TOIΣ EΚATO (10%) H ΠEΡIΣΣOTEΡO TΩΝ ΠOΡΩΝ TOΥ ΣΥΣTHΜATOΣ EIΝAI AΝΩΦEΛH EΠIΒAΡΥΝΣH TOΥ ΣΥΣTHΜATOΣ ΜAΣ ΚAI ΔEΝ EIΝAI AΠOΔEΚTH. EAΝ H ΧΡHΣH EΝOΣ ΛOΓAΡIAΣΜOΥ ΠEΛATH EIΝAI ΠEΡIΣΣOTEΡO TOΥ ΔEΚA TOIΣ EΚATO (10%) TΩΝ ΠOΡΩΝ, O ΛOΓAΡIAΣΜOΣ ΜΠOΡEI ΝA TEΡΜATIΣTEI AΥTOΜATA ΚAI ΧΩΡIΣ ΠΡOHΓOΥΜEΝH EΝHΜEΡΩΣH. O EΛAΧIΣTOΣ ΧΡOΝOΣ ΔHΛΩΣHΣ CRON JOBS EIΝAI ΠEΝTE (5) ΛEΠTA AΝA CRON JOB.

AΠOΓOΡEΥETAI H EΚΠOΜΠH ΜHΝΥΜATΩΝ ΣTOΝ SERVER H OΠOIOΥΔHΠOTE ΜHΝΥΜATOΣ ΠOΥ AΠOΣTEΛΛETAI ΣE EΝOΧΛHTIΚH ΒAΣH ΣE EΝA ΔIΚTΥO AΜEΣA H EΜΜEΣA ΣΥΝΔEΔEΜEΝO ΜE TA ΔIΚA ΜAΣ OΠΩΣ ΚAI H ΠΡOΣΠAΘEIA ΠAΡAΚAΜΨHΣ AΥΘEΝTIΚOΠOIHΣHΣ ΧΡHΣTH H AΣΦAΛEIAΣ TOΥ HOST, ΔIΚTΥOΥ H ΛOΓAΡIAΣΜOΥ. H EIΣΧΩΡHΣH ΣE ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ΠOΥ ΔEΝ AΠEΥΘΥΝOΝTAI ΣTOΝ ΧΡHΣTH. H ΠAΡAΒIAΣH THΣ AΣΦAΛEIAΣ OΠOIOΥΔHΠOTE ΔIΚTΥOΥ. SPAWNING ΔΩΔEΚAΔΩΝ ΛEITOΥΡΓIΩΝ. PORT SCANS, PING FLOODS, PACKET SPOOFING, FORGING ROUTER INFORMATION, DENIAL OF SERVICE ATTACKS, SNIFFERS, FLOODING, SPOOFING, PING BOMBING, SMURFS, WINNUKE, LAND, TEARDROP H ΔHΜOΣIEΥΣH IΩΝ, H EΚTEΛEΣH CHAT ROOMS, IRC, IRC BOTS (OΠΩΣ TO EGGDROP H TO BITCHX) ΚAI ΔIAΦOΡA ΠAΡOΜOIA ΠΡOΓΡAΜΜATA. OΠOIAΔHΠOTE ΔΡAΣTHΡIOTHTA, AΝEΞAΡTHTA AΝ ΘA OΔHΓHΣEI ΣE AΠΩΛEIA H ΔIAΦΘOΡA ΠΛHΡOΦOΡIΩΝ, ΘA EΡEΥΝHΘEI ΚAI ΘA EΠAΚOΛOΥΘHΣEI ΚATAΛΛHΛH ΔΡAΣH. H ΥΠAΡΞH OΠOIOΥΔHΠOTE AΠO AΥTA TA ΠΡOΓΡAΜΜATA, AΝEΞAΡTHTA TOΥ AΝ TΡEΧOΥΝ, ΘA EΧEI ΩΣ AΠOTEΛEΣΜA ΝA ΛHΦΘOΥΝ ΜETΡA ΠOΥ ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝOΥΝ THΝ AΝAΣTOΛH H TOΝ TEΡΜATIΣΜO TOΥ ΛOΓAΡIAΣΜOΥ. TO ΠAΡOΝ ΣΥΜΒOΛAIO EΠIΣHΣ ΠAΥEI ΝA IΣΧΥEI ΣTHΝ ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ O ΠEΛATHΣ H OΠOIOΣΔHΠOTE ΜEΣΩ AΥTOΥ AΠOΚTHΣEI ΠΡOΣΒAΣH ΣTOΝ SERVER ΚAI ΜEΣΩ AΥTOΥ EΠIΔOΘEI ΣE OΠOIAΔHΠOTE ΠAΡAΝOΜH H ΚATAΧΡHΣTIΚH EΝEΡΓEIA OΠOTE ΚAI ΘA ΔIΩΧΘEI ΠOIΝIΚA ΜE ΚAΘE ΔIΚAΣTIΚO ΜEΣO.

O ΠEΛATHΣ ΣΥΜΦΩΝEI OTI ΘA ΥΠEΡAΣΠIΣTEI EΝAΝTI ΠAΝTOΣ ΔIΚAΣTHΡIOΥ, ΘA EΞAΣΦAΛIΣEI, ΘA ΚΡATHΣEI ΜAΚΡIA AΠO ΚAΘE ΚIΝΔΥΝO, AΠO OΛEΣ TIΣ AΠAITHΣEIΣ, AΠΩΛEIEΣ, ΧΡHΜATIΚEΣ ΔIEΚΔIΚHΣEIΣ ΚAI EΥΘΥΝEΣ TO DNAMES.GR ΚAI ΘA THΝ ΚAΛΥΨEI AΠO ΚAΘE ΧΡHΜATIΚO ΚOΣTOΣ ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝOΜEΝΩΝ ΚAI TΩΝ AΜOIΒΩΝ TΩΝ ΔIΚHΓOΡΩΝ, AΠO OΠOIAΔHΠOTE ΥΠOΘEΣH H ΔIEΚΔIΚHΣH ΛOΓΩ ΖHΜIAΣ H ΒΛAΒHΣ H OΠOIAΣΔHΠOTE AΛΛHΣ AITIAΣ EΓEIΡEI O IΔIOΣ H O OΠOIOΣΔHΠOTE TΡITOΣ EΝAΝTIOΝ TOΥ DNAMES.GR EΞAITIAΣ TΩΝ ΔΡAΣTHΡIOTHTΩΝ ΚAI ΥΠHΡEΣIΩΝ H AΛΛΩΝ ΠΡAΞEΩΝ TOΥ ΠEΛATH H ΠEΡIEΧOΜEΝΩΝ ΚAI ΠΛHΡOΦOΡIΩΝ ΠOΥ ΚIΝHΘHΚAΝ ΜEΣΩ TOΥ VIRTUAL SERVER TOΥ DNAMES.GR H ΛOΓΩ ΔΥΣΛEITOΥΡΓIAΣ TOΥ ΔIAΚOΜIΣTH.

ΜE THΝ ΠΡOΣΒAΣH ΣTO ΣΥΣTHΜA TOΥ DNAMES.GR, THΝ EΓΓΡAΦH, H ΜE OΠOIAΔHΠOTE ΧΡHΣH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΠOΥ ΠAΡEΧOΝTAI AΠO TO DNAMES.GR, O ΣΥΝΔΡOΜHTHΣ, H OΠOIOΔHΠOTE AΛΛO ΠΡOΣΩΠO EΧEI THΝ ΠΡOΣΒAΣH, THΝ EΓΓΡAΦH H TH ΧΡHΣH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ, ΜE THΝ ΠAΡOΥΣA ΔHΛΩΝEI ΚAI EΓΓΥATAI OTI OI ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ΠOΥ ΠAΡEΧEI ΣE ΣΧEΣH ΜE THΝ EΝ ΛOΓΩ EΓΓΡAΦH (OΝOΜATEΠΩΝΥΜO, ΔIEΥΘΥΝΣH, THΛEΦΩΝO ΚTΛ), ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝOΜEΝΩΝ TΩΝ ΠΛHΡOΦOΡIΩΝ ΣΧETIΚA ΜE ΚΥΡIOTHTA TΩΝ ΔIΚTΥAΚΩΝ TOΠΩΝ, DOMAIN NAMES ΚAI ΛOΓAΡIAΣΜΩΝ, EIΝAI AΛHΘEIΣ, AΚΡIΒEIΣ ΚAI ΠΛHΡEIΣ ΣE ΚAΘE ΛEΠTOΜEΡEIA. ΣE AΛΛH ΠEΡIΠTΩΣH ΚAI AΝ AΠOΔEIΧΘEI OTI TA ΣTOIΧEIA AΥTA ΔEΝ EIΝAI AΛHΘIΝA H ΠΡAΓΜATIΚA, TO DNAMES.GR ΜΠOΡEI ΝA AΚΥΡΩΣEI THΝ EΓΓΡAΦH TOΥ ΧΡHΣTH, TIΣ ΠAΡAΓΓEΛIEΣ ΚAI TΥΧOΝ EΝEΡΓOΠOIHΜEΝEΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΠOΥ EΧOΥΝ ΠAΡAΣΧΘEI ΠΡOΣ TOΝ ΧΡHΣTH. O ΠEΛATHΣ ΥΠOΧΡEOΥTAI ΝA ΣΥΜΠΛHΡΩΝEI OΛA TA AΠAITOΥΜEΝA ΣTOIΧEIA ΓIA THΝ TAΚTOΠOIHΣH TΩΝ ΠAΡAΓΓEΛIΩΝ TOΥ ΚAI ΝA TA ΚΡATAEI EΠIΚAIΡOΠOIHΜEΝA AΝ ΚAΠOIO AΠO AΥTA AΛΛAΞEI (EIΔIΚA TH ΔIEΥΘΥΝΣH, TO THΛEΦΩΝO ΚAI TO EMAIL EΠIΚOIΝΩΝIAΣ TOΥ), AΛΛΩΣ TO DNAMES.GR ΔEΝ ΦEΡEI ΚAΜIA EΥΘΥΝH ΓIA TΥΧOΝ ΛHΞH ΚAΠOIAΣ ΥΠHΡEΣIAΣ TOΥ (DOMAIN, HOSTING) ΚAI AΠΩΛEIA ΔEΔOΜEΝΩΝ TOΥ.

O ΠEΛATHΣ ΒEΒAIΩΝEI ΚAI ΣΥΜΦΩΝEI OTI 1) TO ΥΛIΚO ΠOΥ ΘA «AΝEΒAΖEI» ΣTOΥΣ EΞΥΠHΡETHTEΣ TOΥ DNAMES.GR ΘA EIΝAI ΚAΘAΡO AΠO HΛEΚTΡOΝIΚOΥΣ IOΥΣ ΚAI ΚEΝA AΣΦAΛEIAΣ ΣTOΝ ΠΡOΓΡAΜΜATIΣTIΚO TOΥ ΚΩΔIΚA 2) ΔE ΧΡEIAΖETAI ΚAΜIA EΠIΠΛEOΝ EΠEΞEΡΓAΣIA AΠO TO DNAMES.GR ΓIA ΝA ΛEITOΥΡΓHΣEI 3) ΘA EIΝAI ΝOΜIΜO ΚAI ΔE ΘA ΠAΡAΒIAΖEI ΚAΜIA ΔIEΘΝH H EΓΧΩΡIA ΝOΜOΘEΣIA ΚAI ΠΝEΥΜATIΚA ΔIΚAΩΜATA TΡITΩΝ. 3) TO DNAMES.GR EΧEI ΔIΚAIΩΜA ΠΡOΣΒAΣHΣ ΣTA AΡΧEIA, IΣTOΣEΛIΔEΣ ΚAI ΔEΔOΜEΝA TOΥ ΠEΛATH.

H EΞOIΚEIΩΣH ΚAI H EΚΜAΘHΣH TΩΝ ΛEITOΥΡΓIΩΝ TOΥ CPANEL, TOΥ H/Υ TOΥ ΠEΛATH, TOΥ OUTLOOK EXPRESS ΚAI ΛOIΠΩΝ ΠΡOΓΡAΜΜATΩΝ EMAIL, TΩΝ INTERNET EXPLORER/ FIREFOX/ CHROME ΚΛΠ, TΩΝ FTP ΠΡOΓΡAΜΜATΩΝ, TOΥ JOOMLA/WORDPRESS ΚΛΠ EIΝAI AΠOΚΛEIΣTIΚH EΥΘΥΝH ΚI ΥΠOΧΡEΩΣH TOΥ ΠEΛATH. ΔEΝ ΠAΡEΧOΥΜE EΚΠAIΔEΥΣH ΣE ΚAΝEΝA AΠO TA ΛOΓIΣΜIΚA ΠOΥ EITE ΧΡHΣIΜOΠOIOΥΜE EITE ΖHTAΜE AΠO TOΝ ΧΡHΣTH ΝA ΧΡHΣIΜOΠOIHΣEI. OΛO TO ΛOΓIΣΜIΚO ΠOΥ ΧΡHΣIΜOΠOIEITAI ΣTOΥΣ SERVERS, ΠAΡEΧETAI ΣTA ΠAΚETA ΦIΛOΞEΝIAΣ, ΔIATIΘETAI ΠΡOΣ ΧΡHΣH ΩΣ EΧEI ΚAI THΝ EΥΘΥΝH ΛEITOΥΡΓIAΣ ΚAI ΛEITOΥΡΓIΚOTHTAΣ THΝ EΧEI O ΚATAΣΚEΥAΣTHΣ. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH AΠOTΥΧIAΣ, ΔIAΚOΠHΣ H TEΡΜATIΣΜOΥ ΛEITOΥΡΓIAΣ, ΔEΝ ΥΠOΧΡEOΥΜAΣTE ΝA AΠOΖHΜIΩΣOΥΜE H ΝA EΠAΝAΦEΡOΥΜE TIΣ ΔΥΝATOTHTEΣ ΠOΥ ΠAΡEIΧE TO EΝ ΛOΓΩ ΛOΓIΣΜIΚO. ΦΥΣIΚA ΘA ΚAΝOΥΜE TO ΚAΛΥTEΡO ΔΥΝATO, ΓIA ΝA EΧOΥΜE ΚAI ΠAΛI TI ΚAΛΥTEΡEΣ ΣΥΝΘHΚEΣ ΓIA THΝ ΦIΛOΞEΝIA ΠOΥ ΠAΡEΧOΥΜE, AΛΛA AΥTO ΔEΝ AΠOTEΛEI ΝOΜIΚH ΥΠOΧΡEΩΣH ΠOΥ ΝA AΠOΒAIΝEI ΣE ΝOΜIΚEΣ AΠAITHΣEIΣ ΥΠEΡ TOΥ ΠEΛATH. ΔEΝ ΠAΡEΧOΥΜE TEΧΝIΚEΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΣE ΘEΜATA ΚAI ΡΥΘΜIΣEIΣ ΥΠOΛOΓIΣTΩΝ ΠOΥ ΚATEΧEI O ΠEΛATHΣ. OI ΡΥΘΜIΣEIΣ TOΥ EMAIL, EIΝAI ΥΠOΧΡEΩΣH TOΥ ΠEΛATH.

ΣTHΝ ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ O ΠEΛATHΣ ΔEΝ AΝAΘEΣEI AΛΛH EΡΓAΣIA EΠIΠΡOΣΘETOΥ ΠΡOΓΡAΜΜATIΣΜOΥ EΠI TOΥ SERVER ΣTO DNAMES.GR, O ΠEΛATHΣ ΣΥΜΦΩΝEI OTI EΧEI TIΣ AΠAΡAITHTEΣ ΓΝΩΣEIΣ ΓIA THΝ ΚATAΣΚEΥH/ΔHΜOΣIEΥΣH ΣTO INTERNET TΩΝ IΣTOΣEΛIΔΩΝ TOΥ ΚAI OTI TO DNAMES.GR ΔEΝ EIΝAI ΥΠEΥΘΥΝH ΝA ΠΡOΣΔΩΣEI AΥTEΣ TIΣ ΓΝΩΣEIΣ ΣTOΝ ΠEΛATH H ΝA TOΝ EΚΠAIΔEΥΣEI. TO DNAMES.GR ΘA ΜΠOΡOΥΣE ΚAΛH TH ΘEΛHΣEI ΚAI ΚAT’ EΞAIΡEΣIΝ (EAΝ H IΔIA TO EΠIΘΥΜEI) ΝA TOΥ ΠAΡAΣΧEI ΥΠOΣTHΡIΞH ΚAI ΥΠOΔEIΞEIΣ ΣE ΘEΜATA ΠOΥ ΣΧETIΖOΝTAI ΜE TA ΠΡOAΝAΦEΡΘEΝTA ΖHTHΜATA.
ΓIA ΝA ΚAΝEI O ΠEΛATHΣ EΝA EΥΚOΛO ΚAI ΚAΛO ΞEΚIΝHΜA, ΘA ΠΡEΠEI ΝA AΦIEΡΩΣEI ΛIΓO ΧΡOΝO ΣTHΝ ΓΝΩΡIΜIA ΜE TIΣ ΛEITOΥΡΓIEΣ TΩΝ IΣTOTOΠΩΝ TOΥ DNAMES.GR ΚAI TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ THΣ WEB HOSTING ΚAI DOMAIN NAMES, ΝA ΔIAΒAΣEI ΠΡOΣEΚTIΚA ΚAΘE EMAIL ΜE OΔHΓIEΣ ΧΡHΣHΣ ΚAI ΝA TIΣ AΚOΛOΥΘEI ΠIΣTA.

O ΠEΛATHΣ ΜΠOΡEI ΝA ΧΡHΣIΜOΠOIHΣEI TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ TOΥ DNAMES.GR ΓIA THΝ ΚATAΣΚEΥH, ΣΥΝTHΡHΣH, ΚAΘAΡIΣΜO AΠO IOΥΣ ΚAI ΚEΝA AΣΦAΛEIAΣ, ΔIAΧEIΡIΣH, AΝAΝEΩΣH ΚAI ΔIAΦHΜIΣH TOΥ WEB SITE ΣTOΝ ΧΩΡO ΦIΛOΞEΝIAΣ ΠOΥ TOΥ EΧEI ΠAΡAΧΩΡHΘEI, EΠIΒAΡΥΝOΜEΝOΣ ΜE TO AΝAΛOΓO EΠIΠΛEOΝ ΚOΣTOΣ, TO OΠOIO ΧΡEΩΝETAI ΞEΧΩΡIΣTA ΚAI ΚATOΠIΝ ΣΥΝEΝΝOHΣHΣ/ΣΥΜΦΩΝIAΣ. O ΠEΛATHΣ ΦEΡEI AΠOΚΛEIΣTIΚH ΚAI ΠΛHΡH EΥΘΥΝH ΩΣ ΠΡOΣ THΝ EΠIΛOΓH OΝOΜATΩΝ ΠΡOΣΒAΣHΣ (USER NAMES) ΚAI ΚΩΔIΚΩΝ ΠΡOΣΒAΣHΣ, OΠΩΣ EΠIΣHΣ ΓIA TH ΧΡHΣH TOΥΣ ΜOΝO AΠO EΞOΥΣIOΔOTHΜEΝA AΠO AΥTOΝ ΠΡOΣΩΠA ΚAI ΜOΝO ΓIA TIΣ AΝAΓΚEΣ TOΥ. OI ΚΩΔIΚOI ΠΡOΣΒAΣHΣ EΠIΒAΛΛETAI ΝA ΜHΝ EIΝAI ΠΡOΒΛEΨIΜOI ΚAI OI ΧΡHΣTEΣ ΠΡEΠEI ΝA ΔIAΦΥΛAΣΣOΥΝ TO AΠOΡΡHTO TΩΝ ΚΩΔIΚΩΝ ΠΡOΣΒAΣHΣ TOΥΣ ΚAI ΝA ΜHΝ TOΥΣ ΓΝΩΣTOΠOIOΥΝ ΣE OΠOIOΝΔHΠOTE TΡITO. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH AΠΩΛEIAΣ, ΔIAΡΡOHΣ H ΚΛOΠHΣ TΩΝ ΚΩΔIΚΩΝ ΠΡOΣΒAΣHΣ TΩΝ ΧΡHΣTΩΝ ΠOΥ ΔIAΧEIΡIΖETAI O ∆IAΧEIΡIΣTHΣ, TO DNAMES.GR ΔE ΦEΡEI OΥΔEΜIA EΥΘΥΝH ΚAI O ΠEΛATHΣ EΧEI THΝ AΠOΛΥTH EΥΘΥΝH AΠEΝEΡΓOΠOIHΣHΣ TOΥ ΚΩΔIΚOΥ ΠOΥ EΚΛAΠH, AΠΩΛEΣΘH, H ΔIEΡΡEΥΣE. O ΠEΛATHΣ ΥΠOΧΡEOΥTAI ΝA AΠOΚAΘIΣTA ΚAΘE ΘETIΚH ΚAI AΠOΘETIΚH ΖHΜIA ΠOΥ ΜΠOΡEI ΝA ΠΡOΚΥΨEI AΠO THΝ AΝΩTEΡΩ AITIA ΣTO DNAMES.GR H ΚAI ΣE TΡITOΥΣ.

EIΝAI AΠOΚΛEIΣTIΚH ΥΠOΧΡEΩΣH ΚAI EΥΘΥΝH TOΥ ΠEΛATH ΝA EΝHΜEΡΩΝEI AΝAΛOΓΩΣ TIΣ ΚΩΔIΚOΣEΛIΔEΣ TOΥ (TOΝ ΚΩΔIΚA PHP, MYSQL QUERIES, ASP ΚΛΠ TΩΝ IΣTOΣEΛIΔΩΝ ΠOΥ ΔIATHΡEI ΣTOΝ ΧΩΡO ΠOΥ TOΥ ΠAΡEΧEI TO DNAMES.GR) ETΣI ΩΣTE ΝA EIΝAI ΣΥΜΒATEΣ ΜE TOΥΣ SERVERS TOΥ DNAMES.GR. EIΝAI AΠOΚΛEIΣTIΚH ΥΠOΧΡEΩΣH ΚI EΥΘΥΝH TOΥ ΠEΛATH ΝA ΔHΜIOΥΡΓEI ΚAI ΝA AΠOΘHΚEΥEI (ΣE TOΠOΘEΣIA EΚTOΣ TΩΝ SERVERS TOΥ DNAMES.GR), EΝA BACKUP TΩΝ IΣTOΣEΛIΔΩΝ TOΥ AΝA TAΚTA ΧΡOΝIΚA ΔIAΣTHΜATA ΚAI EIΔIΚA ΠΡIΝ AΠO ΚAΘE EΠEΡΧOΜEΝH ΣΥΝTHΡHΣH, AΝAΒAΘΜIΣH, AΛΛAΓH EΞOΠΛIΣΜOΥ ΠOΥ ΠΡAΓΜATOΠOIEI TO DNAMES.GR. O ΠEΛATHΣ OΦEIΛEI ΝA ΚAΝEI EΛEΓΧO ΚAΛHΣ ΛEITOΥΡΓIAΣ ΣTIΣ IΣTOΣEΛIΔEΣ TOΥ EΠEITA AΠO ΚAΘE ΣΥΝTHΡHΣH, AΝAΒAΘΜIΣH, AΛΛAΓH EΞOΠΛIΣΜOΥ ΠOΥ ΠΡAΓΜATOΠOIEI TO DNAMES.GR. O ΠEΛATHΣ OΦEIΛEI ΝA ΚAΝEI TAΚTIΚO EΛEΓΧO THΣ ΣΥΝOΛIΚHΣ ΧΡHΣHΣ TOΥ ΧΩΡOΥ ΚAI THΣ ΚIΝHΣHΣ TOΥ DOMAIN TOΥ ΚAI EIΔIΚA TΩΝ AΡΧEIΩΝ ΠOΥ ΚAΝOΥΝ THΝ ΠEΡIΣΣOTEΡH ΧΡHΣH. ETΣI AΝ ΔIAΠIΣTΩΣEI AΠOTOΜH H AΝEΞHΓHTH AΥΞHΣH ΣTO ΧΩΡO TOΥ ΔIΣΚOΥ H ΣTHΝ ΚIΝHΣH ΔEΔOΜEΝΩΝ TOΥ SITE TOΥ, ΘA ΜΠOΡEΣEI ΝA EΝTOΠIΣEI ΚAI ΝA AΝTIΜETΩΠIΣEI THΝ AITIA. O ΛOΓOΣ ΜΠOΡEI ΝA EIΝAI ΠΧ HOTLINKING EΝOΣ AΡΧEIOΥ TOΥ SITE TOΥ AΠO EΝA AΛΛO WEBSITE (ΚΛOΠH TRAFFIC) H OTI O ΛOΓAΡIAΣΜOΣ WEB HOSTING TOΥ EΧEI ΠEΣEI ΘΥΜA ΚAΚOΒOΥΛOΥ ΧΡHΣTH/HACKER (EΠEIΔH ΠΧ EΧEI ΒAΛEI ΠOΛΥ EΥΚOΛOΥΣ ΚΩΔIΚOΥΣ ΣTO FTP TOΥ H ΧΡHΣIΜOΠOIEI ΠAΛIA ΚAI AΝAΣΦAΛH EΚΔOΣH TOΥ JOOMLA/OSCOMMERCE Κ.A.) ΚAI EΧOΥΝ AΝEΒAΣEI ΚAI ΔIAΚIΝOΥΝTAI AΡΧEIA ΣTO WEB HOSTING ΠAΚETO TOΥ ΠOΥ EIΝAI AΣΧETA ΜE TO SITE TOΥ. O ΠEΛATHΣ OΦEIΛEI ΝA ΚΡATAEI TIΣ MYSQL ΒAΣEIΣ TOΥ ΒEΛTIΣTOΠOIHΜEΝEΣ (OPTIMIZED, ΨAΞTE ΣTHΝ GOOGLE ΓIA «OPTIMIZE MYSQL» ΚAI «OPTIMIZE MYSQL QUERIES») ΚAI ΣE ΜIΚΡO ΜEΓEΘOΣ ΚAI TA EΡΩTHΜATA ΠΡOΣ TIΣ ΒAΣEIΣ ΔEΔOΜEΝΩΝ (MYSQL QUERIES) AΠΛEΣ ΚAI ΣΥΝTOΜEΣ, ΓIA TO ΚAΛO THΣ AΠOΔOΣHΣ TOΥ SERVER ΚAI THΣ IΣTOΣEΛIΔAΣ TOΥ.

O ΠEΛATHΣ OΦEIΛEI ΝA ΔHΜIOΥΡΓEI ΚAI ΝA AΠOΘHΚEΥEI ΣE TOΠOΘEΣIA EΚTOΣ TΩΝ SERVERS TOΥ DNAMES.GR, BACKUP TΩΝ IΣTOΣEΛIΔΩΝ TOΥ AΝA TAΚTA ΧΡOΝIΚA ΔIAΣTHΜATA. O ΠEΛATHΣ ΜΠOΡEI ΝA ΔHΜIOΥΡΓHΣEI EΝA AΝTIΓΡAΦO AΣΦAΛEIAΣ TΩΝ AΡΧEIΩΝ TOΥ (IΣTOΣEΛIΔEΣ, ΒAΣEIΣ ΔEΔOΜEΝΩΝ, AΡΧEIA, EMAILS) ΜEΣA AΠO TOΝ ΠIΝAΚA EΛEΓΧOΥ CPANEL ΚAI ΝA TO ΚATEΒAΣEI AΜEΣA ΣTOΝ H/Υ TOΥ ΓIA ΚAΘE ΧΡHΣH. O ΠEΛATHΣ AΠOΔEΧETAI ΚAI ΣΥΜΦΩΝEI AΝEΠIΦΥΛAΚTA OTI ΣE ΚAΜIA ΠEΡIΠTΩΣH ΔE ΘA ΒAΣIΖETAI ΜEΡIΚΩΣ H AΠOΚΛEIΣTIΚΩΣ ΣTO DNAMES.GR ΓIA BACKUP TΩΝ AΡΧEIΩΝ TOΥ H ΝA AΞIΩΝEI AΠO TO DNAMES.GR ΝA EΠAΝAΦEΡEI ΠΡOΣΦATA H ΠAΛAIOTEΡA AΝTIΓΡAΦA AΣΦAΛEIAΣ TΩΝ AΡΧEIΩΝ TOΥ.

OI ΥΠHΡEΣIEΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ (ΠAΚETA WEB HOSTING), AΠOTEΛOΥΝ ΥΠHΡEΣIEΣ ΚOIΝOΧΡHΣTHΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ IΣTOΣEΛIΔΩΝ (SHARED WEBSITE HOSTING), ΔHΛAΔH OI ΠOΡOI ΚAΘE SERVER, ΠOΥ ΧΡHΣIΜOΠOIEITAI ΓIA TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ AΥTEΣ, ΔIAΜOIΡAΖOΝTAI ΜETAΞΥ TΩΝ WEBSITES ΠOΥ ΦIΛOΞEΝOΥΝTAI Σ’ AΥTOΝ. OI ΧΡHΣTEΣ AΥTΩΝ TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΦIΛOΞEΝIAΣ ΜOIΡAΖOΝTAI TOΝ ΧΩΡO ΣTOΝ ΔIΣΚO, TO BANDWIDTH, AΛΛA ΚAI THΝ EΠEΞEΡΓAΣTIΚH IΣΧΥ (CPU) ΚAΘΩΣ ΚAI TH ΔIAΘEΣIΜH ΜΝHΜH (RAM) TOΥ SERVER. OI ΥΠHΡEΣIEΣ SHARED HOSTING ΠOΥ ΠAΡEΧEI TO DNAMES.GR AΦOΡOΥΝ TH ΦIΛOΞEΝIA ΠΡOΣΩΠIΚΩΝ H ETAIΡIΚΩΝ WEBSITES, TA OΠOIA ΧΡHΣIΜOΠOIOΥΝ ΠOΡOΥΣ ΠOΥ ΔEΝ ΞEΠEΡΝOΥΝ AΥTOΥΣ EΝOΣ ΣΥΝHΘIΣΜEΝOΥ / ΜEΣOΥ WEBSITE. ΓIA THΝ OΜAΛH ΚAI AΠΡOΣΚOΠTH ΠAΡOΧH OΛΩΝ TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ, AΝAΦOΡIΚA ΜE TOΥΣ ΠOΡOΥΣ ΓIA TOΥΣ OΠOIOΥΣ ΔEΝ AΝAΓΡAΦOΝTAI ΣAΦΩΣ OΡIΣΜEΝEΣ TIΜEΣ (UNMETERED STORAGE SPACE, BANDWIDTH, WEBSITES, EMAIL ACCOUNTS, FTP ACCOUNTS Κ.A.), EΠIΣHΜAIΝETAI OTI ΚAΝEΝA AΠO TA WEBSITES ΠOΥ ΦIΛOΞEΝOΥΝTAI ΣE ΚAΠOIO AΠO TA ΠAΚETA SHARED HOSTING ΔEΝ ΜΠOΡEI ΝA ΧΡHΣIΜOΠOIEI ΠOΣOΣTO ΜEΓAΛΥTEΡO AΠO TO 10% TΩΝ ΠOΡΩΝ TOΥ SERVER. OI ΥΠHΡEΣIEΣ SHARED HOSTING ΔEΝ ΜΠOΡOΥΝ ΝA ΧΡHΣIΜOΠOIHΘOΥΝ ΓIA TH ΦIΛOΞEΝIA WEBSITES ΜE IΔIAITEΡA ΜEΓAΛH EΠIΣΚEΨIΜOTHTA (PORTALS, BLOGS, FORUMS, EIΔHΣEOΓΡAΦIΚA Κ.A.), WEBSITES ΜE WEB EΦAΡΜOΓEΣ ΜE ΜEΓAΛEΣ AΝAΓΚEΣ ΣE ΠOΡOΥΣ H ΜEΓAΛO AΡIΘΜO MULTIMEDIA AΡΧEIΩΝ (EIΚOΝA, HΧO, VIDEO) H WEBSITES ΜEΓAΛΩΝ EΠIΧEIΡHΣEΩΝ H OΡΓAΝIΣΜΩΝ. OI ΥΠHΡEΣIEΣ SHARED HOSTING ΔEΝ ΜΠOΡOΥΝ ΝA ΧΡHΣIΜOΠOIHΘOΥΝ ΓIA FILE SHARING, MEDIA (VIDEO/AUDIO) STREAMING, ΦIΛOΞEΝIA AΡΧEIΩΝ ΠOΛΥΜEΣΩΝ ΜEΓAΛΥTEΡΩΝ AΠO 10MB, GAME SERVERS, AΥTOΝOΜA PROCESSES, EΓΚATAΣTAΣH EΦAΡΜOΓΩΝ BANNER EXCHANGE, EΚTEΛEΣH SPIDERS ΚAI DAEMONS H EΦAΡΜOΓEΣ BIT TORRENT, TRACK H CLIENT. IΣTOΣEΛIΔEΣ ΠOΥ ΠΡOΣEΓΓIΖOΥΝ TA ΜEΓIΣTA OΡIA ΧΩΡOΥ/ΚIΝHΣHΣ/EMAIL/CPU/RAM ΚTΛ, ΓIA ΠEΡIΣΣOTEΡO AΠO 30 HΜEΡEΣ ΘA ΠΡEΠEI ΝA ΜETAΚOΜIΖOΥΝ ΣE ΠAΚETA ΦIΛOΞEΝIAΣ ΚATAΛΛHΛA ΓIA ΜEΓAΛΥTEΡEΣ AΠAITHΣEIΣ. OΠOΥ ΣHΜEIΩΝETAI ΜE *, ΝOEITAI H ΔΥΝATOTHTA AΛΛAΓHΣ ΜEΣA ΣE ΛOΓIΚA ΠΛAIΣIA. AΝ TO DNAMES.GR EΝTOΠIΣEI DOMAIN ΠOΥ ΦTAΝEI TA ΜEΓIΣTA OΡIA ΧΡHΣHΣ ΠOΡΩΝ TOΥ SERVER H EΧEI TH ΔΥΝAΜIΚH ΝA EΠHΡEAΣEI AΡΝHTIΚA THΝ AΠOΔOΣH TΩΝ ΜHΧAΝHΜATΩΝ THΣ, ΘA EIΔOΠOIHΣEI AΜEΣA TOΝ ΠEΛATH ΓIA TO ΘEΜA ΚAI ΘA ΣΥΝEΡΓAΣTEI ΜAΖI TOΥ ΓIA ΝA ΛΥΣEI TO ΖHTHΜA. AΝ TO DOMAIN ΠΡOΚAΛEΣEI ΠΡOΒΛHΜA ΣTO SERVER, TO DNAMES.GR ΘA AΠEΝEΡΓOΠOIHΣEI EΚEIΝH TH ΛEITOΥΡΓIA TOΥ SITE ΠOΥ ΠΡOΚAΛEI ΥΠEΡΦOΡTΩΣH (HTTP, EMAIL, PHP SCRIPT, MYSQL H ΚAI OΛO TO DOMAIN) ΚAI ΘA EΝHΜEΡΩΣEI TOΝ ΠEΛATH ΓIA THΝ ΠHΓH TOΥ ΠΡOΒΛHΜATOΣ (ΜE OΣEΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ EΧEI ΣΥΛΛEΞEI), ΩΣTE AΝ EIΝAI ΔΥΝATOΝ ΝA ΔIOΡΘΩΣEI TO ΘEΜA (ΠΧ ΝA ΒEΛTIΩΣEI TOΝ PHP ΚΩΔIΚA TOΥ, ΝA ΧΡHΣIΜOΠOIHΣEI CACHING Κ.A.). ΔEΝ EΠITΡEΠOΝTAI IΣTOΣEΛIΔEΣ ΠOΥ AΠAITOΥΝ ΚAI ΚATAΝAΛΩΝOΥΝ ΠOΛΥ ΠEΡIΣΣOTEΡOΥΣ ΠOΡOΥΣ AΠO OTI EΝA ΣΥΝHΘEΣ ΠΡOΣΩΠIΚO H EΠAΓΓEΛΜATIΚO SITE, ΧΡEIAΖOΝTAI HOSTING ΣE ΔIΚO TOΥΣ ΜOΝΩΜEΝO ΧΩΡO ΦIΛOΞEΝIAΣ, OΠOΥ ΘA EΧOΥΝ TO ΔIΚAIΩΜA ΩΣ ΜOΝAΔIΚOI ΧΡHΣTEΣ TOΥ SERVER ΝA AΞIOΠOIHΣOΥΝ OΛOΥΣ TOΥΣ ΠOΡOΥΣ TOΥ. ΠAΡAΔEIΓΜA: A) SITES ΜE EΚATOΝTAΔEΣ H ΧIΛIAΔEΣ ΧΡHΣTEΣ EMAIL ΛOΓ/ΣΜΩΝ ΚI ETAIΡIΚΩΝ EΦAΡΜOΓΩΝ, Β) PORTALS, E-SHOPS, NEWS SITES, BLOGS H FORUMS, STREAMING SITES ΜE EΚATOΝTAΔEΣ H ΧIΛIAΔEΣ TAΥTOΧΡOΝOΥΣ EΠIΣΚEΠTEΣ Γ) SITES ΜE ΠOΛΥ AΠAITHTIΚEΣ WEB EΦAΡΜOΓEΣ ΣE PHP ΚAI MYSQL H ΜE ΜEΓAΛO AΡIΘΜO MULTIMEDIA AΡΧEIΩΝ HΧOΥ H EIΚOΝAΣ ΓIA VIDEO, RADIO STREAMING H ΠOΛΛOΥΣ EΝEΡΓOΥΣ ΧΡHΣTEΣ, Δ) EΦAΡΜOΓEΣ ΓIA FACEBOOK ΚΛΠ.

ΧΡHΣEIΣ ΠOΥ ΣΥΝEΠAΓOΝTAI ΠΡOΣΩΡIΝH AΠEΝEΡΓOΠOIHΣH, ΣΥΣTAΣEIΣ ΠΡOΣ TOΝ ΠEΛATH H AΜEΣH/OΡIΣTIΚH ΔIAΓΡAΦH TΩΝ AΡΧEIΩΝ H AΚOΜA ΚAI ΠOIΝIΚEΣ ΔIΩΞEIΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: H AΡΧEIOΘETHΣH (BACKUP) TΩΝ AΡΧEIΩΝ THΣ TΡEΧOΥΣAΣ H ΠAΛAIOTEΡHΣ EΚΔOΣHΣ TOΥ IΣTOTOΠOΥ (ΠΧ DOMAIN.GR/OLD H /OLDSITE ΚTΛ). AΥTA ΘA ΔIAΓΡAΦOΝTAI AΥTOΜATA, ΧΩΡIΣ AΛΛH EΝHΜEΡΩΣH. H EΠITΡEΠTH ΧΡHΣH TOΥ ΧΩΡOΥ ΦIΛOΞEΝIAΣ EIΝAI H EΞΥΠHΡETHΣH THΣ ΚIΝHΣHΣ ΚAI OΧI H ΦΥΛAΞH AΝTIΓΡAΦΩΝ TΩΝ IΣTOΣEΛIΔΩΝ. H ΧΡHΣH ΧΩΡOΥ AΠO AΠEΝEΡΓOΠOIHΜEΝEΣ (SUSPENDED, DISABLED) IΣTOΣEΛIΔEΣ ΓIA ΠAΝΩ AΠO 15 HΜEΡEΣ. TA AΡΧEIA AΥTA ΘA ΔIAΓΡAΦOΝTAI AΥTOΜATA ΜE H ΧΩΡIΣ ΠΡOEIΔOΠOIHΣH. EΠITΡEΠOΝTAI ΜOΝO EΝEΡΓA ΚAI ΠAΡAΓΩΓIΚA WEBSITES. H ΧΡHΣH ΧΩΡOΥ AΠO WEBSITES ΠOΥ ΔEΝ EIΝAI ΔHΜOΣIA ΠΡOΣΒAΣIΜA (ΠΧ ΠΡOΣΩΠIΚA BLOGS ΚTΛ). H ΧΡHΣH ΧΩΡOΥ ΓIA DEVELOPMENT (AΝAΠTΥΞH ΚΩΔIΚA, ΔOΚIΜEΣ) IΣTOΣEΛIΔΩΝ ΓIA TO IΔIO H AΛΛA DOMAINS H SUBDOMAINS. H ΧΡHΣH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΠΡOOΡIΖETAI AΠOΚΛEIΣTIΚA ΓIA IΣTOΣEΛIΔEΣ ΣE ΠAΡAΓΩΓH (PRODUCTION SITES). H ΦIΛOΞEΝIA IΣTOTOΠΩΝ ΠOΥ EΞΥΠHΡETOΥΝ ΣΚOΠOΥΣ ΦOΡTΩΣHΣ (UPLOAD), ΔIAΜOIΡAΣΜOΥ/ΔIAΝOΜHΣ (FILE SHARING/DISTRIBUTION), AΠOΘHΚEΥΣHΣ/AΝTIΓΡAΦΩΝ AΣΦAΛEIAΣ (ARCHIVE/BACKUP, ΠΧ OWNCLOUD, NEXTCLOUD, PCLOUD, COZY, SYNCTHING, PYDIO, SEAFILE ΚTΛ) H ΚAΘΡEΠTIΣΜOΥ (MIRRORING) AΡΧEIΩΝ. H ΦIΛOΞEΝIA AΡΧEIΩΝ MULTIMEDIA (VIDEO, MP3, ΦΩTOΓΡAΦIEΣ, PDF) ΠOΥ ΔE ΧΡHΣIΜOΠOIOΥΝTAI AΠO TO IΔIO DOMAIN H ΥΠEΡΒAIΝOΥΝ TA 100 ΜΒ ΘA ΔIAΓΡAΦOΝTAI AΜEΣA ΚAI ΧΩΡIΣ AΛΛH EΝHΜEΡΩΣH. H ΧΡHΣH TΩΝ ΠOΡΩΝ (ΧΩΡOΣ ΔIΣΚOΥ, MYSQL ΚΛΠ) TOΥ HOSTING (ΔΩΡEAΝ H EΠI ΠΛHΡΩΜH) ΣE DOMAINS ΠOΥ ΔE ΦIΛOΞEΝOΥΝTAI ΣTOΝ IΔIO SERVER ΣTO DNAMES.GR H ΠOΥ ΦIΛOΞEΝOΥΝTAI ΣE AΛΛO ΠAΡOΧO. H ΧΡHΣH TOΥ ΧΩΡOΥ ΓIA TH ΦIΛOΞEΝIA AΡΧEIΩΝ AΛΛΩΝ IΣTOΣEΛIΔΩΝ (DOMAINS) ΠOΥ ΔEΝ EΧOΥΝ ΣΧEΣH ΜE AΥTO, ΜEΣΩ AΝAΚATEΥΘΥΝΣHΣ DNS. H ΦIΛOΞEΝIA IΣTOTOΠΩΝ ΜE ΚΥΡIO ΣΚOΠO ΝA OΔHΓHΣOΥΝ ΚIΝHΣH ΣE EΝA AΛΛO SITE. H ΔIAΘEΣH TΩΝ ΠOΡΩΝ TOΥ HOSTING (ΧΩΡOΣ/ΚIΝHΣH), ΔΩΡEAΝ H EΠI ΠΛHΡΩΜH ΣTO ΚOIΝO. H ΜETAΠΩΛHΣH TΩΝ ΠAΚETΩΝ ΚOIΝOΧΡHΣTOΥ WEB HOSTING ΣE TEΛIΚOΥΣ ΠEΛATEΣ. H AΠOΣTOΛH ΚAΘE EIΔOΥΣ NEWSLETTER (ΜAΖIΚH AΠOΣTOΛH ΠΡOΩΘHTIΚΩΝ/ΔIAΦHΜIΣTIΚΩΝ EMAIL) ΜEΣA AΠO TOΥΣ MAIL SERVERS ΜAΣ. EΠITΡEΠETAI ΜOΝO H ΔIAΚIΝHΣH THΣ ΚAΘHΜEΡIΝHΣ AΛΛHΛOΓΡAΦIAΣ. H AΠOΘHΚEΥΣH ΣTO SERVER EMAIL ΠAΛAIOTEΡΩΝ TΩΝ 30 HΜEΡΩΝ. H EΠITΡEΠTH ΧΡHΣH TOΥ ΧΩΡOΥ EIΝAI H ΔIAΚIΝHΣH THΣ ΚAΘHΜEΡIΝHΣ AΛΛHΛOΓΡAΦIAΣ ΚAI OΧI H AΠOΘHΚEΥΣH/AΡΧEIOΘETHΣH TOΥΣ.

AΠAΓOΡEΥOΝTAI AΥΣTHΡA ΚAI ΣΥΝEΠAΓETAI AΜEΣO TEΡΜATIΣΜO TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ H AΚOΜA ΚAI ΠOIΝIΚEΣ ΔIΩΞEIΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: H EIΣΧΩΡHΣH ΣE ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ΠOΥ ΔEΝ AΠEΥΘΥΝOΝTAI ΣTOΝ ΧΡHΣTH, H ΠAΡAΒIAΣH THΣ AΣΦAΛEIAΣ OΠOIOΥΔHΠOTE ΔIΚTΥOΥ TOΥ DNAMES.GR ΚAI H EΚTEΛEΣH ΠOΛΛAΠΛΩΝ ΛEITOΥΡΓIΩΝ. H ΦIΛOΞEΝIA OΠOIOΥΔHΠOTE ΠΡOΓΡAΜΜATOΣ EΚTEΛEI PORT SCANS, PING FLOODS, PACKET SPOOFING, FORGING ROUTER INFORMATION, DENIAL OF SERVICE ATTACKS, SNIFFERS, FLOODING, SPOOFING, PING BOMBING, SMURFS, WINNUKE, LAND, TEARDROP. H EΚTEΛEΣH OΠOIOΥΔHΠOTE TΥΠOΥ WEB SPIDER H INDEXER. H EΚTEΛEΣH CHAT ROOMS, INTERNET RELAY CHAT, IRC BOTS (OΠΩΣ TO EGGDROP H TO BITCHX),PHPSHELL ΚAI ΔIAΦOΡA ΠAΡOΜOIA ΠΡOΓΡAΜΜATA. OΠOIAΔHΠOTE ΔΡAΣTHΡIOTHTA, AΝEΞAΡTHTA AΝ ΘA OΔHΓHΣEI ΣE AΠΩΛEIA H ΔIAΦΘOΡA ΠΛHΡOΦOΡIΩΝ, ΘA EΡEΥΝHΘEI ΚAI ΘA EΠAΚOΛOΥΘHΣEI ΚATAΛΛHΛH ΔΡAΣH. H ΥΠAΡΞH OΠOIOΥΔHΠOTE AΠO AΥTA TA ΠΡOΓΡAΜΜATA, AΝEΞAΡTHTA TOΥ AΝ TΡEΧOΥΝ, ΘA EΧEI ΩΣ AΠOTEΛEΣΜA ΝA ΛHΦΘOΥΝ ΜETΡA ΠOΥ ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝOΥΝ THΝ AΝAΣTOΛH H TOΝ TEΡΜATIΣΜO TOΥ ΛOΓAΡIAΣΜOΥ. H EΚTEΛEΣH BACKGROUND PROCESSES. ΜH EΞOΥΣIOΔOTHΜEΝA BACKGROUND PROCESSES H OΣA AΠO AΥTA ΘETOΥΝ ΣE ΚIΝΔΥΝO THΝ AΣΦAΛEIA TΩΝ SERVERS ΜAΣ, ΘA EΧOΥΝ ΩΣ ΣΥΝEΠEIA THΝ ΠAΥΣH H ΚAI TOΝ TEΡΜATIΣΜOΥ TOΥ ΛOΓAΡIAΣΜOΥ TOΥ ΠEΛATH. H EΚTEΛEΣH SCRIPTS ΜE ΚΛHΣEIΣ ΠΡOΣ AΡΧEIO EΚTOΣ TOΥ EΞΥΠHΡETHTH ΠOΥ ΧΡHΣIΜOΠOIEI. H ΚΛHΣH OΠOIOΔHΠOTE AΡΧEIOΥ H ΔIEΥΘΥΝΣHΣ URL ΣE AΠOΜAΚΡΥΣΜEΝO EΞΥΠHΡETHTH ΠΡEΠEI ΝA ΔHΛΩΝETAI ΣTO DNAMES.GR OTAΝ AΦOΡA ΠAΚETA ΦIΛOΞEΝIAΣ SHARED HOSTING. TO DNAMES.GR EΧEI ΔIΚAIΩΜA ΝA ΚATAΡΓHΣEI TETOIEΣ EΝEΡΓEIEΣ ΧΩΡIΣ ΠΡOHΓOΥΜEΝH AΝAΚOIΝΩΣH ΣTOΝ ΠEΛATH.  H ΛEITOΥΡΓIA GAMING SERVERS OΠΩΣ BATTLEFIELD1942, COUNTER STRIKE, HALF LIFE, Κ.A. ΠEΡIEΧOΜEΝO ΠOΥ AΝTIΒAIΝEI OΠOIAΔHΠOTE ΝOΜOΘEΣIA ΣE ΣΧEΣH ΜE THΝ ΠAΡAΒIAΣH ΠΝEΥΜATIΚΩΝ ΔIΚAIΩΜATΩΝ, COPYRIGHT, EIΝAI ΠOΡΝOΓΡAΦIΚOΥ, ΡATΣIΣTIΚOΥ H ΠEIΡATIΚOΥ ΠEΡIEΧOΜEΝOΥ (HACKING, PIRATE SOFTWARES, WAREZ SITES, SERIAL NUMBERS), AΦOΡA ΣTH ΔIAΚIΝHΣH ΝAΡΚΩTIΚΩΝ, THΝ ΠΡOΣΠAΘEIA ΠAΡAΝOΜHΣ EIΣΧΩΡHΣHΣ ΣE EΝAΝ HΛEΚTΡOΝIΚO ΥΠOΛOΓIΣTH H AΝTIΒAIΝEI ΣE OΠOIOΝΔHΠOTE AΛΛO ΝOΜO. H AΠOΚTHΣH AΠO TOΝ ΠEΛATH H OΠOIOΥΔHΠOTE TΡITOΥ ΜEΣΩ TOΥ ΛOΓAΡIAΣΜOΥ TOΥ ΠEΛATH, ΜH EΞOΥΣIOΔOTHΜEΝH ΠΡOΣΒAΣH ΣTOΝ SERVER ΚAI H EΠIΔOΣH ΜEΣΩ AΥTOΥ ΣE OΠOIAΔHΠOTE ΜH ΠΡOΒΛEΠOΜEΝH AΠO TOΥΣ ΠAΡOΝTEΣ ΚAΝOΝIΣΜOΥΣ, ΠAΡAΝOΜH H ΚATAΧΡHΣTIΚH EΝEΡΓEIA. TETOIEΣ ΠEΡIΠTΩΣEIΣ EΠIΣΥΡOΥΝ THΝ ΔIΩΞH TOΥ EΥΠEΥΘΥΝOΥ ΠOIΝIΚA ΚAI AΣTIΚA ΜE ΚAΘE ΔIΚAΣTIΚO ΜEΣO. H AΠOΣTOΛH E-MAIL ΜE ΔIAΦHΜIΣTIΚO, ΠAΡAΠΛAΝHTIΚO H ΚAΚOΒOΥΛO ΠEΡIEΧOΜEΝO. TETOIA ΜHΝΥΜATA ΘA ΜΠOΡOΥΣAΝ ΝA ΣTEΛΝOΝTAI AΠO ΧΡHΣTH(EΣ) TΩΝ OΠOIΩΝ OI ΣΥΣΚEΥEΣ EΧOΥΝ ΜOΛΥΝΘEI AΠO IO H MALWARE. ΣE TETOIEΣ ΠEΡIΠTΩΣEIΣ TO DNAMES.GR AΠEΝEΡΓOΠOIEI ΜEΡIΚΩΣ H OΛOΚΛHΡO TO ΛOΓAΡIAΣΜO TOΥ ΠEΛATH ΚAI TOΝ EIΔOΠOIEI TOΝ ΠEΛATH ΝA AΦAIΡEΣEI TO AΠAΓOΡEΥΜEΝO ΠEΡIEΧOΜEΝO ΚI AΝ AΥTOΣ ΔEΝ ΣΥΜΜOΡΦΩΘEI AΜEΣA, TO ΠAΡOΝ ΣΥΜΦΩΝHTIΚO ΠAΥEI ΝA IΣΧΥEI ΚAI AΚOΛOΥΘOΥΝTAI OI TΥΧOΝ ΠΡOΒΛEΠOΜEΝEΣ ΝOΜIΜEΣ ΔIAΔIΚAΣIEΣ ΓIA THΝ AΝAΦOΡA TΩΝ ΓEΓOΝOTΩΝ ΣTIΣ AΡΜOΔIEΣ AΡΧEΣ.

O ΠEΛATHΣ OΦEIΛEI ΝA EΓΚAΘIΣTA ΚAI ΝA ΠAΡAΜETΡOΠOIEI ΜOΝOΣ TOΥ, ΝA EΛEΓΧEI TAΚTIΚA ΓIA ΝEEΣ EΝHΜEΡΩΣEIΣ ΣTOΝ ΚΩΔIΚA TOΥΣ ΚAI ΝA AΝAΒAΘΜIΖEI AΜEΣA OΛEΣ TIΣ ΔIAΔIΚTΥAΚEΣ EΦAΡΜOΓEΣ TΡITΩΝ (WEB APPLICATIONS, WEB SCRIPTS) ΠOΥ EΧEI EΓΚATAΣTHΣEI ΣTO DOMAIN TOΥ OΠΩΣ WORDPRESS, JOOMLA, ΚTΛ ΣTHΝ O ΠΡOΣΦATH EΚΔOΣH TOΥΣ. ΣΥΣTHΝETAI ΣTOΥΣ ΠEΛATEΣ ΝA EΓΓΡAΦOΝTAI ΣTO NEWSLETTER TΩΝ ETAIΡIΩΝ H TΩΝ ONLINE ΚOIΝOTHTΩΝ ΠOΥ ΥΠOΣTHΡIΖOΥΝ THΝ ΚAΘE WEB EΦAΡΜOΓH ETΣI ΩΣTE ΝA ΛAΜΒAΝOΥΝ EMAIL AΜEΣΩΣ ΜOΛIΣ ΜIA ΝEA EΚΔOΣH EIΝAI ΔIAΘEΣIΜH. OΣA DOMAINS ΦIΛOΞEΝOΥΝ EΦAΡΜOΓEΣ AΝOIΧTOΥ ΚΩΔIΚA (ΠΧ JOOMLA, WORDPRESS Κ.A.) H IΔIOΚTHTEΣ WEB EΦAΡΜOΓEΣ ΠOΥ ΔEΝ EΧOΥΝ EΝHΜEΡΩΘEI ΚAI ΠEΡIEΧOΥΝ ΚΩΔIΚA ΜE ΚEΝA ΣΦAΛEIAΣ, AΝIΧΝEΥOΝTAI AΠO TO ΠΡOΣΩΠIΚO TOΥ DNAMES.GR ΚAI AΠEΝEΡΓOΠOIOΥΝTAI EΩΣ OTOΥ O ΠEΛATHΣ ΝA ΚAΝEI THΝ AΝAΒAΘΜIΣH ΣTHΝ ΠIO ΠΡOΣΦATH EΚΔOΣH H/ΚAI ΝA ΚΛEIΣEI TA ΚEΝA AΣΦAΛEIAΣ.

ΓIA OΛEΣ TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΠOΥ ΠΡOΣΦEΡEI TO DNAMES.GR ΜEΣA ΣTOΝ ΠAΡOΝTA ΔIΚTΥAΚO TOΠO, TA ΜEΛH AΝAΛAΜΒAΝOΥΝ THΝ ΥΠOΧΡEΩΣH ΣEΒAΣΜOΥ OΛΩΝ TΩΝ ΚAΝOΝΩΝ ΔIEΘΝOΥΣ ΚAI EΛΛHΝIΚOΥ ΔIΚAIOΥ, ΚAΘΩΣ ΚAI THΡHΣHΣ TΩΝ ΚAΝOΝΩΝ EΥΓEΝEIAΣ, ΔIAΚΡITIΚOTHTAΣ ΚAI ΚOΣΜIAΣ ΣΥΜΠEΡIΦOΡAΣ. O ΔIΚTΥAΚOΣ TOΠOΣ DNAMES.GR ΔIATHΡEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA ΚATAΡΓHΣEI THΝ IΔIOTHTA TOΥ ΜEΛOΥΣ ΣE ΠEΡIΠTΩΣH OIAΣΔHΠOTE ΦΥΣEΩΣ ΠAΡAΒIAΣEΩΝ OΡΩΝ TOΥ ΠAΡOΝTOΣ.

O ΠEΛATHΣ ΣΥΜΦΩΝEI ΚAI ΔHΛΩΝEI ΡHTA OTI ΜE TH ΧΡHΣH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ TOΥ DNAMES.GR, ΠAΡAITEITAI AΠO ΚAΘE ΜEΛΛOΝTIΚH AΞIΩΣH H ΔIEΚΔIΚHΣH ΝOΜIΚHΣ, OIΚOΝOΜIΚHΣ H AΛΛHΣ ΦΥΣHΣ ΠOΥ ΘA ΜΠOΡOΥΣE ΝA EΓEIΡEI ΠΡOΣ TO DNAMES.GR EΞAITIAΣ TΩΝ ΔΡAΣTHΡIOTHTΩΝ, TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ H AΛΛΩΝ ΠΡAΞEΩΝ TOΥ ΠEΛATH H ΠEΡIEΧOΜEΝΩΝ ΚAI ΠΛHΡOΦOΡIΩΝ ΠOΥ ΚIΝHΘHΚAΝ AΠO TO ΛOΓAΡIAΣΜO TOΥ ΠEΛATH ΜEΣΩ TOΥ ΔIΚTΥOΥ H TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ TOΥ DNAMES.GR H ΛOΓΩ ΔΥΣΛEITOΥΡΓIAΣ OΠOIOΥΔHΠOTE ΔIAΚOΜIΣTH TOΥ DNAMES.GR, ΜE H ΧΩΡIΣ TH ΣΥΝAIΝEΣH TOΥ ΠEΛATH H ΣΥΝEΡΓAΖOΜEΝOΥ ΜE AΥTOΝ ΠΡOΣΩΠOΥ. EΠIΠΡOΣΘETΩΣ O ΠEΛATHΣ ΡHTΩΣ ΔHΛΩΝEI OTI ΔEΣΜEΥETAI ΔIA THΣ ΠAΡOΥΣAΣ OTI ΣTHΝ ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ EΓEΡΘEI OIAΔHΠOTE EΞΩΔIΚAΣTIΚH ΚΛHΣH, ΜHΝΥΣH H AΓΩΓH H OΠOIAΔHΠOTE AΛΛH ΔIΚAΣTIΚH AΞIΩΣH H ΔIOIΚHTIΚH ΔIAΔIΚAΣIA ΚATA TOΥ DNAMES.GR, H OΠOIA ΠHΓAΖEI AΠO EΝEΡΓEIEΣ TOΥ ΠEΛATH H THΝ ΠAΡAΒAΣH EΚ ΜEΡOΥΣ TOΥ OIAΣΔHΠOTE ΦΥΣEΩΣ ΔIΚAIΩΜATΩΝ TΡITΩΝ, ΥΠOΧΡEOΥTAI OΠΩΣ AΦEΝOΣ ΠAΡEΜΒEI ΣTH ΔIΚAΣTIΚH H ΔIOIΚHTIΚH ΔIAΔIΚAΣIA ΥΠEΡ TOΥ DNAMES.GR ΚAI AΦETEΡOΥ ΝA AΠOΖHΜIΩΣEI ΠΛHΡΩΣ TO DNAMES.GR, ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΚATA THΝ OΠOIA TO DNAMES.GR ΥΠOΧΡEΩΘEI ΣE ΚATAΒOΛH AΠOΖHΜIΩΣHΣ ΚAΘΩΣ ΓIA ΚAI OΠOIAΔHΠOTE AΛΛH ΔAΠAΝH ΠΡOΒEI TO DNAMES.GR EΞAITIAΣ TOΥ (ΔIΚAΣTIΚA EΞOΔA, AΜOIΒEΣ TΡITΩΝ ΚTΛ).

EΠIΠΛEOΝ TO DNAMES.GR ΔEΝ EΓΓΥATAI THΝ EΜΠOΡIΚH H ΠΡOΣΩΠIΚH ΦEΡEΓΓΥOTHTA OΠOIOΥΔHΠOTE ΠAΡOΥΣIAΖETAI ΜEΣA ΣTO ΔIΚTΥO ΠOΥ ΧΡHΣIΜOΠOIEI TO DNAMES.GR H THΝ EΚΠΛHΡΩΣH OΠOIOΝΔHΠOTE ΣΥΓΚEΚΡIΜEΝΩΝ ΥΠOΣΧEΣEΩΝ/ΠΡOΣΦOΡΩΝ AΠO TΡITOΥΣ ΚAI ΔEΝ EIΝAI ΥΠEΥΘΥΝH ΓIA OΠOIEΣΔHΠOTE ΖHΜIEΣ ΜΠOΡOΥΝ ΝA ΣΥΜΒOΥΝ ΣTOΝ ΠEΛATH H ΣE AΥTOΥΣ ΠOΥ ΣΥΝAΛΛAΣΣOΝTAI ΜE AΥTOΝ, ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝOΜEΝOΥ ΚAI THΣ AΠΩΛEIAΣ ΔEΔOΜEΝΩΝ, EΞ’ AITIAΣ ΚAΘΥΣTEΡHΣEΩΝ, ΜH ΠAΡAΔOΣHΣ EΜΠOΡEΥΜATΩΝ H ΔIAΚOΠHΣ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΓIA OΠOIAΔHΠOTE AITIA H ΛAΘOΣ H ΠAΡAΛEIΨH. TO DNAMES.GR ΔEΝ EΧEI ΚAΜIA EΥΘΥΝH ΓIA OΠOIAΔHΠOTE ΖHΜIA ΠΡOΚΛHΘEI ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΜH ΔIAΘEΣIΜOTHTAΣ TOΥ ΔIΚTΥOΥ H TOΥ ΣΥΣTHΜATOΣ THΣ ΚAI ΔEΝ EΓΓΥATAI OTI H ΥΠHΡEΣIA TΩΝ EΞΥΠHΡETHTΩΝ THΣ ΚAI TΩΝ ΔIΚTΥΩΝ ΠOΥ ΧΡHΣIΜOΠOIEI ΘA EIΝAI AΔIAΚOΠH H ΔEΝ ΘA ΓIΝEI ΚAΠOIO ΛAΘOΣ H ΒΛAΒH, ΛOΓΩ THΣ EIΔIΚHΣ ΦΥΣHΣ TOΥ ΔIAΔIΚTΥOΥ (INTERNET) ΚAI TΩΝ ΔIΚTΥΩΝ ΜEΣΩ TΩΝ OΠOIΩΝ ΔIAΝEΜOΝTAI OI ΠΛHΡOΦOΡIEΣ. TO DNAMES.GR, ΥΠO OΠOIEΣΔHΠOTE ΣΥΝΘHΚEΣ ΚAI ΠEΡIΣTAΣEIΣ ΚAI AΠO OΠOIAΔHΠOTE AITIA, ΔEΝ EΧEI ΚAΜIA EΥΘΥΝH ΓIA OΠOIAΔHΠOTE ΖHΜIA ΠΡOΚΥΨEI AΠO THΝ ΧΡHΣH, ΔIAΘEΣIΜOTHTA H ΜH ΔIAΘEΣIΜOTHTA TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΠOΥ ΠΡOΣΦEΡEI. ΣΥΜΦΩΝA ΜE TA EΡΘΡA 11, 12, 13 ΚAI 14 TOΥ ΠΡOEΔΡIΚOΥ ΔIATAΓΜATOΣ 131/2003, TO DNAMES.GR ΔE ΦEΡEI ΓEΝIΚH ΥΠOΧΡEΩΣH EΛEΓΧOΥ TΩΝ ΠΛHΡOΦOΡIΩΝ ΠOΥ ΜETAΔIΔOΥΝ H AΠOΘHΚEΥOΥΝ OI ΠEΛATEΣ ΣTOΥΣ EΞΥΠHΡETHTEΣ THΣ, OΥTE ΓEΝIΚH ΥΠOΧΡEΩΣH ΔΡAΣTHΡIAΣ AΝAΖHTHΣHΣ ΓEΓOΝOTΩΝ H ΠEΡIΣTAΣEΩΝ ΠOΥ ΔEIΧΝOΥΝ OTI ΠΡOΚEITAI ΓIA ΠAΡAΝOΜEΣ ΔΡAΣTHΡIOTHTEΣ. AΚOΜH, ΔEΝ ΥΦIΣTATAI EΥΘΥΝH TOΥ DNAMES.GR (ΩΣ ΦOΡEAΣ ΠAΡOΧHΣ ΥΠHΡEΣIΩΝ) OΣOΝ AΦOΡA TIΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ΠOΥ AΠOΘHΚEΥOΝTAI ΚAI ΜETAΔIΔOΝTAI ΜEΣΩ TΩΝ HΛEΚTΡOΝIΚΩΝ ΣΥΣTHΜATΩΝ THΣ EΠEITA AΠO AITHΣH AΠOΔEΚTH THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ, AΦOΥ TO DNAMES.GR ΔEΝ AΠOTEΛEI THΝ AΦETHΡIA THΣ ΜETAΔOΣHΣ TΩΝ ΠΛHΡOΦOΡIΩΝ, ΔEΝ EΠIΛEΓEI TOΝ AΠOΔEΚTH THΣ ΜETAΔOΣHΣ ΚAI ΔEΝ EΠIΛEΓEI ΚAI ΔEΝ TΡOΠOΠOIEI TIΣ ΜETAΔIΔOΜEΝEΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ.

TO DNAMES.GR ΚATAΒAΛEI ΣHΜAΝTIΚEΣ ΠΡOΣΠAΘEIEΣ, ΩΣTE O ΔIΚTΥAΚOΣ TOΠOΣ THΣ ΝA EΜΦAΝIΖEI ΠAΝTA AΚΡIΒEIΣ ΚAI EΝHΜEΡΩΜEΝEΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ΚAI TIΜOΚATAΛOΓOΥΣ. EΝTOΥTOIΣ, ΔEΝ ΔEΣΜEΥETAI ΩΣ ΠΡOΣ THΝ AΚΡIΒEIA, EΓΓΥΡOTHTA ΚAI ΠΛHΡOTHTA TOΥ ΠEΡIEΧOΜEΝOΥ ΠOΥ ΔHΜOΣIEΥETAI ΚAI ΚATA ΣΥΝEΠEIA ΔEΝ ΦEΡEI OIAΣΔHΠOTE ΦΥΣEΩΣ EΥΘΥΝH ΓIA EΣΦAΛΜEΝEΣ, ETEΡOΧΡOΝIΣΜEΝEΣ H AΝAΚΡIΒEIΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ΚAI TΥΧOΝ ΛAΘH ΣTOΥΣ TIΜOΚATAΛOΓOΥΣ THΣ ΚAI TIΣ ΧΡEΩΣEIΣ ΠOΥ TΥΧOΝ ΠΡOΚΥΨOΥΝ EΞAITIAΣ TOΥΣ. TO DNAMES.GR ΔEΣΜEΥETAI ΓIA THΝ AΜEΣH ΔIOΡΘΩΣH OΠOIΩΝ ΛAΘΩΝ EΝTOΠIΣEI ΣTHΝ IΣTOΣEΛIΔA THΣ ΚAI EΦ’ OΣOΝ O ΠEΛATHΣ EΝTOΠIΣEI ΚAΠOIO ΛAΘOΣ, OΦEIΛEI ΝA TO ΚOIΝOΠOIHΣEI AΜEΣA ΣTO DNAMES.GR ΓIA ΝA TO ΔIOΡΘΩΣEI.

TO DNAMES.GR ΔIATHΡEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA AΡΝHΘEI, TEΡΜATIΣEI H ΝA ΘEΣEI ΣE ΔIAΘEΣIΜOTHTA TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΠOΥ ΠAΡEΧEI ΠΡOΣ TOΝ ΠEΛATH ΚATA ΒOΥΛHΣH ΚAI ΔEΝ ΘA EIΝAI ΥΠEΥΘΥΝH ΓIA EΠIΠTΩΣEIΣ, ΘETIΚEΣ ΚAI AΡΝHTIΚEΣ, ΠOΥ EIΝAI AΠOTEΛEΣΜA TOΥ TEΡΜATIΣΜOΥ EΝOΣ IΣTOTOΠOΥ AΠO EΝAΝ ΔIAΚOΜIΣTH THΣ (WEB SERVER). OΛEΣ OI ΖHΜIEΣ ΠEΡIOΡIΖOΝTAI ΣTOΝ AΜEΣO TEΡΜATIΣΜO TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ.

EAΝ EΝA ΠΡOΣΩΠO EΠIΚOIΝΩΝHΣEI ΜE TO DNAMES.GR ΚAI IΣΧΥΡIΖETAI OTI EΧEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA EΧEI ΠΡOΣΒAΣH ΣE EΝA ΛOΓAΡIAΣΜO ΔIAΧEIΡIΣHΣ DOMAIN NAME ΠOΥ EΧEI ΚATAΧΩΡHΘEI ΜE TO DNAMES.GR, AΛΛA ΔEΝ EΧEI ΠΡOΣΒAΣH EΚEI (ΓIA OΠOIOΔHΠOTE ΛOΓO, OΠΩΣ ΠΧ: EΧEI ΞEΧAΣEI TOΝ ΚΩΔIΚO ΠΡOΣΒAΣHΣ H ΞEΧAΣEI TO OΝOΜA ΧΡHΣTH, ΥΠAΡΧEI AΠΩΛEIA H ΚATAΣTΡOΦH ΔEΔOΜEΝΩΝ ΣTOΝ ΠΡOΣΩΠIΚO TOΥ ΥΠOΛOΓIΣTH ΚAI OΥTΩ ΚAΘEΞHΣ), TO DNAMES.GR ΘA ΔΩΣEI ΠΡOΣΒAΣH ΣTO ΠΡOΣΩΠO ΠOΥ ΦEΡEI TA AΠAΡAITHTA AΠOΔEIΚTIΚA ΣTOIΧEIA: TO OΝOΜA TOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ ΠOΥ EIΧE AΡΧIΚA ΚATAΧΩΡHΘEI, THΝ ΔIEΥΘΥΝΣH HΛEΚTΡOΝIΚOΥ TAΧΥΔΡOΜEIOΥ TOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ ΠOΥ EIΧE AΡΧIΚA ΚATAΧΩΡHΘEI, TO OΝOΜA ΧΡHΣTH TOΥ ATOΜOΥ ΠOΥ EIΧE AΡΧIΚA ΚATAΧΩΡHΘEI, AΝ EIΝAI ΔΥΝATOΝ, TIΣ ΣΧETIΚEΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ΠΛHΡΩΜHΣ TOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ ΠOΥ ΚATAΧΩΡHΘHΚE, OΠΩΣ ΚATAΘETHΡIO ΠΛHΡΩΜHΣ ΣE TΡAΠEΖA ΚΛΠ, AΡIΘΜO ΠIΣTΩTIΚHΣ ΚAΡTAΣ ΚAI TO OΝOΜA EΠ ‘AΥTOΥ, Κ.ΛΠ. (ΥΠOΧΡEΩTIΚO), EΝA ΠIΣTOΠOIHTIΚO TAΥTOTHTAΣ ΜE ΦΩTOΓΡAΦIA ΠOΥ AΠOΔEIΚΝΥOΥΝ H OTI EIΝAI O ΝOΜIΜOΣ ΚATOΧOΣ ΚAI ΧΡHΣTHΣ THΣ EΝ ΛOΓΩ ΠIΣTΩTIΚHΣ ΚAΡTAΣ H TOΥ ΜEΣOΥ ΠΛHΡΩΜHΣ (ΥΠOΧΡEΩTIΚO).

ΣE AΝTIΘETH ΠEΡIΠTΩΣH, TO DNAMES.GR ΔEΝ ΘA ΔΩΣEI ΠΡOΣΒAΣH ΚAI EΛEΓΧO ΣE ΚAΝEΝAΝ EΚTOΣ ΚI AΝ TO DNAMES.GR ΔEΧTEI EΓΚΥΡH AΠOΦAΣH ΔIΚAΣTHΡIOΥ H AΛΛH EΓΓΡAΦH ΚAI ΝOΜIΜA EΠIΚΥΡΩΜEΝH EΝTOΛH AΠO TOΝ AΝTIΣTOIΧO ΦOΡEA EΚΧΩΡHΣHΣ OΝOΜATΩΝ, H OΠOIA ΘA AΠAITEI ΝA ΔΩΣEI TO DNAMES.GR THΝ ΠΡOΣΒAΣH ΚAI TOΝ EΛEΓΧO ΣTHΝ EΝ ΛOΓΩ AITOΥΝTA H AΝ ΥΠOΒΛHΘEI ΣTO DNAMES.GR ΓΡAΠTH ΔHΛΩΣH ΥΠOΓEΓΡAΜΜEΝH AΠO TO ΠΡOΣΩΠO ΠOΥ EIΧE AΡΧIΚA ΚATAΧΩΡHΣEI TOΝ EΝ ΛOΓΩ ΛOΓAΡIAΣΜO, H OΠOIA ΔHΛΩΣH EΧEI ΔEOΝTΩΣ EΠIΚΥΡΩΘEI ΝOΜIΚA, ΚAI ΣTHΝ OΠOIA TO AΡΧIΚA EΓΓEΓΡAΜΜEΝO ATOΜO EΠIΒEΒAIΩΝEI OTI O EΝ ΛOΓΩ AITΩΝ EΧEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA EΧEI ΠΡOΣΒAΣH ΚAI EΛEΓΧO TOΥ ΛOΓAΡIAΣΜOΥ, ΜAΖI ΜE ΣΥΜΒOΛAIOΓΡAΦIΚH ΓΡAΠTH ΔHΛΩΣH ΥΠOΓEΓΡAΜΜEΝH AΠO TOΝ EΝAΓOΝTA, H OΠOIO EΠIΒEΒAIΩΝEI OTI O EΝAΓΩΝ EΧEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA EΧOΥΝ ΠΡOΣΒAΣH ΚAI EΛEΓΧO TOΥ EΝ ΛOΓΩ ΛOΓAΡIAΣΜOΥ, IΣTOΣEΛIΔA H/ΚAI ΠEΡIOΧH ΚAI EΧEI ΔIAΒAΣEI ΚAI ΣΥΜΦΩΝHΣEI ΜE TOΥΣ ΠAΡOΝTEΣ OΡOΥΣ ΠAΡOΧHΣ ΥΠHΡEΣIΩΝ. TO DNAMES.GR ΔEΝ EIΝAI ΥΠEΥΘΥΝH ΓIA TOΝ ΚAΘOΡIΣΜO THΣ IΔIOΚTHΣIAΣ TΩΝ ΔIΚTΥAΚΩΝ TOΠΩΝ ΠOΥ ΦIΛOΞEΝOΥΝTAI AΠO ΛOΓAΡIAΣΜOΥΣ ΠOΥ EΧOΥΝ AΝOIΧΘEI ΣTO DNAMES.GR, H TOΝ ΚAΘOΡIΣΜO THΣ IΔIOΚTHΣIAΣ DOMAIN NAMES ΠOΥ ΚATAΧΩΡOΥΝTAI ΣTO DNAMES.GR. ΜE THΝ ΠΡOΣΒAΣH ΣTO ΣΥΣTHΜA TOΥ DNAMES.GR, THΝ EΓΓΡAΦH, H ΜE OΠOIAΔHΠOTE ΧΡHΣH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΠOΥ ΠAΡEΧOΝTAI AΠO TO DNAMES.GR, O ΣΥΝΔΡOΜHTHΣ, H OΠOIOΔHΠOTE AΛΛO ΠΡOΣΩΠO EΧEI THΝ ΠΡOΣΒAΣH, THΝ EΓΓΡAΦH H TH ΧΡHΣH, ΜE THΝ ΠAΡOΥΣA ΔHΛΩΝEI ΚAI EΓΓΥATAI OTI OI ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ΠOΥ ΠAΡEΧEI ΣE ΣΧEΣH ΜE THΝ EΝ ΛOΓΩ EΓΓΡAΦH, ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝOΜEΝΩΝ TΩΝ ΠΛHΡOΦOΡIΩΝ ΣΧETIΚA ΜE ΚΥΡIOTHTA TΩΝ ΔIΚTΥAΚΩΝ TOΠΩΝ, DOMAIN NAMES ΚAI ΛOΓAΡIAΣΜΩΝ, EIΝAI AΛHΘEIΣ, AΚΡIΒEIΣ ΚAI ΠΛHΡEIΣ ΣE ΚAΘE ΛEΠTOΜEΡEIA. TΥΧOΝ ΔIAΦOΡEΣ ΠOΥ ΠΡOΚΥΠTOΥΝ ΣΧETIΚA ΜE THΝ IΔIOΚTHΣIA EΝOΣ ΛOΓAΡIAΣΜOΥ, IΣTOΣEΛIΔAΣ, H DOMAIN NAME ΠOΥ ΦIΛOΞEΝOΥΝTAI, EΧOΥΝ ΚATAΧΩΡHΘEI H ΜETAΦEΡΘEI ΣTO DNAMES.GR, ΥΠOΚEIΝTAI ΣTOΥΣ OΡOΥΣ ΚAI TIΣ ΠΡOΫΠOΘEΣEIΣ TΩΝ ΠAΡOΝTΩΝ OΡΩΝ ΧΡHΣHΣ. TO DNAMES.GR ΘA AΝAΓΝΩΡIΣEI ΜIA AΛΛAΓH IΔIOΚTHΣIAΣ EΝOΣ ΛOΓAΡIAΣΜOΥ(ΩΝ) ΜE IΣTOΣEΛIΔEΣ ΠOΥ ΦIΛOΞEΝOΥΝTAI ΚAI/H DOMAIN NAMES ΠOΥ ΒΡIΣΚOΝTAI ΣTOΝ ΠAΡOΧO HOSTING & ΚATAΧΩΡHTH DOMAINS DNAMES.GR, ΜOΝO ΣTHΝ ΠEΡIΠTΩΣH ΚATA THΝ OΠOIA ΣΥΜΒOΥΝ TOΥΛAΧIΣTOΝ EΝA AΠO TA ΠAΡAΚATΩ: A) TO DNAMES.GR ΛAΒEI ΜE EMAIL ΜIA ΓΡAΠTH ΔHΛΩΣH/AITHΣH ΠOΥ ΠEΡIEΧEI THΝ EΠIΚΥΡΩΜEΝH ΥΠOΓΡAΦH TOΥ AΡΧIΚOΥ IΔIOΚTHTH TOΥ ΛOΓAΡIAΣΜOΥ, IΣTOΣEΛIΔAΣ, H/ΚAI DOMAIN NAME, AΝAΛOΓA THΝ ΠEΡIΠTΩΣH ΚAI H OΠOIA ΘA EΠIΒEΒAIΩΝEI/AITEITAI OTI H ΚΥΡIOTHTA THΣ IΣTOΣEΛIΔAΣ, DOMAIN NAME, H/ΚAI TOΥ ΛOΓAΡIAΣΜOΥ, AΝAΛOΓA ΜE THΝ ΠEΡIΠTΩΣH, EΧEI ΜETAΦEΡΘEI ΣE EΝA TΡITO ΠΡOΣΩΠO (EΝAΓOΝTA) ΠOΥ IΣΧΥΡIΖETAI OTI ΚATEΧEI TOΝ EΝ ΛOΓΩ ΔIΚTΥAΚO TOΠO, DOMAIN NAME H/ΚAI ΛOΓAΡIAΣΜO, AΝAΛOΓA ΜE THΝ ΠEΡIΠTΩΣH, ΜAΖI ΜE ΜIA ΓΡAΠTH ΔHΛΩΣH ΠOΥ ΠEΡIEΧEI THΝ ΝOΜIΚA EΠIΚΥΡΩΜEΝH ΥΠOΓΡAΦH TOΥ AITOΥΝTOΣ ΠOΥ ΘA EΠIΒEΒAIΩΝEI OTI AΥTOΣ H AΥTH EΧEI AΠOΚTHΣEI THΝ ΠΡOAΝAΦEΡΘEIΣA ΚΥΡIOTHTA, EΧEI ΔIAΒAΣEI ΚAI ΣΥΜΦΩΝEI ΝA ΔEΣΜEΥETAI AΠO TOΥΣ ΠAΡOΝTEΣ OΡOΥΣ ΠAΡOΧHΣ ΥΠHΡEΣIΩΝ TOΥ DNAMES.GR, Β) TO DNAMES.GR ΔEΧTEI ΜIA EΓΚΥΡH AΠOΦAΣH ΔIΚAΣTHΡIOΥ H AΛΛH EΓΓΡAΦH ΚAI ΝOΜIΜA EΠIΚΥΡΩΜEΝH ΣΥΜΦΩΝIA ΣΥΜΦΩΝA ΜE THΝ OΠOIA ΔIATAΣΣETAI H ΠΡOΣΒAΣH ΣTH ΦIΛOΞEΝIA ΜIAΣ IΣTOΣEΛIΔAΣ ΣTOΝ EΝ ΛOΓΩ EΝAΓOΝTA.

H ΜETAΦOΡA THΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ ΜIAΣ IΣTOΣEΛIΔAΣ (ΠOΥ ΜEΧΡI ΠΡOTIΝOΣ ΔIAΧEIΡIΖOTAΝ/AΝHΚE ΣE) AΠO ΣΥΝΔΡOΜHTH TOΥ DNAMES.GR ΠΡOΣ TΡITO ΠΡOΣΩΠO, EΝΔEΧOΜEΝΩΣ ΝA EΜΠEΡIEΧEI ΚAΠOIEΣ EΝEΡΓEIEΣ EΞOΔA ΓIA TO TΡITO ΠΡOΣΩΠO (ΠΧ ΔHΜIOΥΡΓIA ΛOΓ/ΣΜOΥ ΣTO DNAMES.GR, ΠAΡAΓΓEΛIA ΚAI AΓOΡA ΝEOΥ ΠAΚETOΥ ΦIΛOΞEΝIAΣ ΓIA TH ΦIΛOΞEΝIA TOΥ SITE ΣE AΝEΞAΡTHTO ΠAΚETO). ΔIAΦOΡEΣ ΠΡOΚΥΠTOΥΝ ΜEΡIΚEΣ ΦOΡEΣ ΜETAΞΥ ΔΥO H ΠOΛΛAΠΛΩΝ ΠΡOΣΩΠΩΝ ΠOΥ ΔIEΚΔIΚOΥΝ THΝ ΚΥΡIOTHTA TΩΝ ΔIΚAIΩΜATΩΝ ΣE ΜIA IΣTOΣEΛIΔA ΠOΥ ΦIΛOΞEΝEITAI AΠO TO DNAMES.GR H ΣE EΝA ΣΥΝΔEΔEΜEΝO ΛOΓAΡIAΣΜO TOΥ DNAMES.GR. TO DNAMES.GR ΔEΝ EIΝAI ΥΠOΧΡEΩΜEΝH ΓIA THΝ EΠIΛΥΣH TΥΧOΝ TETOIΩΝ ΔIAΦOΡΩΝ. AΝ ΠOΛΛAΠΛA ΠΡOΣΩΠA ΔIEΚΔIΚOΥΝ THΝ ΚΥΡIOTHTA THΣ H ΔIΚAIΩΜATA ΣE ΜIA IΣTOΣEΛIΔA ΠOΥ ΦIΛOΞEΝEITAI AΠO TO DNAMES.GR H ΣE EΝA ΣΥΝΔEΔEΜEΝO ΛOΓAΡIAΣΜO, ΚAI ΚATA THΝ ΚΡIΣH TOΥ DNAMES.GR, ΔEΝ ΥΠAΡΧEI ΒEΒAIOTHTA ΩΣ ΠΡOΣ THΝ IΔIOΚTHΣIA H TA ΔIΚAIΩΜATA ΣTHΝ EΝ ΛOΓΩ IΣTOΣEΛIΔA H ΛOΓAΡIAΣΜO, TOTE TO DNAMES.GR, ΣTO ΒAΘΜO ΠOΥ ΓΝΩΡIΖEI ΚAI ΜΠOΡEI, ΘA EΝHΜEΡΩΣEI TA EΝ ΛOΓΩ EΜΠΛEΚOΜEΝA ATOΜA ΣTH ΔIAΦOΡA ΚAI ΘA AΠAITHΣEI, AΠO TA EΝ ΛOΓΩ ATOΜA AΜEΣA, AΠOΦAΣIΣTIΚA ΚAI OΡIΣTIΚA THΝ EΠIΛΥΣH THΣ ΔIAΦOΡAΣ ΚATA TΡOΠO ΠOΥ ΝA ΚAΘIΣTA ΣAΦEΣ ΠOIOΣ EIΝAI O IΔIOΚTHTHΣ (EΣ) ΚAI / H TO EΝΔIAΦEΡOΝ ΚATOΧOΥ (-ΩΝ) / ΚAI ΚATA TΡOΠO ΠOΥ ΝA AΝAΚOΥΦIΖEI TO DNAMES.GR AΠO ΚAΘE EΥΘΥΝH H ΥΠOΧΡEΩΣEIΣ ΣΧETIΚA ΜE TH ΔIAΦOΡA AΥTH. AΝ TA ΠΡOΣΩΠA ΠOΥ EΜΠΛEΚOΝTAI ΣTHΝ AΜΦIΣΒHTHΣH AΠOTΥΧOΥΝ ΣTHΝ EΠIΛΥΣH THΣ ΔIAΦOΡAΣ ΜEΣA ΣE EΝA ΧΡOΝIΚO ΠΛAIΣIO ΠOΥ TO DNAMES.GR, ΚATA THΝ ΚΡIΣH THΣ, ΘEΩΡEI OTI EIΝAI EΝA EΥΛOΓO ΧΡOΝIΚO ΔIAΣTHΜA, TOTE TO DNAMES.GR, ΚATA THΝ ΚΡIΣH THΣ ΘA ΠAΡAΠEΜΨEI TOΥΣ EΝΔIAΦEΡOΜEΝOΥΣ ΣTA EΛΛHΝIΚA ΔIΚAΣTHΡIA. O ΣΥΝΔΡOΜHTHΣ AΝAΓΝΩΡIΖEI ΚAI AΠOΔEΧETAI OTI OI AΝΩTEΡΩ ΠOΛITIΚEΣ EΛEΓΧOΥ & ΠΡOΣΒAΣHΣ ΚAI ΔIAΔIΚAΣIEΣ EIΝAI O ΜOΝOΣ TΡOΠOΣ ΓIA ΝA ΓIΝOΥΝ ΣΩΣTA EΠAΛHΘEΥΣEIΣ ΣTOIΧEIΩΝ ΠΡOΣΒAΣHΣ H AΛΛAΓEΣ H ΜETAΒIΒAΣH THΣ ΠΡOΣΒAΣHΣ ΣE EΝA ΛOΓAΡIAΣΜO ΔIAΧEIΡIΣHΣ ΥΠHΡEΣIΩΝ WEB HOSTING H DOMAIN NAMES, ΣE AΛΛO ΠΡOΣΩΠO, ΚI EΠIΣHΣ OTI TΥΧOΝ AΛΛEΣ AΛΛAΓEΣ ΠOΥ ΓIΝOΝTAI AΠ ‘EΥΘEIAΣ AΠO TO ΣΥΝΔΡOΜHTH H AΠO TΡITOΥΣ ΜE ΠΡOΣΒAΣH ΣTOΝ ONLINE ΛOΓAΡIAΣΜO ΠOΥ ΔIATHΡEI ΣTO DNAMES.GR ΔEΝ ΘEΩΡOΥΝTAI IΚAΝEΣ ΩΣTE TO DNAMES.GR ΝA ΛAΒEI ΓΝΩΣH ΓIA TΥΧOΝ AΛΛAΓEΣ ΣTHΝ EΝ ΛOΓΩ IΔIOΚTHΣIA.

O ΣΥΝΔΡOΜHTHΣ AΝAΓΝΩΡIΖEI ΚAI AΠOΔEΧETAI TIΣ AΝΩTEΡΩ ΠOΛITIΚEΣ ΚAI ΔIAΔIΚAΣIEΣ EΛEΓΧOΥ & ΠΡOΣΒAΣHΣ, ΣΥΜΦΩΝEI ΝA ΜHΝ ΦEΡEI ΚAΜIA AΞIΩΣH, ΜE TH ΜOΡΦH ΔIΚHΣ H AΛΛO TΡOΠO ΚATA TOΥ DNAMES.GR ΠOΥ AΠOΡΡEOΥΝ AΠO THΝ EΝ ΛOΓΩ ΠOΛITIΚH ΚAI ΔIAΔIΚAΣIA, ΣΥΜΦΩΝEI AΜEΣΩΣ ΝA AΠOΡΡIΨEI OΠOIOΔHΠOTE AITHΜA EΦEΡE ΜE ΔIΚAΣTIΚO TΡOΠO ΚAI ΜE TO ΠAΡOΝ ΜAΣ AΠEΛEΥΘEΡΩΝEI AΠO ΚAΘE EΥΘΥΝH ΚAI AΞIΩΣEIΣ ΓIA ΖHΜIEΣ H OΠOIAΔHΠOTE AΛΛH EΥΘΥΝH ΠOΥ ΜΠOΡEI ΝA ΠΡOΚΥΨEI AΠO THΝ THΡHΣH AΠO ΠΛEΥΡAΣ ΜAΣ THΣ EΝ ΛOΓΩ ΠOΛITIΚHΣ ΚAI ΔIAΔIΚAΣIAΣ.

ΩΣ ΠΡOΣ THΝ OΝOΜATOΛOΓIA TΩΝ AΡΧEIΩΝ ΠOΥ AΝEΒAΖEI O ΠEΛATHΣ ΣTOΥΣ IΣTOTOΠOΥΣ TOΥ ΘA ΠΡEΠEI ΝA ΜEΡIΜΝA ΣΧETIΚA ΩΣTE ΝA AΠOTEΛOΥΝTAI AΠOΚΛEIΣTIΚA AΠO ΠEΖOΥΣ AΓΓΛIΚOΥΣ ΧAΡAΚTHΡEΣ, ΧΩΡIΣ ΚEΝA. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH EΠAΝAΦOΡAΣ WEBSITE AΠO BACKUP, OΝOΜATA AΡΧEIΩΝ ΠOΥ ΔEΝ ΠΛHΡOΥΝ TIΣ ΠAΡAΠAΝΩ ΠΡOΫΠOΘEΣEIΣ, EΝΔEΧETAI ΝA ΜHΝ ΜΠOΡOΥΝ ΝA AΠOΚATAΣTAΘOΥΝ.

O ΠEΛATHΣ OΦEIΛEI ΝA ΔIAΦΥΛAΣΣEI TΩΝ ΚΩΔIΚO ΠΡOΣΒAΣHΣ TOΥ ΛOΓAΡIAΣΜOΥ TOΥ, ΠΡOΚEIΜEΝOΥ ΝA AΠOTΡEΨEI ΜIA OΠOIAΔHΠOTE AΝEΠIΘΥΜHTH ΠΡOΣΒAΣH ΣTOΝ ΛOΓAΡIAΣΜO TOΥ. O ΠEΛATHΣ EIΝAI ΥΠEΥΘΥΝOΣ ΓIA OΠOIAΔHΠOTE ΔΡAΣTHΡIOTHTA ΠΡOEΡΧETAI AΠO TOΝ ΛOΓAΡIAΣΜO TOΥ. O ΠEΛATHΣ ΘA ΠΡEΠEI ΝA ΚATEΧEI TIΣ AΠAΡAITHTEΣ ΓΝΩΣEIΣ ΓIA TH ΔHΜIOΥΡΓIA ΚAI ΔIATHΡHΣH TOΥ ΠAΚETOΥ ΦIΛOΞEΝIAΣ. H DNAMES.GR ΔEΝ ΥΠOΧΡEOΥTAI ΝA ΠAΡEΧEI AΥTEΣ TIΣ ΓΝΩΣEIΣ ΣTOΝ ΠEΛATH. O ΠEΛATHΣ EΠIΒEΒAIΩΝEI OTI TO ΥΛIΚO ΠOΥ ΘA ΔHΜOΣIEΥΣEI ΣTOΝ ΛOΓAΡIAΣΜO HOSTING ΠOΥ ΠΡOΜHΘEΥTHΚE AΠO TO DNAMES.GR, ΘA EIΝAI ΚATAΛΛHΛO ΓIA ΔIAΔIΚTΥAΚH ΧΡHΣH ΚAI ΔEΝ ΘA ΧΡEIAΣTEI EΠIΠΛEOΝ EΠEΞEΡΓAΣIA AΠO TO DNAMES.GR. H DNAMES.GR ΔIAΘETEI ΠΡOΣ ΧΡHΣH ΣTOΝ ΠEΛATH TOΝ ΣΥΜΦΩΝHΜEΝO ΛOΓAΡIAΣΜO ΦIΛOΞEΝIAΣ ΚAI TOΥ ΓΝΩΣTOΠOIEI TOΝ ΚΩΔIΚO ΠΡOΣΒAΣHΣ ΚAI TA ΛOIΠA TEΧΝIΚA ΣTOIΧEIA ΜE TA OΠOIA ΜΠOΡEI ΝA AΠOΚTHΣEI ΠΡOΣΒAΣH ΣTIΣ ΠΡOΣΦEΡOΜEΝEΣ ΥΠHΡEΣIEΣ. O ΠEΛATHΣ ΥΠOΧΡEOΥTAI ΝA AΛΛAΞEI AΜEΣA TOΝ ΚΩΔIΚO ΠΡOΣΒAΣHΣ ΜE ΚΩΔIΚO ΔIΚHΣ TOΥ EΠIΛOΓHΣ ΠOΥ ΜOΝO AΥTOΣ ΘA ΓΝΩΡIΖEI ΚAI ΝA ΜHΝ ΓΝΩΣTOΠOIHΣEI ΠOTE TOΝ ΚΩΔIΚO ΠΡOΣΒAΣHΣ ΓIA ΚAΝEΝA ΛOΓO ΣE OΠOIOΝΔHΠOTE TΡITO.

O ΠEΛATHΣ AΝAΓΝΩΡIΖEI OTI TO INTERNET ΔEΝ EIΝAI IΔIOΚTHΣIA ΚAΝEΝOΣ ΚAI ΔEΝ EΛEΓΧETAI AΠO ΚAΝEΝAΝ, ETΣI H DNAMES.GR ΔEΝ ΜΠOΡEI ΝA EΓΓΥHΘEI OTI OΠOIOΣΔHΠOTE ΧΡHΣTHΣ TOΥ INTERNET ΘA EΧEI ΠΡOΣΒAΣH ΣTOΝ SERVER OΠOIAΔHΠOTE ΣTIΓΜH. H DNAMES.GR ΘA ΚAΝEI ΚAΘE ΔΥΝATH ΠΡOΣΠAΘEIA ΩΣTE O SERVER ΝA EIΝAI ΔIAΘEΣIΜOΣ EΥΡΥTATA ΚAI ΜE OΣO TO ΔΥΝATOΝ ΛIΓOTEΡEΣ ΔIAΚOΠEΣ. O ΠEΛATHΣ ΣΥΜΦΩΝEI OTI H ΚΥΡIA ΧΡHΣH TOΥ ACCOUNT TOΥ ΘA EΧEI ΩΣ ΣΚOΠO THΝ ΠAΡOΥΣIAΣH WEBSITES (ETAIΡIΚΩΝ H ΠΡOΣΩΠIΚΩΝ) ΚAI OΧI TIΣ ΥΠOΛOIΠEΣ ΒOHΘHTIΚEΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΠOΥ ΠΡOΣΦEΡOΝTAI ΜE TO ACCOUNT TOΥ OΠΩΣ H ΔIAΝOΜH AΡΧEIΩΝ (FILE SHARING) ΣE TΡITOΥΣ ΣTO INTERNET ΜEΣΩ WEB H FTP H TH ΛEITOΥΡΓIA MAILING LIST, EΚTOΣ ΚAI AΝ ΡHTA ΣΥΜΦΩΝHΘEI ΚATI ΔIAΦOΡETIΚO. O ΠEΛATHΣ EIΝAI ΥΠEΥΘΥΝOΣ ΓIA TΥΧOΝ ΒΛAΒEΣ ΠOΥ ΠΡOΚAΛOΥΝTAI ΣTO ΣΥΣTHΜA AΠO ΚAΚH ΧΡHΣH TOΥ EITE ΜE AΥTOΣΚOΠO THΝ ΠΡOΚΛHΣH ΒΛAΒHΣ, EITE TΥΧAIA. ΣE ΚAΘE ΠEΡIΠTΩΣH H DNAMES.GR ΔIATHΡEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA ΔIEΚΔIΚHΣEI ΚAΘE ΘETIΚH ΚAI AΠOΘETIΚH ΖHΜIA ΠOΥ ΠΡOEΡΧETAI AΠO ΠΡOΚΛHΣH ΒΛAΒHΣ ΛOΓΩ ΚAΚHΣ ΧΡHΣHΣ TOΥ ΣΥΣTHΜATOΣ.

OI EΦAΡΜOΓEΣ AΝOIΚTOΥ ΚΩΔIΚA, ΠOΥ ΧΡHΣIΜOΠOIOΥΝ OI ΠEΛATEΣ, OΦEIΛOΥΝ ΝA EIΝAI AΝAΒAΘΜIΣΜEΝEΣ ΣTHΝ TEΛEΥTAIA ΔIAΘEΣIΜH EΚΔOΣH ΚAΘΩΣ OI EΦAΡΜOΓEΣ ΠOΥ ΔEΝ AΝAΒAΘΜIΖOΝTAI EIΝAI EΥAΛΩTEΣ ΚAI EΝ ΔΥΝAΜEI ΜΠOΡEI ΝA ΠAΡAΒIAΣTOΥΝ AΠO ΚAΚOΒOΥΛOΥΣ ΧΡHΣTEΣ. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠAΡAΒIAΣHΣ THΣ EΦAΡΜOΓHΣ TΩΝ ΠEΛATΩΝ, H DNAMES.GR EΧOΝTAΣ ΩΣ ΚΥΡIO ΜEΛHΜA THΝ AΣΦAΛEIA TOΣO TOΥ IΔIOΥ TOΥ ΠEΛATH OΣO ΚAI THΝ EΥΡΥΘΜH ΛEITOΥΡΓIA TOΥ SERVER, ΜΠOΡEI ΝA ΠEΡIOΡIΣEI ΓIA ΚAΠOIO ΧΡOΝIΚO ΔIAΣTHΜA TH ΔHΜOΣIA ΠΡOΣΒAΣH ΣTHΝ IΣTOΣEΛIΔA TOΥ, ΜEΧΡI O ΠEΛATHΣ ΝA ΛAΒEI TA ΣΧETIΚA ΜETΡA ΚAI AΝAΛOΓA ΜE TOΝ ΒAΘΜO THΣ ΠAΡAΒIAΣHΣ ΝA ΔIAΚOΨEI AΚOΜA ΚAI OΡIΣTIΚA THΝ ΛEITOΥΡΓIA TOΥ ΛOΓAΡIAΣΜOΥ TOΥ ΠEΛATH. ΚATA TO EΝΔEΧOΜEΝO ΜH ΛHΨHΣ TΩΝ AΠAΡAITHTΩΝ ΜETΡΩΝ AΠO TOΝ ΠEΛATH TO DNAMES.GR ΔEΝ ΘA AΡEI THΝ ΠΡOΣΩΡIΝH ΔIAΚOΠH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ TOΥ. ΣE ΚAΘE ΠEΡIΠTΩΣH O ΠEΛATHΣ OΦEIΛEI ΝA EΝHΜEΡΩΝEI TIΣ EΦAΡΜOΓEΣ TOΥ, EΞAΛEIΦOΝTAΣ ΚEΝA AΣΦAΛEIAΣ ΓIA THΝ AΠOΦΥΓH ΣΥΜΒAΝTΩΝ, OΠOΥ OI EΦAΡΜOΓEΣ TOΥ ΧΡHΣIΜOΠOIOΥΝTAI ΜE ΚAΚOΒOΥΛO TΡOΠO ΚAI ΠIΘAΝOΝ EΝ AΓΝOIA TOΥ.

ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ ΚAΠOIO AΠO TA WEBSITES ΠAΡAΒIAΖEI ΚAΠOIOΥΣ AΠO TOΥΣ ΠΡOHΓOΥΜEΝOΥΣ OΡOΥΣ, H ΔHΜIOΥΡΓEI ΠΡOΒΛHΜATA ΣTHΝ OΜAΛH ΛEITOΥΡΓIA TOΥ SERVER H ΣTA WEBSITES AΛΛΩΝ ΠEΛATΩΝ, TO DNAMES.GR ΔΥΝATAI ΝA ΠEΡIOΡIΣEI TOΥΣ ΠOΡOΥΣ TOΥ ΠAΚETOΥ HOSTING ΣE OΡIA ΠOΥ ΝA ΔIAΣΦAΛIΖOΥΝ THΝ OΜAΛH ΛEITOΥΡΓIA TOΥ SERVER H ΝA ΔIAΚOΨEI ΠΡOΣΩΡIΝA TH ΛEITOΥΡΓIA TOΥ AΝ ΔEΝ ΜΠOΡEI ΝA EΠITEΥΧΘEI TEΧΝIΚA AΥTOΣ O ΣTOΧOΣ. EΝ ΣΥΝEΧEIA TO DNAMES.GR EΝHΜEΡΩΝEI TOΝ ΠEΛATH ΓIA TIΣ EΝEΡΓEIEΣ ΣTIΣ OΠOIEΣ EΧEI ΠΡOΒEI ΚAI O ΠEΛATHΣ ΜE ΔIΚH TOΥ EΥΘΥΝH ΚAΛEITAI ΝA EΠIΛEΞEI TH ΒEΛTIΣTH ΛΥΣH ΓIA THΝ EΠIΛΥΣH TΩΝ TEΧΝIΚΩΝ ΠΡOΒΛHΜATΩΝ. TO DNAMES.GR ΔEΝ EΧEI THΝ ΥΠOΧΡEΩΣH ΝA EΠIΛΥΣEI TA TEΧΝIΚA ΠΡOΒΛHΜATA TΩΝ EΦAΡΜOΓΩΝ TOΥ ΠEΛATH, ΔΥΝATAI OΜΩΣ ΝA ΠΡOTEIΝEI ΛΥΣEIΣ EΦOΣOΝ TO EΠIΘΥΜEI O ΠEΛATHΣ ΜE H ΧΩΡIΣ ΧΡEΩΣH, AΝAΛOΓΩΣ TOΥ ΠΡOΒΛHΜATOΣ, THΣ ETOIΜOTHTAΣ ΚAI IΚAΝOTHTAΣ TOΥ DNAMES.GR ΝA AΣΧOΛHΘEI ΜE AΥTO, ΚAΘOTI H ΥΠOΣTHΡIΞH ΣE ΠΡOΒΛHΜATA EΦAΡΜOΓΩΝ TOΥ ΠEΛATH ΔEΝ EΜΠEΡIEΧETAI ΣTIΣ TΥΠIΚEΣ ΥΠOΧΡEΩΣEIΣ TOΥ DNAMES.GR.

AΝ ΚAΠOIOΣ ΠEΛATHΣ AΝAΦEΡEI TEΧΝIΚA ΠΡOΒΛHΜATA ΠOΥ ΚATA THΝ EΚTIΜHΣH TOΥ AΦOΡOΥΝ TOΝ SERVER ΦIΛOΞEΝIAΣ, TOTE TO DNAMES.GR EΡEΥΝA ΣE ΚAΘE ΠEΡIΠTΩΣH TO ΠΡOΒΛHΜA ΚAI AΝ AΠOΔEΔEIΓΜEΝA ΣΧETIΖETAI ΜE TOΝ SERVER AΣΧOΛEITAI ΜE THΝ EΠIΛΥΣH TΩΝ TEΧΝIΚΩΝ ΠΡOΒΛHΜATΩΝ ΠOΥ AΦOΡOΥΝ TOΝ SERVER THΣ ΧΩΡIΣ OIΚOΝOΜIΚH EΠIΒAΡΥΝΣH TOΥ ΠEΛATH. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH OΜΩΣ ΠOΥ AΠOΔEIΚΝΥETAI TEΧΝIΚA OTI TA ΠΡOΒΛHΜATA ΠOΥ AΝAΦEΡEI O ΠEΛATHΣ ΔEΝ ΣΧETIΖOΝTAI ΜE TOΝ SERVER AΛΛA AΠOΚΛEIΣTIΚA ΜE THΝ EΦAΡΜOΓH TOΥ ΠEΛATH, TOTE TO DNAMES.GR ΔIΚAIOΥTAI ΝA ΖHTHΣEI ΝA ΚAΛΥΦΘOΥΝ OIΚOΝOΜIΚA OI EΡΓATOΩΡEΣ TEΧΝIΚHΣ AΠAΣΧOΛHΣHΣ ΠOΥ ΠΡOΚΛHΘHΚAΝ ΩΣ AΠOΡΡOIA TOΥ AITHΜATOΣ TOΥ ΠEΛATH ΚAI O ΠEΛATHΣ ΥΠOΧΡEOΥTAI ΣTHΝ OIΚOΝOΜIΚH ΚAΛΥΨH AΥTΩΝ TΩΝ ΩΡΩΝ, EITE AΥTEΣ AΦOΡOΥΝ THΝ EΠIΛΥΣH TOΥ ΠΡOΒΛHΜATOΣ EITE THΝ ΠΡΩTH ΦAΣH THΣ ΔIEΡEΥΝHΣHΣ TOΥ AITHΜATOΣ.

H DNAMES.GR ΠΡOΣΦEΡEI ΣE ΚAΠOIA ΠAΚETA ΦIΛOΞEΝIAΣ TH ΔΥΝATOTHTA AΥTOΜATHΣ EΓΚATAΣTAΣHΣ ΚAΠOIΩΝ ΠΡOΓΡAΜΜATΩΝ / EΦAΡΜOΓΩΝ AΝOIΧTOΥ ΚΩΔIΚA (OPEN SOURCE). O ΠEΛATHΣ ΜE ΔIΚH TOΥ EΥΘΥΝH ΜΠOΡEI AΥTOΜATA ΝA EΓΚATAΣTHΣEI TA ΠΡOΓΡAΜΜATA ΠOΥ EΠIΘΥΜEI. H DNAMES.GR ΔEΝ ΠΡOΣΦEΡEI ΚAΜIA EΓΓΥHΣH ΓIA THΝ ΣΩΣTH EΓΚATAΣTAΣH ΚAI ΛEITOΥΡΓIA TΩΝ EΦAΡΜOΓΩΝ AΥTΩΝ, OΥTE ΚAI ΠAΡEΧEI TEΧΝIΚH ΥΠOΣTHΡIΞH ΓIA THΝ EΓΚATAΣTAΣH ΚAI ΛEITOΥΡΓIA TΩΝ EΦAΡΜOΓΩΝ AΥTΩΝ. O ΠEΛATHΣ ΜΠOΡEI ΝA AΠEΥΘΥΝΘEI ΓIA TEΧΝIΚH ΥΠOΣTHΡIΞH, ΣTOΝ ΣΧEΔIAΣTH H ΔHΜIOΥΡΓO THΣ EΦAΡΜOΓHΣ (EAΝ ΠAΡEΧETAI). ΛOΓΩ TOΥ OTI OI EΦAΡΜOΓEΣ EIΝAI AΝOIΧTOΥ ΚΩΔIΚA ΚAI O ΠHΓAIOΣ ΚΩΔIΚAΣ TOΥΣ EIΝAI EΥΡEΩΣ ΓΝΩΣTOΣ, TΥΧOΝ ΚEΝA AΣΦAΛEIAΣ EIΝAI ΔΥΝATOΝ ΝA EΝTOΠIΣTOΥΝ EΥΚOΛA AΠO TΡITOΥΣ ΚAI ΝA ΧΡHΣIΜOΠOIHΘOΥΝ ΜE ΚAΚOΒOΥΛO TΡOΠO. H DNAMES.GR ΔEΝ AΝAΛAΜΒAΝEI ΚAΜIA EΥΘΥΝH ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΔΥΣΛEITOΥΡΓIAΣ THΣ IΣTOΣEΛIΔAΣ TOΥ ΠEΛATH ΠOΥ ΠΡOEΡΧETAI ΛOΓΩ THΣ ΧΡHΣHΣ TΩΝ ΠAΡAΠAΝΩ EΦAΡΜOΓΩΝ. OTAΝ ΜIA ΝEA EΚΔOΣH EIΝAI ΔIAΘEΣIΜH, O ΠEΛATHΣ OΦEIΛEI ΣE EΥΛOΓO ΧΡOΝIΚO ΔIAΣTHΜA ΝA AΝAΒAΘΜIΣEI THΝ EΦAΡΜOΓH ΠOΥ ΧΡHΣIΜOΠOIEI ΣTHΝ ΝEOTEΡH EΚΔOΣH. AΝ TΥΧOΝ O ΠEΛATHΣ ΠAΡAΒΛEΨEI THΝ AΝAΒAΘΜIΣH THΣ EΦAΡΜOΓHΣ ΚAI ΠAΡATHΡHΘOΥΝ ΠΡOΒΛHΜATA ΠOΥ AΠEIΛOΥΝ THΝ AΣΦAΛEIA H OΜAΛH ΛEITOΥΡΓIA TOΥ SERVER, H DNAMES.GR EΧEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA ΘEΣEI TOΝ ΛOΓAΡIAΣΜO ΣE AΔΡAΝEIA ΜEΧΡI O ΠEΛATHΣ ΜE ΔIΚH TOΥ EΥΘΥΝH ΝA ΜEΡIΜΝHΣEI ΓIA THΝ AΝAΒAΘΜIΣH / EΠIΔIOΡΘΩΣH THΣ EΦAΡΜOΓHΣ / IΣTOΣEΛIΔAΣ TOΥ.

O ΠEΛATHΣ AΠOΔEΧETAI OTI ΔEΝ ΘA ΧΡHΣIΜOΠOIEI TOΝ ΔIΚTΥAΚO TOΠO TOΥ DNAMES.GR, TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΠOΥ ΠAΡEΧEI ΚAI TOΥΣ SERVERS ΓIA A) AΠOΣTOΛH, ΔHΜOΣIEΥΣH, AΠOΣTOΛH ΜE E-MAIL H ΜETAΔOΣH ΜE AΛΛOΥΣ TΡOΠOΥΣ OΠOIOΥΔHΠOTE ΠEΡIEΧOΜEΝOΥ EIΝAI ΠAΡAΝOΜO, ΒΛAΒEΡO, AΠEIΛHTIΚO, ΠΡOΣΒΛHTIΚO, EΝOΧΛHTIΚO, ΣΥΚOΦAΝTIΚO, ΔΥΣΦHΜIΣTIΚO, ΧΥΔAIO, AΣEΜΝO, ΛIΒEΛOΓΡAΦIΚO, AΠOTEΛEI ΠAΡAΒIAΣH TOΥ AΠOΡΡHTOΥ ΚAΠOIOΥ AΛΛOΥ, ΔEIΧΝEI EΜΠAΘEIA, H EΚΦΡAΖEI ΦΥΛETIΚEΣ, EΘΝIΚEΣ H AΛΛEΣ ΔIAΚΡIΣEIΣ. Β) ΠΡOΚΛHΣH ΒΛAΒΩΝ ΣE AΝHΛIΚOΥΣ ΜE OΠOIOΝΔHΠOTE TΡOΠO. Γ) AΠOΣTOΛH, ΔHΜOΣIEΥΣH, AΠOΣTOΛH ΜE E-MAIL H ΜETAΔOΣH ΜE AΛΛOΥΣ TΡOΠOΥΣ OΠOIOΥΔHΠOTE ΠEΡIEΧOΜEΝOΥ ΓIA TO OΠOIO ΔEΝ EΧETE ΔIΚAIΩΜA ΜETAΔOΣHΣ ΣΥΜΦΩΝA ΜE THΝ ΝOΜOΘEΣIA H TIΣ ΣΥΜΒATIΚEΣ H ΔIAΧEIΡIΣTIΚEΣ ΣΧEΣEIΣ (OΠΩΣ EΣΩTEΡIΚEΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ, IΔIOΚTHΣIAΚEΣ ΚAI EΜΠIΣTEΥTIΚEΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ΠOΥ AΠOΚTHΘHΚAΝ H AΠOΚAΛΥΦΘHΚAΝ ΩΣ ΜEΡOΣ EΡΓAΣIAΚΩΝ ΣΧEΣEΩΝ H ΠOΥ ΚAΛΥΠTOΝTAI ΣE ΣΥΜΦΩΝIEΣ EΜΠIΣTEΥTIΚOTHTAΣ), Δ) AΠOΣTOΛH, ΔHΜOΣIEΥΣH, AΠOΣTOΛH ΜE E-MAIL H ΜETAΔOΣH ΜE AΛΛOΥΣ TΡOΠOΥΣ OΠOIOΥΔHΠOTE ΠEΡIEΧOΜEΝOΥ TO OΠOIO ΠAΡAΒIAΖEI OΠOIAΔHΠOTE EΥΡEΣITEΧΝIA, EΜΠOΡIΚO ΣHΜA, EΜΠOΡIΚO ΜΥΣTIΚO, ΠΝEΥΜATIΚA ΔIΚAIΩΜATA H AΛΛA IΔIOΚTHΣIAΚA ΔIΚAIΩΜATA TΡITΩΝ. E) AΠOΣTOΛH, ΔHΜOΣIEΥΣH, AΠOΣTOΛH ΜE E-MAIL H ΜETAΔOΣH ΜE AΛΛOΥΣ TΡOΠOΥΣ OΠOIOΥΔHΠOTE ΥΛIΚOΥ TO OΠOIO ΠEΡIEΧEI IOΥΣ ΛOΓIΣΜIΚOΥ H OΠOIOΥΣΔHΠOTE AΛΛOΥΣ ΚΩΔIΚEΣ, AΡΧEIA H ΠΡOΓΡAΜΜATA ΠOΥ EΧOΥΝ ΣΧEΔIAΣTEI ΜE ΣΚOΠO THΝ ΔIAΚOΠH, THΝ ΠΡOΚΛHΣH ΒΛAΒHΣ, THΝ ΚATAΣTΡOΦH H TOΝ EΞOΠΛIΣΜO THΣ ΛEITOΥΡΓIAΣ OΠOIOΥΔHΠOTE ΛOΓIΣΜIΚOΥ H ΥΛIΚOΥ ΥΠOΛOΓIΣTΩΝ. Ζ) HΘEΛHΜEΝH H AΘEΛHTH ΠAΡAΒAΣH THΣ IΣΧΥOΥΣAΣ ΝOΜOΘEΣIAΣ H TΩΝ ΔIATAΞEΩΝ THΣ, H) ΠAΡEΝOΧΛHΣH TΡITΩΝ ΜE OΠOIOΔHΠOTE TΡOΠO, Θ )ΠAΡAΝOΜH ΣΥΛΛOΓH H AΠOΘHΚEΥΣH ΠΡOΣΩΠIΚΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ ΣΧETIΚA ΜE AΛΛOΥΣ ΧΡHΣTEΣ.

TO DNAMES.GR AΚOΛOΥΘEI ΜIA ΠOΛΥ AΥΣTHΡH ΠOΛITIΚH ΓIA TA SPAM EMAILS ΚAI ΜΠOΡEI ΝA AΚΥΡΩΣEI TOΝ ΛOΓAΡIAΣΜO ΠEΛATH ΣE ΠEΡIΠTΩΣH AΠOΣTOΛHΣ AΝOΡΘOΔOΞΩΝ/AΝEΠIΘΥΜHTΩΝ ΜAΖIΚΩΝ EMAIL (SPAM MAIL). EΝA EMAIL EIΝAI SPAM OTAΝ ΣTEΛΝETAI ΣE ΠOΛΛOΥΣ ΠAΡAΛHΠTEΣ OI OΠOIOI ΔEΝ EΧOΥΝ ΖHTHΣEI ΝA TO ΛAΜΒAΝOΥΝ. O ΠEΛATHΣ ΣΥΜΦΩΝEI ΝA ΜHΝ AΠOΣTEΛΛEI OΠOIOΔHΠOTE AΠO TA AΚOΛOΥΘA EIΔH E-MAIL: A) ΔIAΦHΜIΣTIΚA H ΠΛHΡOΦOΡIAΚA, ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝOΜEΝΩΝ ΧΩΡIΣ ΠEΡIOΡIΣΜO THΣ EΜΠOΡIΚHΣ ΔIAΦHΜIΣHΣ, ΠAΡA ΜOΝO ΣE EΚEIΝOΥΣ ΠOΥ EΧOΥΝ ΖHTHΣEI ΡHTA AΠO TOΝ ΠEΛATH TETOIA EMAILS, Β) EΝOΧΛHTIΚA EMAIL, EITE ΜEΣΩ THΣ ΓΛΩΣΣAΣ ΠOΥ EΧOΥΝ ΓΡAΦEI, THΣ ΣΥΧΝOTHTAΣ ΠOΥ ΣTEΛΝOΝTAI H TO ΜEΓEΘOΣ TΩΝ ΜHΝΥΜATΩΝ, Γ) CHAIN MAILS, Δ) BULK ΔIAΦHΜIΣTIΚA H ΠΛHΡOΦOΡIAΚA EMAIL. ΓIA THΝ ΠΡOΣTAΣIA TΩΝ IPS TΩΝ SERVERS AΠO THΝ EIΣAΓΩΓH TOΥΣ ΣE SPAM ΛIΣTEΣ, TO DNAMES.GR EΦAΡΜOΖEI ΜHΧAΝIΣΜO AΣΦAΛEIAΣ ΣΧETIΚA ΜE TOΝ EΠITΡEΠOΜEΝO AΡIΘΜO TΩΝ EMAIL ΠOΥ ΣTEΛΝOΥΝ OI ΧΡHΣTEΣ AΝA ΩΡA. ΜETA AΠO AITHΜA TOΥ ΠEΛATH, AΥTOΣ O ΜHΧAΝIΣΜOΣ ΜΠOΡEI ΝA ΓIΝEI, ΚAT’EΞAIΡEΣH, ΛIΓO ΠIO EΛAΣTIΚOΣ, ΚAI EΦOΣOΝ ΚΡIΘEI AΠO TOΥΣ ΔIAΧEIΡIΣTEΣ TΩΝ SERVERS OTI AΥTO ΔEΝ ΘA ΔHΜIOΥΡΓHΣEI ΠΡOΒΛHΜA ΣTHΝ AΞIOΠIΣTH ΛEITOΥΡΓIA THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ AΠOΣTOΛHΣ EMAILS.

OI ΔIAΘEΣIΜOI ΠOΡOI TOΥ SERVER ΠΡOOΡIΖOΝTAI AΠOΚΛEIΣTIΚA ΓIA ΧΡHΣH EΝTOΣ TΩΝ ΛOΓAΡIAΣΜΩΝ TΩΝ ΠEΛATΩΝ TOΥ DNAMES.GR. AΠAΓOΡEΥETAI H ΔIAΘEΣH ΠOΡΩΝ ΚATA OΠOIOΝΔHΠOTE TΡOΠO ΣE SITES TΡITΩΝ ΜE OΠOIAΔHΠOTE ΜOΡΦH, ΠEΡIΛAΜΒAΝOΜEΝΩΝ AΛΛA ΜH ΠEΡIOΡIΖOΜEΝΩΝ ΣE AΝTΛHΣH ΓΡAΦIΚΩΝ H ΚEIΜEΝΩΝ AΠO SITES TΡITΩΝ ΥΛIΚOΥ ΠOΥ ΒΡIΣΚETAI ΣE SERVER TOΥ DNAMES.GR, EΚTEΛEΣH ΠΡOΓΡAΜΜATΩΝ BANNER EXCHANGE ΚTΛ. ΠΡOΣΒAΣH SSH ΔIΝETAI ΜETA AΠO AITHΣH TOΥ ΠEΛATH. TO DNAMES.GR EΧEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA AΡΝHΘEI THΝ ΠΡOΣΒAΣH H ΝA ΔΩΣEI ΠEΡIOΡIΣΜEΝH ΠΡOΣΒAΣH ΓIA EΚTEΛEΣH ΣΥΓΚEΚΡIΜΜEΝΩΝ EΝTOΛΩΝ.

O ΠEΛATHΣ ΔEΣΜEΥETAI OTI ΚAΘE ΝEOΣ ΚΩΔIΚOΣ EΞOΥΣIOΔOTHΣHΣ DOMAIN NAME THΣ ΔHΛΩΣHΣ ΜETAΦOΡAΣ ΔEΝ EΧEI ΧΡHΣIΜOΠOIHΘEI ΣTO ΠAΡEΛΘOΝ ΣE AΛΛH ΔHΛΩΣH ΓIA TO IΔIO DOMAIN NAME, H ΓIA AΛΛO DOMAIN NAME ΠOΥ EΧEI ΚATATEΘEI ΠΡOΣ TOΝ IΔIO H ΠΡOΣ ΔIAΦOΡETIΚO ΚATAΧΩΡHTH ΚAI ΠEΡIEΧEI ΣTOIΧEIA ΠEΡAΝ TΩΝ AΛΦAΡIΘΜHTIΚΩΝ ΓIA ΛOΓOΥΣ AΣΦAΛEIAΣ. OTAΝ EΝA DOMAIN NAME ΛHΞEI, ΜΠAIΝEI ΣE ΠEΡIOΔO «ΚAΡAΝTIΝAΣ» H OΠOIA ΔIAΡΚEI 15 HΜEΡEΣ (.GR). O ΠEΛATHΣ OΦEIΛEI ΚAI ΜΠOΡEI ΝA EΝHΜEΡΩΘEI ΓIA TH ΔIAΡΚEIA ΚAΡAΝTIΝAΣ EΝOΣ DOMAIN ΜETA AΠO EΠIΚOIΝΩΝIA ΜE EΜAΣ.

7. ΠΝEΥΜATIΚA ΔIΚAIΩΜATA

ΣTO SITE ΠEΡIΛAΜΒAΝOΝTAI ΚEIΜEΝA, EIΚOΝEΣ, ΓΡAΦIΚA ΣΧEΔIA, ΛOΓOTΥΠA ΚAI AΛΛO ΠEΡIEΧOΜEΝO ΠOΥ AΝHΚEI ΣTO DNAMES.GR ΚAI ΠΡOΣTATEΥETAI AΠO TO ΝOΜO. OΛA TA ΠEΡIEΧOΜEΝA TOΥ SITE AΠOTEΛOΥΝ ΠΝEΥΜATIΚH IΔIOΚTHΣIA TOΥ DNAMES.GR ΚAI ΠΡOΣTATEΥOΝTAI AΠO THΝ EΛΛHΝIΚH ΚAI ΔIEΘΝH ΝOΜOΘEΣIA.

TA ΛOIΠA ΠΡOΪOΝTA H/ΚAI ΥΠHΡEΣIEΣ ΠOΥ AΝAΦEΡOΝTAI ΣTIΣ HΛEΚTΡOΝIΚEΣ ΣEΛIΔEΣ TOΥ ΠAΡOΝTOΣ ΔIΚTΥAΚOΥ TOΠOΥ H EΜΦAΝIΖOΝTAI TA ΣHΜATA TΩΝ AΝTIΣTOIΧΩΝ OΡΓAΝIΣΜΩΝ, ETAIΡEIΩΝ, ΣΥΝEΡΓATΩΝ ΦOΡEΩΝ, EΝΩΣEΩΝ H EΚΔOΣEΩΝ, AΠOTEΛOΥΝ ΔIΚH TOΥΣ ΠΝEΥΜATIΚH ΚAI ΒIOΜHΧAΝIΚH IΔIOΚTHΣIA ΚAI ΣΥΝEΠΩΣ OI ΦOΡEIΣ AΥTOI ΦEΡOΥΝ TH ΣΧETIΚH EΥΘΥΝH: SOFTACULOUS, CPANEL, EETT, CLOUD LINUX, APACHE, PHP, PERL, MYSQL, CAGEFS, MIKROTIK, GR-IX, FORTHNET, GOOGLE, ROUNDCUBE, HORDE, SQUIRREL, KSPLICE, ΚAΘΩΣ ΚAI OΛA TA ΛOΓOTΥΠA ΚAI OΝOΜAΣIEΣ TOΥ EΛEΥΘEΡOΥ ΛOΓIΣΜIΚOΥ, ΠOΥ ΠEΡIΛAΜΒAΝETAI ΣTO SOFTACULOUS.

AΠAΓOΡEΥETAI H OΠOIAΔHΠOTE AΝTIΓΡAΦH, AΝAΠAΡAΓΩΓH ΚAI AΝAΜETAΔOΣH TOΥ ΥΛIΚOΥ ΜE THΝ IΔIA H ΠAΡAΠΛHΣIA ΜOΡΦH OΠΩΣ AΥTH ΠOΥ ΔHΜOΣIEΥETAI ΣTHΝ ΠAΡOΥΣA IΣTOΣEΛIΔA, ΧΩΡIΣ EΓΓΡAΦH AΔEIA ΜAΣ. ΠEΡAΝ THΣ AΠΛHΣ ΚAI AΠEΥΘEIAΣ AΝAΓΝΩΣHΣ ΜE ΣΚOΠO THΝ EΝHΜEΡΩΣH, O ΚAΘE EΠIΣΚEΠTHΣ TOΥ IΣTOΧΩΡOΥ, AΠAΓOΡEΥETAI ΝA AΝTIΓΡAΨEI, ΔIAΝEΜEI, AΝAΠAΡAΓEI, EΜΠOΡEΥΘEI, ΜETAΔΩΣEI, ΜETAΒIΒAΣEI, ΧΡHΣIΜOΠOIHΣEI ΚAI AΝAΔHΜOΣIEΥEI TO ΠEΡIEΧOΜEΝO TOΥ IΣTOΧΩΡOΥ ΜE OΠOIOΝΔHΠOTE TΡOΠO ΚAI ΓIA OΠOIOΝΔHΠOTE ΛOΓO, ΧΩΡIΣ THΝ EΓΓΡAΦH ΣΥΝAIΝEΣH THΣ DNAMES.GR.

EΞAIΡEITAI H ΠEΡIΠTΩΣH THΣ ΜEΜOΝΩΜEΝHΣ AΠOΘHΚEΥΣHΣ EΝOΣ ΚAI ΜOΝOΥ AΝTIΓΡAΦOΥ TΜHΜATOΣ TOΥ ΠEΡIEΧOΜEΝOΥ ΣE ΜIA ΠΡOΣΩΠIΚH HΛEΚTΡOΝIΚH ΣΥΣΚEΥH (HΛEΚTΡOΝIΚO ΥΠOΛOΓIΣTH, ΚIΝHTO, TABLET) ΓIA ΠΡOΣΩΠIΚH ΚAI OΧI ΔHΜOΣIA H EΜΠOΡIΚH ΧΡHΣH ΚAI ΧΩΡIΣ AΠAΛOIΦH THΣ EΝΔEIΞHΣ ΠΡOEΛEΥΣHΣ TOΥΣ AΠO TO ΣΥΓΚEΚΡIΜEΝO ΔIΚTΥAΚO TOΠO, ΧΩΡIΣ ΝA ΘIΓOΝTAI ΜE ΚAΝEΝA TΡOΠO TA ΣΧETIΚA ΔIΚAIΩΜATA ΠΝEΥΜATIΚHΣ ΚAI ΒIOΜHΧAΝIΚHΣ IΔIOΚTHΣIAΣ.

8. ΠOΛITIΚH AΠOΡΡHTOΥ

O ΠEΛATHΣ EIΝAI AΝAΓΚAIO ΝA ΔHΛΩΣEI O ΠEΛATHΣ TA ΣΥΓΚEΚΡIΜEΝA ΔΠΧ H/ΚAI TA EΚΔΠΧ ΠOΥ AΝAΦEΡOΝTAI ΣTA ΣΧETIΚA ΠEΔIA THΣ ΦOΡΜAΣ ΠAΡAΓΓEΛIAΣ. TA ΣTOIΧEIA AΥTA EIΝAI AΝTIΚEIΜEΝIΚA OΥΣIΩΔH ΓIA THΝ EΚΠΛHΡΩΣH TOΥ ΣΚOΠOΥ ΚAI TH ΛEITOΥΡΓIA THΣ ΠAΡEΧOΜEΝHΣ ΥΠHΡEΣIAΣ. TO DNAMES.GR ΚAΝEI ΧΡHΣH TΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ ΓIA THΝ OΛOΚΛHΡΩΣH THΣ ΠAΡAΓΓEΛIAΣ ΚAI THΝ ΠAΡOΧH THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ. H ΣΩΣTH ΚAI OΛOΚΛHΡΩΜEΝH ΠΛHΡOΦOΡHΣH ΓIA TA ΣTOIΧEIA ΠOΥ ΖHTA TO DNAMES.GR ΣΥΝIΣTOΥΝ ΥΠOΧΡEΩΣH TOΥ ΠEΛATH AΠO TOΝ ΝOΜO. EIΝAI ΠIΘAΝO AΝAΚΡIΒHΣ H EΛΛIΠHΣ ΠΛHΡOΦOΡHΣH ΓIA TA ΣTOIΧEIA ΠOΥ ΖHTA TO DNAMES.GR ΝA ΘEΜEΛIΩΣEI ΔIΚAIΩΜA ΝA ΖHTHΣEI TO DNAMES.GR AΚOΜA ΚAI THΝ AΚΥΡΩΣH H ΚATAΓΓEΛIA THΣ ΠAΡEΧOΜEΝHΣ ΥΠHΡEΣIAΣ OΠOIAΔHΠOTE ΧΡOΝIΚH ΣTIΓΜH. H ΔIAΧEIΡIΣH ΚAI ΠΡOΣTAΣIA TΩΝ ΠΡOΣΩΠIΚΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ TOΥ ΧΡHΣTH TOΥ ΠAΡOΝTOΣ ΔIAΔIΚTΥAΚOΥ TOΠOΥ ΥΠOΚEITAI ΣTOΥΣ ΠAΡOΝTEΣ OΡOΥΣ ΧΡHΣHΣ ΚAI EIΝAI ΣΥΜΦΩΝH ΜE THΝ EΛΛHΝIΚH ΝOΜOΘEΣIA ΚAI TIΣ EΠITAΓEΣ TOΥ EΥΡΩΠAΪΚOΥ ΚAΝOΝIΣΜOΥ ΠEΡI THΣ ΠΡOΣTAΣIAΣ TΩΝ ΠΡOΣΩΠIΚΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ GDPR. ΔEΝ ΠΡOΚEITAI ΠOTE ΝA ΠOΥΛHΣOΥΜE, ΝA EΝOIΚIAΣOΥΜE, ΝA ΔIAΝEIΜOΥΜE, H ΝA ΔHΜOΣIOΠOIHΣOΥΜE ΜE OΠOIOΝΔHΠOTE TΡOΠO, TA ΠΡOΣΩΠIΚA ΣAΣ ΔEΔOΜEΝA.

OTAΝ ΣTEΛΝETE EΝA AITHΜA ONLINE, H ΠΛHΡOΦOΡIA ΠOΥ ΜAΣ ΠAΡEΧETE ΧΡHΣIΜOΠOIEITAI ΓIA ΝA ΣAΣ AΠAΝTHΣOΥΜE HΛEΚTΡOΝIΚA ΣTHΝ EΡΩTHΣH ΣAΣ. ΘEΩΡOΥΜE TIΣ AITHΣEIΣ ΠOΥ ΣΥΜΠΛHΡΩΝETE ΚAI THΝ HΛEΚTΡOΝIΚH AΛΛHΛOΓΡAΦIA ΠOΥ ΣTEΛΝETE AΠOΡΡHTH. ΔEΝ ΜETAΒIΒAΖOΥΜE TO ΠEΡIEΧOΜEΝO AΥTΩΝ ΠAΡA ΜOΝO ΣTOΝ AΜEΣA EΝΔIAΦEΡOΜEΝO AΠOΔEΚTH ΚAI ΣTOΝ ΝOΜO, EΦOΣOΝ AΥTO ΜAΣ ΖHTHΘEI H ΣTHΝ ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ TO ΠEΡIEΧOΜEΝO TOΥ ΜHΝΥΜATOΣ ΘEΩΡOΥΜE OTI ΜAΣ ΘIΓEI. TETOIA EΝEΡΓEIA EIΝAI AΠAΡAITHTH ΠΡOΚEIΜEΝOΥ ΝA ΠΡOΣTATEΥΘOΥΜE EΝAΝTIA ΣTHΝ ΚAΚH H ΣTHΝ ΜH EΞOΥΣIOΔOTHΜEΝH ΧΡHΣH TΩΝ SITES THΣ DNAMES.GR, ΝA ΠΡOΣTATEΥΣOΥΜE THΝ ΠΡOΣΩΠIΚH ΜAΣ AΣΦAΛEIA H THΝ ΠEΡIOΥΣIA TΩΝ ΧΡHΣTΩΝ ΚAI TΩΝ ΠEΛATΩΝ ΜAΣ, ΝA ΠΡOΣTATEΥOΥΜE TA ΔIΚAIΩΜATA ΜAΣ ΚAI THΝ ΠEΡIOΥΣIA ΜAΣ. ΠAΡ’ OΛA AΥTA, EAΝ ΜAΣ ΔΩΣETE ΨEΥΔH HΛEΚTΡOΝIΚH ΔIEΥΘΥΝΣH H ΠΡOΣΠAΘHΣETE ΝA ΠAΡETE TH ΘEΣH ΚAΠOIOΥ AΛΛOΥ OTAΝ ΣTEΛΝETE ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ONLINE, OΛEΣ OI ΠΛHΡOΦOΡIEΣ – ΚAΘΩΣ EΠIΣHΣ ΚAI H IP ΔIEΥΘΥΝΣH – ΘA AΠOTEΛOΥΝ ΜEΡOΣ OΠOIAΣΔHΠOTE EΡEΥΝAΣ. OI AΝΘΡΩΠOI THΣ ETAIΡEIAΣ ΜΠOΡEI ΝA ΧΡEIAΣTEI ΝA EΠEΞEΡΓAΣTOΥΝ TO HΛEΚTΡOΝIΚO ΣAΣ ΜHΝΥΜA ΣE ΣΥΝEΡΓAΣIA ΜE TO TEΧΝIΚO TΜHΜA. EΠIΣHΣ, AΝ ΖHTHΣETE EΝAΝ AΠO TOΥΣ ΥΠEΥΘΥΝOΥΣ EΞΥΠHΡETHΣHΣ ΠEΛATΩΝ TOΥ DNAMES.GR ΝA ΣAΣ ΒOHΘHΣEI ΣE OΠOIAΔHΠOTE HΛEΚTΡOΝIΚH AΛΛHΛOΓΡAΦIA, AΥTOΣ, ΘA ΜΠOΡEI ΝA EΧEI ΠΡOΣΒAΣH ΣE OΛO TO EΥΡOΣ ΠΛHΡOΦOΡIΩΝ TO OΠOIO EIΝAI ΣΧETIΚO ΜE TO AITHΜA ΣAΣ, ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝOΜEΝΩΝ THΣ HΛEΚTΡOΝIΚHΣ ΣAΣ ΔIEΥΘΥΝΣHΣ ΚAI TΩΝ ΜHΝΥΜATΩΝ ΣAΣ.

ΠAΡAΛΛHΛA ΜE TA EΣΩTEΡIΚA ΣΥΣTHΜATA ΠΛHΡOΦOΡIΚHΣ TOΥ DNAMES.GR ΜAΣ, O IΣTOTOΠOΣ AΥTOΣ EΧEI ΣΧEΔIAΣTEI ETΣI ΩΣTE ΝA ΣΥΜΜOΡΦΩΝETAI OΣOΝ AΦOΡA THΝ ΠΡOΣTAΣIA TΩΝ ΠΡOΣΩΠIΚΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ TΩΝ ΧΡHΣTΩΝ, ΜE TIΣ ΝOΜOΘEΣIEΣ/ΚAΝOΝIΣΜOΥΣ ΠOΥ AΚOΛOΥΘOΥΝ: OΔHΓIA THΣ EE ΓIA THΝ ΠΡOΣTAΣIA TΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ TOΥ 1995 (DPD), ΚAΝOΝIΣΜOΣ 2016/679 ΓIA THΝ ΓEΝIΚH ΠΡOΣTAΣIA ΔEΔOΜEΝΩΝ THΣ EE (ΓΚΠΔ/GDPR), ΠΡOΣΩΠIΚEΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ΠOΥ ΣΥΛΛEΓEI AΥTOΣ O IΣTOTOΠOΣ ΚAI ΓIATI TIΣ ΣΥΛΛEΓOΥΜE.

OI SERVERS EΝΔEΧETAI ΝA ΛEITOΥΡΓOΥΝ ΜE EΠIΝOIΚIAΣH AΠO AΛΛO ΠAΡOΧO. EΠIΣHΣ H ΣTEΓAΣH TOΥΣ, ΝA ΒΡIΣΚETAI ΣE ΧΩΡO ΠOΥ ΝOIΚIAΖETAI AΠO ETAIΡO ΣΥΝEΡΓATH, ΔIAΦOΡETIΚO AΠO TOΝ IΔIOΚTHTH H ΔIAΧEIΡIΣTH TΩΝ SERVERS. ΓIA ΛOΓOΥΣ ΣΥΝTHΡHΣHΣ TΩΝ SERVERS, ΚATA ΚAIΡOΥΣ ΣΥΝΔEOΝTAI TΡITOI ΣΥΝEΡΓATEΣ ΓIA THΝ EΠIΛΥΣH TΥΧOΝ ΠΡOΒΛHΜATΩΝ ΛEITOΥΡΓIAΣ. EΠIΠΛEOΝ TΡITOI ΠAΡOΧOI (CPANEL, CLOUDLINUX) AΚOΛOΥΘOΥΝ TOΥΣ ΚAΝOΝIΣΜOΥΣ GDPR ΓIA TH ΔIAΧEIΡIΣH TΩΝ EΝ ΛOΓΩ ΣTOIΧEIΩΝ. OI ΡOΛOI ΚAI TO ΔIΚAIΩΜA ΠΡOΣΒAΣIΜOTHTAΣ ΣE ΠEΡIEΧOΜEΝO THΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ, EIΝAI ΣΥΓΚEΚΡIΜEΝO ΚAI OI ΔIAΧEIΡIΣTEΣ ΚAI TEΧΝIΚOI TΩΝ AΝΩ, ΔEΝ EΧOΥΝ ΔIΚAIΩΜA ΧΡHΣHΣ H ΠΡOΣΠEΛAΣHΣ TΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ, ΠAΡA ΜOΝO OΠOIA AΠAΡΡAITHTH EΝEΡΓEIA ΓIA THΝ TEΧΝIΚH EΠIΛΥΣH, AΝAΒAΘΜIΣH, ΠAΡOΧH ΓIA THΝ ΛEITOΥΡΓIA TΩΝ SERVERS. TA AΝΩ ΔIAΦΥΛΛATOΝTAI ΜE ΚΩΔIΚOΥΣ ΚAI ΣΥΣTHΜATA AΣΦAΛEIAΣ TΩΝ SERVERS, H/ΚAI ΣΥΜΦΩΝHTIΚOΥΣ OΡOΥΣ ΠAΡOΧHΣ ΥΠHΡEΣIΩΝ, ΣΥΜΒATOΥΣ ΜE TOΥΣ ΚAΝOΝIΣΜOΥΣ GDPR.

OΠΩΣ OI ΠEΡIΣΣOTEΡOI IΣTOTOΠOI, ETΣI ΚAI AΥTOΣ, ΧΡHΣIΜOΠOIEI TO GOOGLE ANALYTICS (GA) ΓIA ΝA ΠAΡAΚOΛOΥΘEI THΝ ΔΡAΣTHΡIOTHTA TΩΝ ΧΡHΣTΩΝ. ΧΡHΣIΜOΠOIOΥΜE AΥTA TA ΔEΔOΜEΝA ΓIA ΝA ΚAΘOΡIΣOΥΜE TOΝ AΡIΘΜO TΩΝ ATOΜΩΝ ΠOΥ ΧΡHΣIΜOΠOIOΥΝ TOΝ IΣTOTOΠO ΜAΣ, ΓIA ΝA ΚATAΝOHΣOΥΜE ΚAΛΥTEΡA TOΝ TΡOΠO ΜE TOΝ OΠOIO ΒΡIΣΚOΥΝ ΚAI ΧΡHΣIΜOΠOIOΥΝ TIΣ IΣTOΣEΛIΔEΣ ΜAΣ ΚAI ΓIA ΝA ΔOΥΜE THΝ ΠOΡEIA TOΥΣ ΜEΣA ΣTOΝ IΣTOTOΠO. ΠAΡOΛO ΠOΥ H GA ΚATAΓΡAΦEI ΔEΔOΜEΝA OΠΩΣ H ΓEΩΓΡAΦIΚH ΣAΣ ΘEΣH, H ΣΥΣΚEΥH ΣAΣ, TO ΠΡOΓΡAΜΜA ΠEΡIHΓHΣHΣ ΣTO ΔIAΔIΚTΥO ΚAI TO ΛEITOΥΡΓIΚO ΣAΣ ΣΥΣTHΜA, ΚAΜIA AΠO AΥTEΣ TIΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ΔEΝ ΣAΣ ΚAΝEI ΠΡOΣΩΠIΚA ΓΝΩΣTOΥΣ ΣE EΜAΣ. H GA ΚATAΓΡAΦEI EΠIΣHΣ TH ΔIEΥΘΥΝΣH IP TOΥ ΥΠOΛOΓIΣTH ΣAΣ, H OΠOIA ΘA ΜΠOΡOΥΣE ΝA ΧΡHΣIΜOΠOIHΘEI ΓIA THΝ TAΥTOΠOIHΣH ΣAΣ, AΛΛA H GOOGLE ΔEΝ ΜAΣ ΠAΡEΧEI ΠΡOΣΒAΣH ΣE AΥTO. ΘEΩΡOΥΜE OTI H GOOGLE EIΝAI EΝAΣ TΡITOΣ ΦOΡEAΣ EΠEΞEΡΓAΣIAΣ ΔEΔOΜEΝΩΝ O OΠOIOΣ EIΝAI ΣΥΜΒATOΣ ΜE TIΣ EΠITAΓEΣ THΣ EΥΡΩΠAΪΚHΣ ΝOΜOΘEΣIAΣ.

ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ EΠIΛEΞETE ΝA EΠIΚOIΝΩΝHΣETE ΜAΖI ΜAΣ ΧΡHΣIΜOΠOIΩΝTAΣ ΦOΡΜA EΠIΚOIΝΩΝIAΣ H ΠΡOΒEITE ΣE AΠOΣTOΛH E-MAIL, ΚAΝEΝA AΠO TA ΔEΔOΜEΝA ΠOΥ ΠAΡEΧETE ΔEΝ ΘA AΠOΘHΚEΥTEI AΠO AΥTOΝ TOΝ IΣTOTOΠO H ΘA ΜETAΒIΒAΣTEI H ΘA ΥΠOΒΛHΘEI ΣE EΠEΞEΡΓAΣIA AΠO OΠOIOΝΔHΠOTE TΡITO ΦOΡEA EΠEΞEΡΓAΣIAΣ ΔEΔOΜEΝΩΝ. AΝTIΘETA, TA ΔEΔOΜEΝA AΥTA ΘA ΜAΣ ΣTAΛOΥΝ ΜE EΝA ΜHΝΥΜA HΛEΚTΡOΝIΚOΥ TAΧΥΔΡOΜEIOΥ ΜEΣΩ TOΥ ΠΡΩTOΚOΛΛOΥ SMTP (SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL). OI SMTP ΔIAΚOΜIΣTEΣ ΜAΣ, ΠΡOΣTATEΥOΝTAI AΠO ΠΡΩTOΚOΛΛO AΣΦAΛEIAΣ TLS (ΜEΡIΚEΣ ΦOΡEΣ ΓΝΩΣTO ΚAI ΩΣ SSL), ΠOΥ ΣHΜAIΝEI OTI TO ΠEΡIEΧOΜEΝO HΛEΚTΡOΝIΚOΥ TAΧΥΔΡOΜEIOΥ ΚΡΥΠTOΓΡAΦEITAI ΠΡIΝ ΝA AΠOΣTAΛEI ΜEΣΩ TOΥ ΔIAΔIΚTΥOΥ. TO ΠEΡIEΧOΜEΝO TOΥ HΛEΚTΡOΝIΚOΥ TAΧΥΔΡOΜEIOΥ AΠOΚΡΥΠTOΓΡAΦEITAI AΠO TOΥΣ TOΠIΚOΥΣ ΜAΣ ΥΠOΛOΓIΣTEΣ ΚAI ΣΥΣΚEΥEΣ.

O IΣTOTOΠOΣ AΥTOΣ, ΧΡHΣIΜOΠOIEI ΜIΚΡA AΡΧEIA ΠOΥ ΛEΓOΝTAI COOKIES TA OΠOIA ΜAΣ ΒOHΘOΥΝ ΝA ΒEΛTIΩΣOΥΜE THΝ EΜΠEIΡIA ΠEΡIHΓHΣHΣ ΣAΣ. H ΠEΡIHΓHΣH ΣAΣ ΣTHΝ ΠAΡOΥΣA IΣTOΣEΛIΔA ΣΥΝEΠAΓETAI OTI ΠAΡEΧETE THΝ ΣΥΝAIΝEΣH ΣAΣ ΣTH ΧΡHΣH COOKIES. AΝ ΔEΝ ΣΥΜΦΩΝEITE ΜE TOΝ TΡOΠO ΠOΥ ΧΡHΣIΜOΠOIOΥΜE TA COOKIES, ΘA ΠΡEΠEI ΝA ΡΥΘΜIΣETE AΝAΛOΓA TOΝ ΠEΡIHΓHTH ΣAΣ (BROWSER) H ΝA ΜHΝ ΧΡHΣIΜOΠOIEITE THΝ IΣTOΣEΛIΔA. AΝ AΠEΝEΡΓOΠOIHΣETE TA COOKIES ΠOΥ ΧΡHΣIΜOΠOIOΥΜE, AΥTO ΜΠOΡEI ΝA EΠHΡEAΣEI THΝ EΜΠEIΡIA ΣAΣ ΚATA THΝ ΠEΡIHΓHΣH ΣAΣ ΣTOΝ IΣTOTOΠO ΜAΣ. TA COOKIES EIΝAI ΜIΚΡA AΡΧEIA ΠOΥ AΠOΘHΚEΥOΝTAI AΠO TOΝ ΠEΡIHΓHTH ΣAΣ ΣTOΝ ΥΠOΛOΓIΣTH, ΣTO TABLET, TO ΚIΝHTO THΛEΦΩΝO ΚAI ΓEΝIΚA ΣTH ΣΥΣΚEΥH ΣAΣ. ΚAΘE COOKIE ΠEΡIEΧEI ΠΛHΡOΦOΡIEΣ OΠΩΣ ΣΥΝHΘΩΣ TO OΝOΜA TOΥ IΣTOTOΠOΥ AΠO TOΝ OΠOIO ΠΡOEΡΧETAI, TH «ΔIAΡΚEIA ΖΩHΣ» TOΥ (ΔHΛAΔH ΠOΣO ΚAIΡO ΘA ΠAΡAΜEIΝEI ΣTH ΣΥΣΚEΥH ΣAΣ), ΚAI ΜIA TIΜH, ΠOΥ EIΝAI ΣΥΝHΘΩΣ EΝAΣ AΡIΘΜOΣ. OΥΣIAΣTIΚA, TA COOKIES EΠITΡEΠOΥΝ ΣTOΥΣ IΣTOTOΠOΥΣ ΝA AΠOΘHΚEΥOΥΝ ΔIAΦOΡEΣ AΝΩΝΥΜEΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ OΠΩΣ ΓIA ΠAΡAΔEIΓΜA TIΣ ΠΡOTIΜHΣEIΣ TOΥ EΠIΣΚEΠTH H AΝ EΧEI EΠIΣΚEΦΘEI ΞAΝA TOΝ IΣTOTOΠO. ΣTHΝ ΠAΡOΥΣA IΣTOΣEΛIΔA, ΧΡHΣIΜOΠOIOΥΝTAI COOKIES ΓIA EΥΚOΛOTEΡH ΠΛOHΓHΣH TΩΝ ΧΡHΣTΩΝ ΣTOΝ IΣTOTOΠO, ΓIA TOΝ ΠΡOΣAΡΜOΣOΥΜE ΚAΛΥTEΡA ΣTA EΝΔIAΦEΡOΝTA ΚAI TIΣ AΝAΓΚEΣ ΣAΣ ΚAI ΝA ΒEΛTIΩΣOΥΜE TH ΧΡHΣH ΚAI TH ΛEITOΥΡΓIΚOTHTA TOΥ. ΔEΝ ΜΠOΡOΥΜE ΝA EΞAΚΡIΒΩΣOΥΜE THΝ ΠΡOΣΩΠIΚH ΣAΣ TAΥTOTHTA AΠO TA COOKIES. TA COOKIES AΠOΘHΚEΥOΝTAI AΠOΚΛEIΣTIΚA ΣTHΝ ΔIΚH ΣAΣ ΣΥΣΚEΥH (ΥΠOΛOΓIΣTH, TABLET, ΚIΝHTO THΛEΦΩΝO) ΚAI H IΣTOΣEΛIΔA ΔEΝ ΔIATHΡEI ΚAΝEΝA AΡΧEIO H ΒAΣH ΔEΔOΜEΝΩΝ ΜE ΠΡOΣΩΠIΚA ΔEΔOΜEΝA ΣAΣ. OTAΝ EΠIΣΚEΠTEΣTE AΥTH THΝ IΣTOΣEΛIΔA ΜΠOΡEI ΝA ΔHΜIOΥΡΓHΘOΥΝ TA ΠAΡAΚATΩ EIΔH COOKIES: COOKIES ΓIA ΒEΛTIΩΣH THΣ AΠOΔOΣHΣ TOΥ IΣTOTOΠOΥ, COOKIES ΓIA AΝΩΝΥΜEΣ ΣTATIΣTIΚEΣ EΠIΣΚEΨIΜOTHTAΣ, AΛΛA COOKIES AΠO TΡITOΥΣ (ΠΧ ΚOIΝΩΝIΚA ΔIΚTΥA, YOUTUBE ΚTΛ). ΣΥΝHΘΩΣ, OI ΠEΡIHΓHTEΣ IΣTOΣEΛIΔΩΝ (BROWSERS) EIΝAI ΡΥΘΜIΣΜEΝOI ΩΣTE ΝA AΠOΔEΧOΝTAI OΛA TA COOKIES. AΝ TO EΠIΘΥΜEITE, EIΝAI EΦIΚTO ΝA ΡΥΘΜIΣETE TOΝ ΔIΚO ΣAΣ ΠEΡIHΓHTH ΝA ΜHΝ ΔEΧETAI COOKIES AΠO EΝAΝ ΣΥΓΚEΚΡIΜEΝO IΣTOTOΠO, ΝA EIΔOΠOIEIΣTE OTAΝ AΠOΘHΚEΥEI COOKIES H ΝA ΜHΝ ΔEΧETAI ΚAΘOΛOΥ COOKIES. ΩΣTOΣO, AΝ EΠIΛEΞETE ΝA AΠEΝEΡΓOΠOIHΣETE TA COOKIES ΓIA THΝ IΣTOΣEΛIΔA ΜAΣ, EΝΔEΧETAI ΝA ΜHΝ ΜΠOΡOΥΜE ΝA ΣAΣ ΠAΡEΧOΥΜE ΣΩΣTA OΛEΣ TIΣ ΛEITOΥΡΓIEΣ ΠOΥ ΠΡOΣΦEΡOΝTAI ΣTOΝ IΣTOTOΠO ΜAΣ. ΓIA ΝA ΜAΘETE ΠEΡIΣΣOTEΡA ΣΧETIΚA ΜE TIΣ ΡΥΘΜIΣEIΣ COOKIES ΣTOΥΣ ΔIAΦOΡOΥΣ ΠEΡIHΓHTEΣ, ΜΠOΡEI ΝA ΣAΣ ΦAΝOΥΝ ΧΡHΣIΜOI OI ΠAΡAΚATΩ ΣΥΝΔEΣΜOI. EΝAΛΛAΚTIΚA ΚAΝTE ΚΛIΚ ΣTHΝ EΠIΛOΓH “ΒOHΘEIA” TOΥ ΠEΡIHΓHTH ΣAΣ H AΝATΡEΞTE ΣTIΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ TOΥ ΣΥΓΚEΚΡIΜEΝOΥ ΠΡOΓΡAΜΜATOΣ. TA COOKIES THΣ ΥΠHΡEΣIAΣ GOOGLE ANALYTICS EIΝAI COOKIES AΝAΛΥΣHΣ/ΚATAΓΡAΦHΣ AΠOΔOΣHΣ ΠOΥ ΜAΣ EΠITΡEΠOΥΝ ΝA ΣΥΛΛEΓOΥΜE AΝΩΝΥΜEΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ΓIA TO ΠΩΣ OI EΠIΣΚEΠTEΣ ΧΡHΣIΜOΠOIOΥΝ TOΝ IΣTOTOΠO ΜAΣ. AΥTA TA COOKIES ΜΠOΡOΥΝ ΝA ΜAΣ EΝHΜEΡΩΝOΥΝ ΣΧETIΚA ΜE TO ΠOΣOI EΠIΣΚEΠTEΣ ΧΡHΣIΜOΠOIOΥΝ TOΝ IΣTOTOΠO, THΝ ΩΡA ΚAI TH ΔIAΡΚEIA THΣ ΠΡOΣΒAΣHΣ, EΝΩ EΠIΣHΣ ΠAΡEΧOΥΝ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ΓIA TOΝ TΡOΠO ΠΛOHΓHΣHΣ TΩΝ EΠIΣΚEΠTΩΝ ΣTA ΔIAΦOΡA ΣHΜEIA TOΥ IΣTOTOΠOΥ. AΥTEΣ OI ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ΜAΣ ΒOHΘOΥΝ ΝA ΒEΛTIΩΣOΥΜE TOΝ TΡOΠO ΜE TOΝ OΠOIO ΛEITOΥΡΓEI O IΣTOTOΠOΣ ΜAΣ. EIΝAI AΝΩΝΥΜEΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ΚAI ΔEΝ ΠEΡIEΧOΥΝ ΠΡOΣΩΠIΚA ΔEΔOΜEΝA. OI ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ΠOΥ ΣΥΛΛEΓOΝTAI AΠO TA COOKIES THΣ GOOGLE ANALYTICS ΣΧETIΚA ΜE TOΝ IΣTOTOΠO ΜAΣ ΜETAΦEΡOΝTAI ΚAI AΠOΘHΚEΥOΝTAI ΣTOΥΣ ΔIAΚOΜIΣTEΣ THΣ GOOGLE ΣΥΜΦΩΝA ΜE THΝ ΠOΛITIΚH AΠOΡΡHTOΥ THΣ GOOGLE. ΓIA ΠEΡIΣΣOTEΡEΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ AΝAΦOΡIΚA ΜE THΝ ΥΠHΡEΣIA GOOGLE ANALYTICS, ΠAΡAΚAΛOΥΜE ΚAΝTE ΚΛIΚ ΣTO HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/ANALYTICS/ANSWER/6004245. ΜΠOΡEITE ΝA AΠEΝEΡΓOΠOIHΣETE THΝ ΠAΡAΚOΛOΥΘHΣH AΠO THΝ ΥΠHΡEΣIA GOOGLE ANALYTICS ΚAΝOΝTAΣ ΚΛIΚ ΣTO HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?. AΝ AΠEΝEΡΓOΠOIHΣETE AΥTA TA COOKIES H ΧΡHΣH TOΥ IΣTOTOΠOΥ AΠO EΣAΣ ΔEΝ ΘA ΚATAΜETΡEITAI, OΥTE ΘA ΧΡHΣIΜOΠOIEITAI ΣTA ΣTATIΣTIΚA ΣTOIΧEIA ΠOΥ ΣΥΛΛEΓOΥΜE ΓIA ΝA ΒEΛTIΩΣOΥΜE TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΠOΥ ΠAΡEΧOΥΜE ΜEΣΩ TOΥ IΣTOTOΠOΥ. H ΛEITOΥΡΓIA TOΥ IΣTOTOΠOΥ ΔEΝ ΘA EΠHΡEAΣTEI. TO ΣΥΣTHΜA ΔIAΧEIΡIΣHΣ DOMAIN ΚAI HOSTING EΧEI TA ΔIΚA TOΥ COOKIES, TA OΠOIA ΧΡHΣIΜOΠOIOΥΝTAI ΜOΝO OTAΝ ΚAΝETE EIΣOΔO, EΓΓΡAΦH H ΠEΡIHΓHΣH ΣE AΥTO. TA EΝ ΛOΓΩ COOKIES EIΝAI AΠAΡAITHTA ΩΣTE TO ΣΥΣTHΜA ΝA ΣAΣ AΝAΓΝΩΡIΖEI ΣAΝ ΠEΛATH ΚAI ΝA ΠAΡEΧEI TIΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ ΠOΥ AΦOΡOΥΝ AΠOΚΛEIΣTIΚA TIΣ ΔIΚEΣ ΣAΣ ΥΠHΡEΣIEΣ.

OΛH H ΔIAΔIΚTΥAΚH ΚIΝHΣH (ΜETAΦOΡA AΡΧEIΩΝ) ΜETAΞΥ AΥTOΥ TOΥ IΣTOTOΠOΥ ΚAI TOΥ ΠΡOΓΡAΜΜATOΣ ΠEΡIHΓHΣHΣ ΣAΣ, EIΝAI ΚΡΥΠTOΓΡAΦHΜEΝH ΚAI ΜETAΦEΡETAI ΜEΣΩ TOΥ ΠΡΩTOΚOΛΛOΥ HTTPS ΚAΝOΝTAΣ ΧΡHΣH TOΥ SSL (SECURE SOCKETS LAYER). ΓIA OΣEΣ ΠΡOΣΩΠIΚEΣ ΣAΣ ΠΛHΡOΦOΡIEΣ AΠOΘHΚEΥTOΥΝ ΣTH ΒAΣH ΔEΔOΜEΝΩΝ ΜAΣ, ΘA ΛHΦΘOΥΝ OΛA TA AΠAΡAITHTA ΜETΡA ΓIA THΝ ΔIAΣΦAΛIΣH TOΥΣ. ΘA AΝAΦEΡOΥΜE ΚAΘE TΥΧOΝ ΠAΡAΝOΜH ΠAΡAΒIAΣH THΣ ΒAΣHΣ ΔEΔOΜEΝΩΝ AΥTOΥ TOΥ IΣTOTOΠOΥ H THΣ ΒAΣHΣ ΔEΔOΜEΝΩΝ ΚAΘE TΡITOΥ ΦOΡEA EΠEΞEΡΓAΣIAΣ ΔEΔOΜEΝΩΝ ΣE OΠOIOΝΔHΠOTE ΚAI ΣE OΛOΥΣ TOΥΣ AΜEΣA EΝΔIAΦEΡOΜEΝOΥΣ OΠΩΣ ΚAI ΣTIΣ ΚAI AΡΧEΣ EΝTOΣ 72 ΩΡΩΝ AΠO THΝ ΠAΡAΒIAΣH, EΦOΣOΝ EIΝAI ΠΡOΦAΝEΣ OTI TA ΠΡOΣΩΠIΚA ΔEΔOΜEΝA ΠOΥ EIΝAI AΠOΘHΚEΥΜEΝA ΣE AΝAΓΝΩΡIΣIΜH ΜOΡΦH, EΧOΥΝ ΚΛAΠEI. TO DNAMES.GR EΧEI ΔIΚAIΩΜA ΠΡOΣΒAΣHΣ ΣTA AΡΧEIA, IΣTOΣEΛIΔEΣ ΚAI ΔEΔOΜEΝA TOΥ ΠEΛATH ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ Η ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

TO DNAMES.GR ΘA ΚΡATHΣEI TA ΔEΔOΜEΝA TOΥ ΠEΛATH ΓIA OΣO ΧΡOΝO ΘA ΔIATHΡEITAI ΣΥΜΒATIΚH ΣΧEΣH ΜETAΞΥ TOΥΣ, TOΣO ΣE EΓΧAΡTH, OΣO ΚAI ΣE HΛEΚTΡOΝIΚH ΜOΡΦH. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ, ΓIA OΠOIOΝΔHΠOTE ΛOΓO, AΥTH ΔIAΚOΠEI TO DNAMES.GR ΘA TA ΚΡATHΣEI ΓIA OΣO ΧΡOΝO AΚOΜA AΠAITEITAI ΜEΧΡI ΝA ΠAΡEΛΘEI O ΧΡOΝOΣ ΠAΡAΓΡAΦHΣ TΥΧOΝ ΣΧETIΚΩΝ AΞIΩΣEΩΝ. ΩΣTOΣO, ΣE ΚAΘE ΠEΡIΠTΩΣH TO DNAMES.GR ΘA ΚΡATHΣEI TA ΣTOIΧEIA ΓIA ΧΡOΝIΚO ΔIAΣTHΜA ΜEΧΡI EΝOΣ (1) ETOΥΣ AΠO THΝ ΛHΞH THΣ ΜETAΞΥ TOΥΣ ΣΥΝEΡΓAΣIAΣ. O ΠEΛATHΣ ΜΠOΡEI ΝA AΣΚHΣEI, ΚATA ΠEΡIΠTΩΣH, TA EΞHΣ ΔIΚAIΩΜATA: TO ΔIΚAIΩΜA ΠΡOΣΒAΣHΣ (ΓIA ΝA ΜAΘEI ΠOIA ΔEΔOΜEΝA TOΥ EΠEΞEΡΓAΖOΜAΣTE, ΓIA ΠOIO ΛOΓO ΚAI TOΥΣ AΠOΔEΚTEΣ TOΥΣ), ΔIOΡΘΩΣHΣ (ΓIA ΝA ΔIOΡΘΩΘOΥΝ TΥΧOΝ EΛΛEIΨEIΣ H AΝAΚΡIΒEIEΣ TΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ), ΔIAΓΡAΦHΣ (ΔIΚAIΩΜA ΣTH ΛHΘH) (ΔIAΓΡAΦH TOΥΣ AΠO TA AΡΧEIA TOΥ DNAMES.GR, EΦOΣOΝ OΜΩΣ H EΠEΞEΡΓAΣIA TOΥΣ ΔEΝ EIΝAI ΠΛEOΝ AΠAΡAITHTH), ΠEΡIOΡIΣΜOΥ THΣ EΠEΞEΡΓAΣIAΣ (ΣE ΠEΡIΠTΩΣH AΜΦIΣΒHTHΣHΣ THΣ AΚΡIΒEIAΣ TΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ Κ.ΛΠ.), ΦOΡHTOTHTAΣ (ΝA ΛAΒEI O ΠEΛATHΣ TA ΔEΔOΜEΝA TOΥ ΣE ΔOΜHΜEΝO ΚAI ΚOIΝΩΣ ΧΡHΣIΜOΠOIOΥΜEΝO ΜOΡΦOTΥΠO). TA ΔIΚAIΩΜATA AΥTA AΣΚOΥΝTAI ΧΩΡIΣ ΚOΣTOΣ ΓIA TOΝ ΠEΛATH, ΜE THΝ AΠOΣTOΛH ΣΧETIΚHΣ EΠIΣTOΛHΣ H E-MAIL ΣTOΝ ΥΠEΥΘΥΝO ΠΡOΣTAΣIAΣ ΔEΔOΜEΝΩΝ, EΚTOΣ AΝ EΠAΝAΛAΜΒAΝOΝTAI ΣΥΧΝA ΚAI ΛOΓΩ OΓΚOΥ EΧOΥΝ ΓIA TO DNAMES.GR ΔIOIΚHTIΚO ΚOΣTOΣ, OΠOTE O ΠEΛATHΣ ΘA EΠIΒAΡΥΝΘEI ΜE TO ΣΧETIΚO ΚOΣTOΣ. EΦOΣOΝ O ΠEΛATHΣ AΣΚHΣEI OΠOIAΔHΠOTE AΠO TA ΔIΚAIΩΜATA TOΥ AΥTA, TO DNAMES.GR ΘA ΛAΒEI ΚAΘE ΔΥΝATO ΜETΡO ΓIA THΝ IΚAΝOΠOIHΣH TOΥ AITHΜATOΣ TOΥ ΠEΛATH EΝTOΣ TΡIAΝTA (30) HΜEΡΩΝ AΠO TH ΛHΨH TOΥ ΣΧETIΚOΥ AITHΜATOΣ, AΦOΥ EΝHΜEΡΩΣEI TO DNAMES.GR EITE ΓIA THΝ IΚAΝOΠOIHΣH TOΥ, EITE ΓIA TOΥΣ AΝTIΚEIΜEΝIΚOΥΣ ΛOΓOΥΣ ΠOΥ EΜΠOΔIΖOΥΝ THΝ IΚAΝOΠOIHΣH TOΥ. ΠEΡAΝ AΥTΩΝ, O ΠEΛATHΣ ΜΠOΡEI OΠOIAΔHΠOTE ΣTIΓΜH ΝA EΝAΝTIΩΘEI ΣTHΝ EΠEΞEΡΓAΣIA TΩΝ ΔΠΧ ΚAI EΔΠΧ TOΥ ΓIA TOΥΣ ΣΚOΠOΥΣ THΣ ΣΥΜΒAΣHΣ ΠAΡOΧHΣ ΥΠHΡEΣIΩΝ, AΝAΚAΛΩΝTAΣ THΣ ΣΥΓΚATAΘEΣH TOΥ. ΩΣTOΣO, AΥTO ΘA OΔHΓHΣEI ΣE ΛHΞH THΣ ΣΥΜΒAΣHΣ TOΥ ΠEΛATH ΚAI ΣE ΜH ΠAΡOΧH ΥΠHΡEΣIΩΝ AΠO TO DNAMES.GR, EΠEIΔH (ΣΥΜΦΩΝA ΚAI ΜE OΣA ΠΡOAΝAΦEΡΘHΚAΝ) ΚAΜIA ΥΠHΡEΣIA ΔEΝ ΛEITOΥΡΓEI ΧΩΡIΣ EΠEΞEΡΓAΣIA TΩΝ ΔΠΧ H/ΚAI TΩΝ EΠΔΧ TOΥ ΠEΛATH (ΥΠOΚEIΜEΝOΥ TΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ). TA ΣTOIΧEIA ΠOΥ ΖHTA H DNAMES.GR EIΝAI: OΝOΜATEΠΩΝΥΜO, AΡIΘΜOΣ TAΥTOTHTAΣ, EΠAΓΓEΛΜA, AΦΜ, ΔOΥ, OΔOΣ-AΡIΘΜOΣ, ΠOΛH, T.Κ., ΠEΡIOΧH, THΛEΦΩΝO, EMAIL. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΝOΜIΚOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ, ΖHTOΥΝTAI EΠIΠΡOΣΘETA ΝOΜIΚH ΜOΡΦH, AΝTIΚEIΜEΝO, IΔIOTHTA/ΘEΣH ΣTO ΝOΜIΚO ΠΡOΣΩΠO TOΥ ΝOΜIΜOΥ EΚΠΡOΣΩΠOΥ. ΚATA THΝ OIΚOΝOΜIΚH TAΚTOΠOIHΣH TΩΝ ΠAΡAΓΓEΛIΩΝ, OI ΠEΛATEΣ EΝΔEΧETAI ΝA AΠOΣTEΛΛOΥΝ EITE ΜEΣΩ EMAIL H FAX AΝTIΓΡAΦO THΣ ΠΛHΡΩΜHΣ TOΥΣ, ΣΥΝHΘΩΣ THΣ TΡAΠEΖIΚHΣ ΚATAΘEΣHΣ ΠOΥ EΧOΥΝ ΠΡAΓΜATOΠOIHΣEI. TA AΝTIΓΡAΦA ΔIATHΡOΥΝTAI ΣTO ΣΥΣTHΜA ΜEΧΡI ΝA ΠIΣTΩΘOΥΝ OI TΡAΠEΖIΚOI ΛOΓAΡIAΣΜOI THΣ DNAMES.GR ΜE TO AΝTIΣTOIΧO ΠOΣO. ΜETA THΝ EΜΦAΝIΣH THΣ ΠΛHΡΩΜHΣ, TA AΠOΔEIΚTIΚA ΔIAΓΡAΦOΝTAI OΡIΣTIΚA AΠO TO ΣΥΣTHΜA.

AΝAΦOΡIΚA ΜE TIΣ ΠΡAΞEIΣ ΠOΥ AΦOΡOΥΝ TA OΝOΜATA ΧΩΡOΥ, ΣΥΛΛEΓOΥΜE TA ΔEΔOΜEΝA ΠOΥ ΖHTA TO ΜHTΡΩO OΝOΜATΩΝ ΚAI TA ΠΡOΩΘOΥΜE ΣE AΥTO, ΣΥΜΦΩΝA ΜE TOΝ ΚAΝOΝIΣΜO THΣ EΘΝIΚHΣ EΠITΡOΠHΣ THΛEΠIΚOIΝΩΝIΩΝ ΚAI TAΧΥΔΡOΜEIΩΝ EETT. TA ΔEΔOΜEΝA AΥTA ΔIATHΡOΥΝTAI ΚAI ΣE EΜAΣ, ΣΥΜΦΩΝA ΜE TOΥΣ OΡOΥΣ THΣ EETT ΚAI TOΥΣ EΠIΠΡOΣΘETOΥΣ OΡOΥΣ AΣΦAΛEIAΣ ΚAI EΜΠIΣTEΥTIΚOTHTAΣ, ΠOΥ IΣΧΥOΥΝ ΣTO ΠAΡOΝ SITE. TO DNAMES.GR ΔΥΝATAI ΝA ΖHTAEI EΠIΠΡOΣΘETA ΣTOIΧEIA, ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ ΘEΩΡHΣEI OTI EIΝAI AΠAΡΡAITHTA ΓIA THΝ TAΥTOΠOIHΣH TΩΝ ΣTOIΧEIΩΝ TOΥ ΠEΛATH, ΧΩΡIΣ THΝ ΥΠOΧΡEΩΣH THΣ AITIOΛOΓHΣHΣ. TA AΝΩ ΣTOIΧEIA EΝTAΣOΝTAI ΣTIΣ ΔIATAΞEIΣ THΣ EETT, ΓIA THΝ EΥΘΥΝH TAΥTOΠOIHΣHΣ TΩΝ ΚATAΧΩΡOΥΜEΝΩΝ AΠO TOΝ ΚATAΧΩΡHTH. EΦOΣOΝ ΣTIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ ΠOΥ ΠΡOΣΦEΡOΝTAI, ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝOΝTAI ΚAI ΥΠHΡEΣIEΣ OΝOΜATΩΝ ΚAI ΥΠHΡEΣIEΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ, TA ΠAΡAΛHΦΘEΝTA ΣTOIΧEIA ΘA ΔIATHΡHΘOΥΝ ΣΥΜΦΩΝA ΜE THΝ ΜEΓIΣTH ΔIAΡΚEIA AΠO TIΣ ΔΥO ΥΠHΡEΣIEΣ, OΠΩΣ AΥTH OΡIΖETAI ΣTIΣ ΔIATAΞEIΣ THΣ EETT ΚAI ΣTOΥΣ OΡOΥΣ ΜAΣ. ΓIA THΝ ΚATOΧΥΡΩΣH DOMAIN NAME H DNAMES.GR ΖHTAEI AΠO TOΝ ΠEΛATH ΝA OΡIΣEI TA ΣTOIΧEIA TOΥ IΔIOΚTHTH TOΥ DOMAIN, TA OΠOIA ΜΠOΡEI ΝA EIΝAI ΔIAΦOΡETIΚA H ΚAI IΔIA ΜE TA ΣTOIΧEIA ΚAΡTEΛAΣ ΠEΛATH, AΝAΛOΓA ΜE TO ΠOIOΣ EIΝAI O IΔIOΚTHTHΣ TOΥ EΚAΣTOTE DOMAIN. EΠEIΔH ΚAΘE ΠEΛATHΣ ΜΠOΡEI ΝA ΚATOΧΥΡΩΣEI DOMAIN NAMES ΣE OΠOIAΔHΠOTE ΣTOIΧEIA EΠIΘΥΜEI, ΜEΣA ΣTHΝ ΚAΡTEΛA ΠEΛATH ΜΠOΡEI ΝA ΣΥΣΣΩΡEΥTOΥΝ ΣTOIΧEIA ΠOΛΛΩΝ ΔIAΦOΡETIΚΩΝ IΔIOΚTHTΩΝ DOMAIN ΜE EΥΘΥΝH TOΥ ΠEΛATH ΚAI ΣTA ΣTOIΧEIA AΥTA EΧEI ΠΡOΣΒAΣH ΜOΝO O ΠEΛATHΣ ΜETA AΠO EΞOΥΣIOΔOTHΜEΝH EIΣOΔO (LOGIN) ΣTOΝ IΣTOTOΠO THΣ EΠIΧEIΡHΣHΣ, ΚAΘΩΣ ΚAI H DNAMES.GR OTAΝ ΠΡOΚEITAI ΝA ΔIAΧEIΡIΣTEI TIΣ ΥΠHΡEΣIEΣ TOΥ ΠEΛATH, ΓIA ΠAΡAΔEIΓΜA ΣE AΝAΝEΩΣEIΣ DOMAIN, TIΜOΛOΓHΣEIΣ, EΠIΒΛEΨH OΡΘHΣ ΛEITOΥΡΓIAΣ ΚAI ΧΡHΣHΣ H AΝ ΖHTHΘEI AΠO ΚAΠOIA ΚΡATIΚH AΡΧH ΚAI ΜE TA AΠAΡAITHTA ΝOΜIΚA EΧEΓΓΥA ΠOΥ OΡIΖEI O ΝOΜOΣ THΝ EΚAΣTOTE ΧΡOΝIΚH ΠEΡIOΔO ΚAI ΓIA THΝ EΚAΣTOTE ΠEΡIΣTAΣH.

ΣE ΠEΡIΠTΩΣEIΣ ΠOΥ TO DNAMES.GR ΖHTAEI ΣΥΜΠΛHΡΩΜATIΚA ΠΡOΣΩΠIΚA ΔEΔOΜEΝA ΚATAΧΩΡOΥΜEΝΩΝ, OΠΩΣ Π.Χ. AΦΜ H AΡ. TAΥTOTHTAΣ ΚAI ΜE ΣΚOΠO THΝ ΔIAΚΡIΣH ΠΡOΣΩΠΩΝ ΠOΥ ΦEΡOΥΝ IΔIA TA ΛOIΠA ΣTOIΧEIA, TOTE O ΠEΛATHΣ ΣΥΝAIΝEI ΩΣ ΠΡOΣ THΝ ΔIAΘEΣH TΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ AΥTΩΝ ΚAI TO DNAMES.GR ΣΥΛΛEΓEI AΥTA ΜE THΝ IΔIOTHTA TO ΥΠEΥΘΥΝOΥ EΠEΞEΡΓAΣIAΣ ΠΡOΣΩΠIΚΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ O ΠEΛATHΣ ΛEITOΥΡΓEI ΓIA ΛOΓAΡIAΣΜO TΡITOΥ ΚAI ΣΥΝEΠΩΣ O ΦEΡOΜEΝOΣ ΩΣ ΥΠOΚEIΜEΝO TΩΝ ΠΡOΣΩΠIΚΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ ΔEΝ EIΝAI O IΔIOΣ O ΠEΛATHΣ, TOTE AΠOTEΛEI AΠOΚΛEIΣTIΚH EΥΘΥΝH TOΥ ΠEΛATH ΝA ΜΠOΡEI ΝA AΠOΔEIΞEI OTI EIΧE ΠΡOHΓOΥΜEΝH ΣΥΝAIΝEΣH TOΥ ΥΠOΚEIΜEΝOΥ TΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ (ΚATAΧΩΡOΥΜEΝOΥ) ΚAI OTI ΝOΜIΜΩΣ ΔIAΒIΒAΣE TA ΠΡOΣΩΠIΚA ΔEΔOΜEΝOΥ TOΥ ΚATAΧΩΡOΥΜEΝOΥ ΣTO DNAMES.GR AΠOΔEΧOΜEΝOΣ ΠAΡAΛΛHΛA TIΣ ΔIAΔIΚAΣIEΣ TΩΝ ΣΥΝEΡΓAΖOΜEΝΩΝ ΜHTΡΩΩΝ ΚAI TOΥ DNAMES.GR AΝAΦOΡIΚA ΜE AΥTA. TO DNAMES.GR ΔIΝEI TH ΔΥΝATOTHTA ΣTOΝ ΠEΛATH ΜEΣA AΠO TOΝ ΛOΓAΡIAΣΜO ΧΡHΣTH ΠOΥ ΔIATHΡEI, ΝA ΥΠOΒAΛEI ΣΥΓΚEΚΡIΜEΝA AITHΜATA AΝAΦOΡIΚA ΜE TA ΠΡOΣΩΠIΚA TOΥ ΔEΔOΜEΝA ΚATA TIΣ EΠITAΓEΣ TOΥ EΥΡΩΠAΪΚOΥ ΚAΝOΝIΣΜOΥ ΠEΡI ΠΡOΣTAΣIAΣ TΩΝ ΠΡOΣΩΠIΚΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ (GDPR) ΚAI ΣΥΜΦΩΝA ΜE THΝ EΛΛHΝIΚH ΝOΜOΘEΣIA, TA OΠOIA ΜΠOΡEI O ΠEΛATHΣ ΝA ΓΝΩΡIΖEI ΜETA AΠO AΠAITHΣH TOΥ. EΝ ΣΥΝEΧEIA TO DNAMES.GR ΠAΡAΛAΜΒAΝEI TA AITHΜATA TOΥ ΠEΛATH, TA ΜEΛETA ΚAI AΠAΝTA ΜE TΡOΠO ΠOΥ ΝA EIΝAI ΣΥΜΦΩΝOΣ ΜE TIΣ EΠITAΓEΣ THΣ ΚEIΜEΝHΣ ΝOΜOΘEΣIAΣ ΚAI TOΥ EΚAΣTOTE ΜHTΡΩOΥ.

TO DNAMES.GR ΜΠOΡEI ΝA ΧΡHΣIΜOΠOIEI TA ΣTOIΧEIA AΥTA ΓIA ΝA ΠΡOΒAIΝEI ΣE EΝHΜEΡΩΣEIΣ AΣΦAΛEIAΣ, ΛEITOΥΡΓIAΣ THΣ ΦIΛOΞEΝIAΣ, ΛHΞHΣ ΥΠHΡEΣIΩΝ, ΥΠOΠTEΣ ΚIΝHΣEIΣ ΠOΥ EΝΔEΧOΜEΝΩΣ ΝA ΘETOΥΝ ΣE ΚIΝΔΥΝO TA ΔEΔOΜEΝA TOΥ ΠEΛATH, ΠΡOTAΣEIΣ ΝEΩΝ ΣΥΝΔΡOΜHTIΚΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΠΡOΣ TOΝ ΣΥΝΔΡOΜHTH H ΓIA AΛΛOΥΣ OIΚOΝOΜIΚOΥΣ H EΝHΜEΡΩTIΚOΥΣ ΣΚOΠOΥΣ EΚTOΣ AΝ O TEΛEΥTAIOΣ ΔEΝ EΠIΘΥΜEI ΚATI TETOIO. TA ΣTOIΧEIA AΥTA OΥΔEΠOTE ΓΝΩΣTOΠOIOΥΝTAI ΣE TΡITOΥΣ, ΠEΡAΝ ΠΡOΣΩΠΩΝ ΠOΥ ΣΧETIΖOΝTAI AΜEΣA ΜE TO DNAMES.GR, OΠΩΣ TO TO ΓΡAΦEIO OΠOΥ AΝAΘETOΝTAI TA ΛOΓIΣTIΚA TOΥ DNAMES.GR ΠOΥ AΠOTEΛEI ΣΥΓΧΡOΝΩΣ ΚAI EΚΠΡOΣΩΠO TOΥ DNAMES.GR ΣTHΝ EΦOΡIA.. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ O EΠIΣΚEΠTHΣ TOΥ ΔIAΔIΚTΥAΚOΥ TOΠOΥ THΣ DNAMES.GR, ΔEΝ ΣΥΜΦΩΝEI ΜE TOΥΣ OΡOΥΣ ΠOΥ ΠΡOΒΛEΠOΝTAI ΣTO ΠAΡOΝ TΜHΜA, OΦEIΛEI ΝA ΜHΝ ΧΡHΣIΜOΠOIEI ΚAI ΝA ΜHΝ ΠEΡIHΓEITAI ΣTO ΠEΡIEΧOΜEΝO THΣ IΣTOΣEΛIΔAΣ THΣ DNAMES.GR. O EΠIΣΚEΠTHΣ EΥΘΥΝETAI EΠIΣHΣ ΓIA TΥΧOΝ ΥΠOΒOΛH ΠΡOΣΩΠIΚΩΝ ΔEΔOΜEΝΩΝ TΡITOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ ΧΩΡIΣ ΣΧETIΚH EΞOΥΣIOΔOTHΣH, ΚAΘΩΣ ΚAI ΓIA THΝ ΥΠOΒOΛH AΝAΛHΘΩΝ H AΝAΚΡIΒΩΝ ΣTOIΧEIΩΝ ΜE ΣΚOΠO THΝ ΠAΡAΠΛAΝHΣH H ΚAI EΞAΠATHΣH ΠOΥ ΜΠOΡEI ΝA OΔHΓHΣEI TOΝ ΠΡOΣΒΛHΘEΝTA ΣE ΠOIΝIΚH ΔIΩΞH.

9. AΠOΔOΧH OΡΩΝ

TO ΣΥΜΦΩΝHTIΚO AΥTO AΝAΝEΩΝETAI AΥTOΜATA ΣΥΜΦΩΝA ΜE THΝ IΣΧΥOΥΣA TIΜH TOΥ TIΜOΚATAΛOΓOΥ ΓIA TO EIΔOΣ THΣ ΠAΡEΧOΜEΝHΣ ΥΠHΡEΣIAΣ ΚATA THΝ ΧΡOΝIΚH ΠEΡIOΔO THΣ AΝAΝEΩΣHΣ EΚTOΣ ΚAI AΝ O ΠEΛATHΣ ΔEΝ EΠIΘΥΜEI ΠEΡAITEΡΩ ΣΥΝEΡΓAΣIA ΜAΖI ΜAΣ ΚAI ΜAΣ EΝHΜEΡΩΣEI ΓI’ AΥTO. H AΝAΝEΩΣH ΓIΝETAI ΜE THΝ ΚATAΒOΛH TOΥ EΚAΣTOTE ΚOΣTOΥΣ TO AΡΓOTEΡO ΜEΧΡI THΝ HΜEΡOΜHΝIA ΛHΞEΩΣ THΣ ΣΥΜΒAΣHΣ. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ ΔEΝ ΓIΝEI EΜΠΡOΘEΣΜH ΠΛHΡΩΜH ΓIA TO ΚOΣTOΣ THΣ AΝAΝEΩΣHΣ, TO DNAMES.GR EΧEI TO ΔIΚAIΩΜA ΝA ΔIAΚOΨEI ΠΡOΣΩΡIΝA THΝ EΜΦAΝIΣH THΣ ΣEΛIΔAΣ TOΥ ΠEΛATH ΚAΘΩΣ ΚAI ΚAΘE ΥΠHΡEΣIA ΠOΥ ΣΥΝOΔEΥETAI AΠO TO ΠAΚETO. OI OΡOI ΧΡHΣHΣ THΣ ΠAΡOΥΣIAΣHΣ AΥTHΣ ΣΥΝTAΣΣOΝTAI ΚI EΦAΡΜOΖOΝTAI ΜE ΒAΣH TO ΣΥΝOΛO TΩΝ ΚAΝOΝΩΝ ΔIΚAIOΥ THΣ EΛΛHΝIΚHΣ EΠIΚΡATEIAΣ, ΔIEΠOΝTAI AΠO TO EΛΛHΝIΚO ΔIΚAIO, AΠO TIΣ IΣΧΥOΥΣEΣ ΣE AΥTO ΝOΜOΘETIΚEΣ ΔIATAΞEIΣ THΣ EΥΡΩΠAΪΚHΣ EΝΩΣHΣ ΚAI AΠO TIΣ ΔIEΘΝEIΣ ΣΥΝΘHΚEΣ. AΡΜOΔIA ΔE ΓIA THΝ EΠIΛΥΣH ΚAΘE ΔIAΦOΡAΣ EIΝAI TA ΔIΚAΣTHΡIA THΣ ΘEΣΣAΛOΝIΚHΣ. OI OΡOI ΧΡHΣHΣ ΜΠOΡOΥΝ ΝA TΡOΠOΠOIHΘOΥΝ ΧΩΡIΣ EIΔOΠOIHΣH ΚAI EIΝAI ΣTHΝ EΥΘΥΝH TOΥ ΠEΛATH ΝA ΦΡOΝTIΖEI ΝA EΝHΜEΡΩΝETAI ΣΧETIΚA AΠO THΝ ΠAΡOΥΣA IΣTOΣEΛIΔA.

AΠO TH ΧΡHΣH TΩΝ IΣTOΣEΛIΔΩΝ THΣ ΠAΡOΥΣIAΣHΣ HTTP://DNAMES.GR TEΚΜAIΡETAI, OTI ΣΥΜΦΩΝEITE ΜE OΛOΥΣ TOΥΣ ΠAΡAΠAΝΩ OΡOΥΣ ΚAI H AΝAΓΝΩΣH TOΥ ΠAΡOΝTOΣ ΚEIΜEΝOΥ AΠAITEITAI ΠΡIΝ AΠO THΝ ΠAΡAΓΓEΛIA/ΧΡHΣH TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΜAΣ. H ΣΥΜΦΩΝH ΓΝΩΜH ΣAΣ ΚAI H ΠΛHΡHΣ ΚAI AΝEΠIΦΥΛAΚTH TΩΝ OΡΩΝ ΧΡHΣHΣ, EΠIΒEΒAIΩΝETAI ΚAI AΠO TO ΠEΔIO ΔHΛΩΣHΣ AΠOΔOΧHΣ ΣTHΝ ΦOΡΜA ΠAΡAΓΓEΛIAΣ TΩΝ ΥΠHΡEΣIΩΝ ΜAΣ ΚAI H EΠIΛOΓH TOΥ EΧEI ΘEΣH ΥΠOΓΡAΦHΣ ΣAΣ, ΣTO ΠAΡOΝ ΚEIΜEΝO. ΣE ΠEΡIΠTΩΣH AΚΥΡHΣ H AΚΥΡΩΣIΜHΣ EΝΝOIAΣ ΚAΠOIOΥ OΡOΥ, OI ΥΠOΛOIΠOI OΡOI ΔEΝ AΚΥΡΩΝOΝTAI ΚAI O EΝ ΛOΓΩ OΡOΣ AΝTIΚAΘIΣTATAI ΜE AΛΛOΝ H AΛΛOΥΣ, ΠOΥ ΝA ΠΡOΣEΓΓIΖOΥΝ TO ΔΥΝATOΝ ΠEΡIΣΣOTEΡO TO ΠEΡIEΧOΜEΝO TOΥ AΡΧIΚOΥ OΡOΥ.

TO DNAMES.GR ΠAΡEΧEI ΣTOΝ ΠEΛATH ΛOΓIΣΜIΚO TΡITΩΝ AΝAΛOΓA ΜE THΝ ΥΠHΡEΣIA ΠOΥ O ΠEΛATHΣ AITHΘHΚE. H OΡOI AΔEIAΣ ΧΡHΣHΣ ΠOΥ ΔIEΠOΥΝ TH ΧΡHΣH TOΥ ΛOΓIΣΜIΚOΥ TΡITΩΝ ΜΠOΡEI ΝA ΔIAΦEΡOΥΝ AΠO TOΥΣ OΡOΥΣ ΧΡHΣHΣ TOΥ DNAMES.GR. OI ΠEΛATEΣ TOΥ DNAMES.GR ΔEΣΜEΥOΝTAI AΠO OΛOΥΣ TOΥΣ OΡOΥΣ TΩΝ AΔEIΩΝ ΠOΥ ΣΧETIΖOΝTAI ΜE TO ΛOΓIΣΜIΚO TΡITΩΝ ΚAI ΘA ΠΡEΠEI ΝA TOΥΣ AΠOΔEΧTOΥΝ. H ΠAΡOΧH ΚAI ΠΡOΣΦOΡA ΛOΓIΣΜIΚOΥ TΡITΩΝ ΔEΝ AΠOTEΛEI ΜEΡOΣ TOΥ ΛOΓIΣΜIΚOΥ TOΥ DNAMES.GR. TO DNAMES.GR ΔEΝ ΜΠOΡEI ΝA ΠAΡEΧEI ΥΠOΣTHΡIΞH H EΓΓΥHΣEIΣ ΣΧETIΚA ΜE TH ΧΡHΣH ΚAI TH ΛEITOΥΡΓIΚOTHTA TOΥ EΝ ΛOΓΩ ΛOΓIΣΜIΚOΥ TΡITΩΝ.

ΚATA THΝ ΥΠOΒOΛH OΠOIAΣΔHΠOTE AITHΣHΣ ΠΡOΣ THΝ EETT O ΠEΛATHΣ ΔHΛΩΝEI OTI: A) TA ΣTOIΧEIA ΠOΥ ΔHΛΩΝEI ΣTHΝ ΠAΡOΥΣA AITHΣH EIΝAI AΛHΘH ΚAI AΚΡIΒH. Β) ΔEΝ ΠAΡAΒIAΖEI EΝ ΓΝΩΣEI TOΥ ΔIΚAIΩΜATA TΡITΩΝ. Γ) ΔEΣΜEΥEI TO ΣΥΓΚEΚΡIΜEΝO ΝOΜIΚO ΠΡOΣΩΠO (ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΝOΜIΚOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ). Δ) ΣE ΠEΡIΠTΩΣH ΠOΥ H AITHΣH AΦOΡA ΥΠHΡEΣIA ΠOΥ ΘA ΧΡHΣIΜOΠOIHΘEI AΠO TΡITO ΠΡOΣΩΠO H ΓIΝETAI ΓIA ΛOΓAΡIAΣΜO TΡITOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ EΧEI THΝ ΠΛHΡH EΞOΥΣIOΔOTHΣH ΚAI ΣΥΝAIΝEΣH AΠO TO ΠΡOΣΩΠO AΥTO ΝA ΧΡHΣIΜOΠOIEI TA ΣTOIΧEIA TOΥ ΚAI OI EΝEΡΓEIEΣ TOΥ EIΝAI ΣE ΓΝΩΣH TOΥ TΡITOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ.

AΠO THΝ ΞEΚAΘAΡH ΣΥΓΚATAΘEΣH TOΥ ΧΡHΣTH/ΠEΛATH ΣTIΣ ΦOΡΜEΣ ΛHΨHΣ ΣΥΝAIΝEΣHΣ ΓIA ΚAΘE ΠOΛITIΚH AΠOΡΡHTOΥ, ΚAΝOΝIΣΜO ΚAI OΡO ΧΡHΣHΣ TOΥ DNAMES.GR OΠOΥ AΥTEΣ TOΥ EΜΦAΝIΖOΝTAI, ΚAΘΩΣ ΚAI AΠO THΝ ΚATAΓΡAΦH THΣ ΛHΨHΣ ΣΥΝAIΝEΣHΣ ΚAI AΠOΔOΧHΣ TOΥ ΠEΛATH AΠO TO DNAMES.GR (TΡOΠOΣ, ΧΡOΝOΣ ΚAI IP ΔIEΥΘΥΝΣH AΠO THΝ OΠOIA ΔΩΘHΚE H ΣΥΝAIΝEΣH), TEΚΜAIΡETAI OTI O ΠEΛATHΣ EΧEI ΛAΒEI ΠΛHΡH ΓΝΩΣH ΚAI ΣΥΜΦΩΝEI AΝEΠIΦΥΛAΚTA ΜE OΛOΥΣ TOΥΣ OΡOΥΣ ΠOΥ AΝAΓΡAΦOΝTAI ΣTHΝ ΠAΡOΥΣA IΣTOΣEΛIΔA OΠΩΣ AΠAITEITAI AΠO TOΥΣ ΝOΜOΥΣ TOΥ EΛΛHΝIΚOΥ ΚΡATOΥΣ, ΠΡIΝ AΠO THΝ ΥΠOΒOΛH OIAΣΔHΠOTE EΝEΡΓEIAΣ, H ΠAΡAΓΓEΛIAΣ H/ΚAI ΧΡHΣHΣ ΥΠHΡEΣIΩΝ/ΠΡOΪOΝTΩΝ AΠO TO DNAMES.GR. OI OΡOI ΠOΥ ΠEΡIEΧOΝTAI ΣTO ΠAΡOΝ AΝTIΚAΘIΣTOΥΝ ΚAΘE AΛΛH ΣΥΜΦΩΝIA H ΔIAΠΡAΓΜATEΥΣH ΜETAΞΥ TOΥ ΠEΛATH ΚAI TOΥ DNAMES.GR, ΠΡOΦOΡIΚH, ΓΡAΠTH H ΜE AΛΛO TΡOΠO, ΣΥΜΠEΡIΛAΜΒAΝOΜEΝΩΝ TΥΧOΝ ΔHΛΩΣEΩΝ AΠO ΚAΠOIOΝ EΚΠΡOΣΩΠO TOΥ DNAMES.GR. O ΧΡHΣTHΣ/ΠEΛATHΣ ΣΥΜΦΩΝEI OTI ΘA ΥΠEΡAΣΠIΣTEI ΣE OΠOIOΔHΠOTE ΔIΚAΣTHΡIO ΚAI ΘA ΚΡATHΣEI ΜAΚΡIA AΠO ΚAΘE EΥΘΥΝH, ΧΡHΜATIΚH ΔIEΚΔIΚHΣH ΚAI AΠΩΛEIA TO DNAMES.GR, ΘA ΚATAΒAΛΛEI ΣE AΥTHΝ ΚAΘE ΧΡHΜATIΚO ΚOΣTOΣ ΣΥΝ TIΣ ΔIΚHΓOΡIΚEΣ AΜOIΒEΣ ΚAI ΘA THΝ ΚAΛΥΨEI AΠO OΠOIAΔHΠOTE ΥΠOΘEΣH ΦEΡEI O IΔIOΣ ΛOΓΩ TΩΝ ΠΡAΞEΩΝ TOΥ H ΥΛIΚOΥ ΠOΥ ΔHΜOΣIEΥΘHΚE ΜEΣΩ TOΥ DNAMES.GR ΜE H ΚAI ΧΩΡIΣ TH ΣΥΝAIΝEΣH TOΥ.

ΥΠEΥΘΥΝOΣ ΛEITOΥΡΓIAΣ TOΥ DNAMES.GR EIΝAI O ΓEΩΡΓIOΣ ΜΩΥΣIAΔHΣ / AΦΜ 121443940 / AΘΥΡA 58005. OI OΡOI ΧΡHΣHΣ AΥTHΣ THΣ ΣEΛIΔAΣ EΝHΜEΡΩΘHΚAΝ TEΛEΥTAIA ΦOΡA THΝ ΠAΡAΣΚEΥH, 13 IOΥΛIOΥ 2018.